Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 20,5 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2019 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

Produkt manažér

Vážení zákazníci,

Vitajte na portáli venovanému účtovníctvu pre obce, rozpočtové, príspevkové a neziskové organizácie. Dielo Vám prináša praktické informácie pre vedenie účtovníctva s praktickými príkladmi praxe. Zároveň Vám prináša komplexný a prehľadný pohľad na fungovanie ekonomiky štátnej správy a samosprávy od rozpočtovníctva cez účtovníctvo až po kontrolnú činnosť.

Dielo je rozdelené podľa jednotlivých účtovných tried na jednoduché zorientovanie sa a vypracované v zmysle súčasnej platnej legislatívy, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve aj platných postupov účtovania vydaných Ministerstvom Financií.

Dielo pravidelnou aktualizáciou reaguje nielen na aktuálne legislatívne zmeny, ale aj ďalej vhodným spôsobom rozvíja jednotlivé kapitoly knihy  a obohacuje  jej obsah.


Ing. Maroš Lônčík
Odborný redaktor

Čo nájdete v online knihe?

 • Aktuality a praktické informácie - upozornenie na aktuálne zmeny v legislatíve týkajúce sa obcí a ROPO
 • Pravidlá financovania a hospodárenia - zodpovednosť zriaďovateľov príspevkových organizácií, verejné prostriedky, podrobnosti hospodárenia a financovania rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, územná samospráva a sankcie za porušenie finančnej disciplíny
 • Dlhodobý majetok - dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý finančný majetok, príklady účtovania dlhodobého majetku
 • Zásoby - princípy účtovania a vykazovania zásob, účtovanie materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, opravných položiek k zásobám a inventarizačných rozdielov na zásobách
 • Finančné účty - charakteristika finančných účtov, princípy účtovania a vykazovania finančných účtov, účtovanie na finančných účtoch formou príkladov
 • Zúčtovacie vzťahy - vymedzenie druhov zúčtovacích vzťahov, princípy účtovania a vykazovania zúčtovacích vzťahov, účtovanie zúčtovacích vzťahov formou príkladov
 • Náklady a výnosy - všeobecná charakteristika nákladov a výnosov, účtovanie nákladov a výnosov na príkladoch, prepočet cudzej meny na slovenskú menu, účtovanie kurzových rozdielov
 • Vlastné imanie a dlhodobé záväzky - vlastné imanie a dlhodobé záväzky, vlastné zdroje krytia majetku, oceňovacie rozdiely, rezervy, účtovanie na účtoch vlastného imania
 • Nástroje kontroly verejnej správy - druhy kontrol, zákon o finančnej kontrole a audite, vykonávanie základnej finančnej kontroly, podmienky na poskytnutie verejných prostriedkov, oprávnenia zamestnancov kontrolného orgánu, vládny audit
 • Účtovná uzávierka a účtovná závierka - uzatvorenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky, poznámky individuálnej účtovnej závierky a štátnej správe a samospráve vládny audit
 • Komentár k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Čo je nové v online knihe?

Čo získate s on-line knihou?

365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,

záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,

istotu správnosti vášho účtovania,

všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,

bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.
Ďalší autori

Ing. Jana Vršková

Ing. Ladislav Zakhar, PhD.

Mgr. Jozef Sýkora, MBA 

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote.


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Predplatili sme si knihu do našej obce. Páči sa mi na nej to, že kedykoľvek hľadám nejakú tému, nájdem v nej všetko potrebné."
Eva K., Banská Bystrica


"Dielo nám veľmi pomáha. Oceňujeme vždy nový a aktualizovaný obsah, predovšetkým spracovaný komentár k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy."
Milan Š., Prešov


"Je to veľmi praktický pomocník. Váš portál využívam pri každodennej práci. Už mi pomohol v mnohých náročných situáciách." 
Michal H., Lučenec

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: