Input:

Charakteristika verejných prostriedkov

17.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.3.2 Charakteristika verejných prostriedkov

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA

Verejné prostriedky

Verejnými prostriedkami sa v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. rozumejú

 • prostriedky podľa osobitného predpisu (§ 2 písm. a), e) a f) zákona č. 523/2004 Z. z. verejnej správy a zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. ) a

 • iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,

 • prostriedky iných členských štátov Únie alebo mimo týchto štátov.

Verejné prostriedky sú verejné až do konečného použitia

Dôležitou zásadou pri hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami je, že verejné prostriedky sú verejnými prostriedkami až do ich konečného použitia (obdobný mechanizmus platí aj pre prostriedky štátneho rozpočtu; prostriedky štátneho rozpočtu sú súčasťou verejných prostriedkov - rozpočet verejnej správy v súlade s § 4 ods. 1 rozpočtových pravidiel verejnej správy tvorí štátny rozpočet a súhrn rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy.

Použitie verejných prostriedkov

Rozpočtové pravidlá verejnej správy v ustanovení § 19 jednoznačne deklarujú, že verejné prostriedky možno použiť na účely v súlade s osobitnými predpismi, pričom prostriedky štátneho rozpočtu možno použiť len:

 • na účely, na ktoré boli ustanovené zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok alebo

 • na účely ustanovené podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy.

Osobitné zákony

Rozpočtové pravidlá verejnej správy sú základným finančný zákonom verejnej správy a vo vzťahu k nemu rozpočtové pravidlá územnej samosprávy majú postavenie osobitného zákona. Postavenie osobitného zákona majú však aj iné zákony, ktorými sa upravuje hospodárenie s verejnými prostriedkami, napr. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p., 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v z. n. p., zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v z. n. p., zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z.

Použitie a poskytnutie

Rozdiel medzi použitím a poskytnutím verejných prostriedkov je v tom, že ak subjekt verejnej správy realizuje výdavky z verejných prostriedkov sám na zabezpečenie svojej činnosti, ide o použitie.

Subjekt verejnej správy

Subjekt verejnej správy je právnická osoba zapísaná v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa osobitného predpisu (§ 19 až 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike) a zaradená vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu v:

 • ústrednej správe (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne účelové fondy, FNM SR, SPF, verejné vysoké školy a iné organizácie zapísané a zaradené v registri organizácií),

 • v územnej samospráve (obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie),

 • fondoch sociálneho poistenia, fondoch zdravotného poistenia (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne).

Subjekt verejnej správy

Subjektmi verejnej správy sú právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR a zaradené vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu, a to v ústrednej správe, územnej samospráve, fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia.

Register organizácií

V súlade s § 19 až 21 zákona č. 540/2001 Z. z. Štatistický úrad SR vedie register organizácií, do ktorého aj zapisuje organizácie v rámci SR. V prípade príspevkových organizácií(štátnych, obecných a vyšších územných celkov) platí, že len tie sú zaradené do registra organizácií, ktoré spĺňajú pravidlo 50 % (tržby kryjú menej ako 50 % výrobných nákladov).

Štatistický úrad SR rozhoduje o zaradení organizácie do príslušného sektora a o uvedenej skutočnosti informuje žiadateľa prostredníctvom výpisu z registra organizácií, ktorý má informatívny charakter. V prípade potreby subjekt môže zažiadať o tento výpis na kontaktnej adrese: ŠÚ SR, Bratislava, Miletičova 3, 824 67.

Verejnými prostriedkami podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy sú nielen prostriedky rozpočtované v subjektoch verejnej správy, ale i tie, ktoré subjekt verejnej správy poskytne na použitie v rámci svojej pôsobnosti mimo sektor verejnej správy, prostriedky grantové (domáce i zahraničné granty), prechodné prostriedky, vnútorné politiky, granty z iných štátov (iné prostriedky zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná) a iné.

Druhy verejných prostriedkov podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy

Verejnými prostriedkami sú všetky finančné prostriedky, s ktorými hospodária všetky subjekty verejnej správy, t. j. nielen rozpočtované prostriedky, ale i granty tuzemské i zahraničné, dary, tržby a pod.

