Obsah
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 20,5 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2018 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné

 

Produkt manažér

Potrebujete praktického pomocníka v účtovníctve pre obce, rozpočtové, príspevkové a neziskové organizácie? On-line kniha Praktický sprievodca účtovníctvom pre obce, rozpočtové, príspevkové a neziskové organizácie vám prináša komplexný pohľad na ekonomiku štátnej správy a samosprávy od rozpočtovníctva cez účtovníctvo až po kontrolnú činnosť. V jednotlivých častiach rozdelených podľa účtovných tried nájdete aktuálne informácie pre vedenie účtovníctva s praktickými vzormi riešených príkladov z praxe.


Mgr. Ladislav Hribik
Odborný redaktor

Čo nájdete v online knihe?

 • Aktuality a praktické informácie - upozornenie na aktuálne zmeny v legislatíve týkajúce sa obcí a ROPO
 • Pravidlá financovania a hospodárenia - zodpovednosť zriaďovateľov príspevkových organizácií, verejné prostriedky, podrobnosti hospodárenia a financovania rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, územná samospráva a sankcie za porušenie finančnej disciplíny
 • Dlhodobý majetok - dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý finančný majetok, príklady účtovania dlhodobého majetku
 • Zásoby - princípy účtovania a vykazovania zásob, účtovanie materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, opravných položiek k zásobám a inventarizačných rozdielov na zásobách
 • Finančné účty - charakteristika finančných účtov, princípy účtovania a vykazovania finančných účtov, účtovanie na finančných účtoch formou príkladov
 • Zúčtovacie vzťahy - vymedzenie druhov zúčtovacích vzťahov, princípy účtovania a vykazovania zúčtovacích vzťahov, účtovanie zúčtovacích vzťahov formou príkladov
 • Náklady a výnosy - všeobecná charakteristika nákladov a výnosov, účtovanie nákladov a výnosov na príkladoch, prepočet cudzej meny na slovenskú menu, účtovanie kurzových rozdielov
 • Vlastné imanie a dlhodobé záväzky - vlastné imanie a dlhodobé záväzky, vlastné zdroje krytia majetku, oceňovacie rozdiely, rezervy, účtovanie na účtoch vlastného imania
 • Nástroje kontroly verejnej správy - druhy kontrol, zákon o finančnej kontrole a audite, vykonávanie základnej finančnej kontroly, podmienky na poskytnutie verejných prostriedkov, oprávnenia zamestnancov kontrolného orgánu, vládny audit
 • Účtovná uzávierka a účtovná závierka - uzatvorenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky, poznámky individuálnej účtovnej závierky a štátnej správe a samospráve vládny audit
 • Komentár k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Čo je nové v online knihe?

 • Poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve za rok 2017
 • Nastavenie „kontroly“ vo vnútornom kontrolnom systéme v subjekte verejnej správy
 • Zabezpečenie funkčnosti vnútorného kontrolného systému
 • Zásady výkonu základnej finančnej kontroly
 • Overenie preddavku základnou finančnou kontrolou
 • Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účty
 • Fondy tvorené zo zisku v neziskových účtovných jednotkách
 • Imanie neziskových účtovných jednotiek

Čo získate s on-line knihou?

 • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • istotu správnosti vášho účtovania,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.
Ďalší autori

 • Ing. Miriam Majorová, PhD.
 • Ing. Lucia Kašiarová, ACCA
 • Ing. Terézia Urbanová
 • Ing. Jana Vršková
 • Ing. Iveta Harušťáková
 • Ing. Lucia Hirtlová
 • Ing. Peter Kondáš
 • Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
 • Mgr. Jozef Sýkora, MBA


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Predplatili sme si knihu do našej obce. Páči sa mi na nej to, že kedykoľvek hľadám nejakú tému, nájdem v nej všetko potrebné."
Eva K., Banská Bystrica


"Dielo nám veľmi pomáha. Oceňujeme vždy nový a aktualizovaný obsah, predovšetkým spracovaný komentár k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy."
Milan Š., Prešov


"Je to veľmi praktický pomocník. Váš portál využívam pri každodennej práci. Už mi pomohol v mnohých náročných situáciách." 
Michal H., Lučenec

 
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: