dnes je 11.8.2022

Input:

Charakteristika verejných prostriedkov

3.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.3.2 Charakteristika verejných prostriedkov

Ing. Iveta Harušťáková; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Verejné prostriedky

Verejnými prostriedkami sa v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. rozumejú

  • prostriedky podľa osobitného predpisu (§ 2 písm. a), e) a f) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Z. z. a zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. ) a

  • iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,

  • prostriedky iných členských štátov Únie alebo mimo týchto štátov.

Pre uistenie: Verejné prostriedky má charakter verejných financií a to až do konečného použitia týchto prostriedkov.

Dôležitou zásadou pri hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami je, že verejné