V ďalšom sa budeme podrobnejšie zaoberať verejnými prostriedkami, ktoré sú súčasťou zahraničnej pomoci poskytovanej Slovenskej republike.

V zásade sú Slovenskej republike poskytované ako zahraničná pomoc:

 • prostriedky z (všeobecného) rozpočtu Európskej únie a

 • iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná (granty z iných štátov).

Prostriedky z rozpočtu Európskej únie

Tieto prostriedky sú verejnými prostriedkami. Ide o prostriedky poskytnuté SR zo všeobecnéhorozpočtu Európskej únie (ďalej len „rozpočet Európskej únie“), vrátane skupiny prostriedkov podľa § 2 písm. e) rozpočtových pravidiel verejnej správy (prostriedky Európskej únie poskytované z rozpočtu Európskej únie SR na financovanie spoločných programov SR a Európskej únie a ktoré sa poskytujú konečným prijímateľom prostredníctvom platobného orgánu alebo certifikačného orgánu, pričom ich ďalšou charakteristikou je, že sú zaraďované do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu SR. Rozlišuje sa medzi prostriedkami Európskej únie a prostriedkami z rozpočtu Európskej únie. Pojem „ prostriedky Európskej únie “ je legislatívna skratka pre vybranú skupinu prostriedkov podľa § 2 písm. e)rozpočtových pravidiel verejnej správy.

Pojem „ prostriedky z rozpočtu Európskej únie“ je všeobecné označenie všetkých prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom (priamo aj sprostredkovane) poskytované SR (predvstupové, povstupové, vnútorné politiky, atď.).

Z rozpočtu Európskej únie sú poskytované SR ako platnému členskému štátu Európskej únie verejné prostriedky:

 • sprostredkovane (prostredníctvom platobného orgánu alebo prostredníctvom certifikačného orgánu)

 • priamo (dvojzdrojové granty).

Ako sprostredkovaná pomoc Európskej únie sa poskytujú napr. prostriedky Európskej únie podľa § 2 písm. e) rozpočtových pravidiel verejnej správy, ako priama finančná pomoc sa poskytujú rôzne granty (spravidla dvojzdrojové) poskytované Európskou úniou priamo konečnému prijímateľovi, napr. vnútorné politiky, prechodné prostriedky.

Zo znenia rozpočtových pravidiel verejnej správy vyplýva, že pojem „verejné prostriedky“ obsahuje síce v súčasnosti taxatívne vypočítateľný zoznam rôznych druhov verejných prostriedkov, ale tento zoznam nemožno v žiadnom prípade považovať za uzatvorený. Doterajší zoznam verejných prostriedkov prevažne v dôsledku implementácie legislatívy Európskej únie do slovenskej legislatívy podlieha vývojovým zmenám a existujúci „zoznam“ verejných prostriedkov treba považovať za otvorený.

V súlade s ustanovením § 2 písm. a) rozpočtových pravidiel verejnej správy sa za verejné prostriedky považujú všetky finančné prostriedky, s ktorými hospodária všetky subjekty verejnej správy, t. j. prostriedky rozpočtované v rozpočtoch subjektov verejnej správy, granty (tuzemské aj zahraničné), iné prostriedky zo zahraničia, darované prostriedky, tržby za výkony a pod. vrátane prostriedkov Európskej únie, nových finančných nástrojov zo zahraničia, s ktorými nakladajú alebo budú nakladať subjekty verejnej správy, napr. Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus, prechodné prostriedky a pod.

V nadväznosti na uvedené vo verejnej správe rozlišujeme okrem „základných“ aj nasledovné „špeciálne“ druhy verejných prostriedkov:

 • prostriedky Európskej únie,

 • granty z iných štátov,

 • vnútorné politiky,

 • prechodné prostriedky,

 • odvody Európskej únii.

Prostriedky Európskej únie

Definíciu prostriedkov Európskej únie ustanovuje § 2 písm. e) rozpočtových

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: