Input:

Hlavné zásady sankcionovania za porušenie finančnej disciplíny

18.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.6 Hlavné zásady sankcionovania za porušenie finančnej disciplíny

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA

Rozlišujú sa sankcie za porušenie finančnej disciplíny ukladané rozhodnutím v správnom konaní v zákonom určenej výške a postupy podľa osobitných predpisov.

 • Sankcie za porušenie finančnej disciplíny sú odvod, penále pokuta, ukladajú sa len v zákonom určených prípadoch – podľa § 31 ods. 1 písm. a) až i) rozpočtových pravidiel verejnej správy.

 • Postupy podľa osobitných predpisov sa uplatňujú vo všetkých prípadoch porušenia finančnej disciplíny (§ 31 ods. 1 písm. a) až n) rozpočtových pravidiel verejnej správy), a to subjektom verejnej správy (zamestnávateľom) voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny. V prípadoch menej závažného porušenia finančnej disciplíny sa sankcie za porušenie finančnej disciplíny subjektu, ktorý porušil finančnú disciplínu, neukladajú uplatňujú sa len postupy podľa osobitných predpisov (prípady podľa § 31 ods. 1 písm. j) až n) rozpočtových pravidiel verejnej správy). Tieto uplatňuje subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu (zamestnávateľ), voči zamestnancovi, ktorý zodpovedá za porušenie finančnej disciplíny, a to vo všetkých prípadoch porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 písm. a) až n)V prípadoch podľa § 31 písm. a) až i) sa ukladajú sankcie za porušenie finančnej disciplíny a súčasne sa uplatňujú postupy podľa osobitných predpisov. Sankcie za porušenie finančnej disciplíny sa ukladajú každému subjektu (právnickej osobe ale i fyzickej osobe), ktorý porušil finančnú disciplínu v prípadoch podľa § 31 ods. 1 písm. a) až i) – ak, samozrejme, subjekt, ktorý porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b), c) a d), sám zistí porušenie, alebo sa uvedené porušenie zistí pri výkone kontroly a protiprávny stav do dňa skončenia kontroly odstráni, správne konanie sa nezačne.

 • Ak týmto subjektom je subjekt verejnej správy, je povinný podľa § 31 ods. 7prvej vety rozpočtových pravidiel verejnej správy uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov, ktorými sú napr. zákonník práce (č. 311/2001 Z. z.) alebo zákon o štátnom zamestnancovi (č. 400/2009 Z. z). V týchto prípadoch kontrolný orgán alebo orgán dozoru štátu ukladá len sankcie za porušenie finančnej disciplínypostupy podľa osobitných predpisov povinne uplatňuje subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu – táto povinnosť sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy bez výnimky. Ak ide o porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) až n)kontrolný orgán a orgán dozoru štátu neukladajú žiadne sankcie za porušenie finančnej disciplíny (odvod, penále, pokutu), len subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu, uplatňuje postup podľa osobitných predpisov voči zodpovednému zamestnancovi (č. 311/2001 Z. z., č.400/2009 Z. z.).

 • Zjednotil sa prístup k všetkým subjektom verejnej správy, ktoré porušili finančnú disciplínu, a to tým, že sa upustilo od viazania rozpočtových prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny v prípade rozpočtových organizácií, t. j., aj rozpočtovým organizáciám sa ukladá odvod, penále a pokuty.

 • Len v jednom prípade dochádza k súbehu uloženia odvodu a uloženia penále za každý deň porušenia. (§ 31 ods. 1 písm. a).

 • Umožňuje sa v súlade s ods. 4 do skončenia kontroly vysporiadať nezákonný stav (§ 31 ods. 1 písm. b), c) a d), ak právnická osoba alebo fyzická osoba sama zistí porušenie finančnej disciplíny a odvedie finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny podľa ods. 1 písm. b), c), d) alebo ak sa porušenie finančnej disciplíny podľa ods. 1 písm. b), c), d) zistí pri výkone kontroly a finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny vráti právnická osoba alebo fyzická osoba do dňa skončenia kontroly, tak sa správne konanie nezačne, t. j. penále ani pokuta sa neuložia.

 • Sadzba penále sa celkovo znižuje na polovicu.

 • V niektorých prípadoch sa pri súbehu odvodu a penále ukladá penále len za každý deň omeškania odvodu (ods. 1 písm. b), c) a d).

 • Maximálne uložené penále sa znižuje z dvojnásobku na jednonásobok istiny.

 • Odvod spolu s penále za porušenie finančnej disciplíny, ktoré za kontrolovaný subjekt alebo auditovanú osobu nepresiahnu sumu 40 eur, sa neukladá.

 • V jednom prípade sa ukladá len penále – ak ide o porušenie finančnej disciplíny podľa ods. 1 písm. e)

 • Pri ukladaní a vymáhaní sankcií (odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny) sa postupuje v súlade so zákonom

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: