Input:

Odsúhlasovanie ako základný predpoklad pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

6.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4 Odsúhlasovanie ako základný predpoklad pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

Ing. Bibiana Jobbágyová ; Ing. Adriana Wittgruberová; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA

Konsolidovaná účtovná závierka

Konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy zostavuje správca kapitoly štátneho rozpočtu, obec alebo vyšší územný celok za nimi zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie alebo dcérske účtovné jednotky podľa § 22 ods. 4 opatrenia na základe ich individuálnych účtovných závierok.

Tri konsolidačné úrovne

Konsolidovaná účtovná závierka za celú verejnú správu sa bude zostavovať na troch konsolidačných úrovniach:

Prvá úroveň konsolidácie

Prvou úrovňou konsolidácie budú jednotlivé subjekty verejnej správy, ktoré zriaďujú (ovládajú) iné účtovné jednotky, resp. majú majetkový podiel v obchodných spoločnostiach. Takýmito účtovnými jednotkami sú správcovia kapitol, obce a vyššie územné celky.

Druhá úroveň konsolidácie

Druhou úrovňou konsolidácie bude zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy Ministerstvom financií SR na základe konsolidovaných účtovných závierok správcov rozpočtových kapitol, resp. individuálnych účtovných závierok tých správcov rozpočtových kapitol, ktorým zo zákona o účtovníctve nevyplýva povinnosť konsolidácie.

Tretia úroveň konsolidácie

Treťou úrovňou konsolidácie bude zostavenie súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy na základe konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy, konsolidovaných účtovných závierok obcí a vyšších územných celkov, resp. individuálnych účtovných závierok obcí, ak im zo zákona o účtovníctve nevyplýva povinnosť konsolidácie.

Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje:

 1. na úrovni verejnej správy

- správca rozpočtovej kapitoly, obec alebo vyšší územný celok

 1. na úrovni ústrednej správy

- Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Legislatívna úprava konsolidácie v štátnej správe a samospráve je zakotvená v nasledujúcich právnych predpisoch:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 • opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27526/2008-31, ktorým sa stanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov.

Termín zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky

Termín zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky je 6 mesiacov od skončenia účtovného obdobia, ako to vyplýva z § 17 ods. 5 zákona o účtovníctve.

Cieľ konsolidovanej účtovnej závierky

Cieľom konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, prostredníctvom zistenia a následného vynechania (eliminácie) vzájomných pohľadávok, záväzkov, nákladov a výnosov a iných vzájomných vzťahov.

Zostavovateľ konsolidovanej účtovnej závierky

Zostavovateľ konsolidovanej účtovnej závierky (konsolidujúca účtovná jednotka) sa označuje ako materská účtovná jednotka. Povinnosťou zostavovateľa konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle § 22 zákona o účtovníctve je, včas oznámiť informáciu o povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku dcérskym (konsolidovaným účtovným jednotkám) a ostatným účtovným jednotkám, ktoré budú zahrnované do konsolidovanej účtovnej závierky.

Konsolidované účtovné jednotky

Konsolidovanými účtovnými jednotkami sú:

 • dcérske účtovné jednotky, ktorými sú rozpočtové a príspevkové organizácie,

 • obchodné spoločnosti, v ktorých má materská účtovná jednotka rozhodujúci vplyv (ovládanie),

 • obchodné spoločnosti, v ktorých má konsolidujúca účtovná jednotka podstatný vplyv (pridružené účtovné jednotky a spoločné účtovné jednotky) alebo

 • štátne fondy, či právnické osoby s majetkovou účasťou štátu založených podľa osobitných predpisov.

Postup pri zostavení

Postup pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky:

 1. prispôsobenie účtovných závierok dcérskych účtovných jednotiek jednotným predpisom pre konsolidovanú účtovnú závierku (napríklad prostredníctvom konsolidačného balíka),
 2. vytvorenie súčtovej súvahy a súčtového výkazu ziskov a strát (agregovaná súvaha a agregovaný výkaz ziskov a strát),
 3. konsolidácia (eliminácia) všetkých transakcií medzi konsolidovanými účtovnými jednotkami,
 4. zistenie výšky podielov iných spoločníkov na majetku, záväzkoch, nákladoch a výnosoch obchodnej spoločnosti.

Metódy konsolidácie

1. metóda úplnej konsolidácie

 • sa používa pri konsolidácii dcérskych účtovných jednotiek, v ktorých má konsolidujúca účtovná jednotka rozhodujúci vplyv,

 • vo verejnom sektore ide o všetky rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré vstupujú do konsolidácie ako dcérske účtovné jednotky (neurčuje sa u nich podiel na hlasovacích právach ani podiel na základnom imaní),

 • pri použití metódy úplnej konsolidácie sa aktíva/pasíva, náklady/výnosy preberajú do súčtových výkazov v plnej výške.

Metóda úplnej konsolidácie zahŕňa:

 1. konsolidáciu kapitálu,
 2. konsolidáciu pohľadávok a záväzkov,
 3. konsolidáciu medzivýsledku,
 4. konsolidáciu nákladov a výnosov.

Konsolidácia kapitálu

a) konsolidácia kapitálu predstavuje elimináciu podielov materskej účtovnej jednotky v dcérskej účtovnej jednotke s tou časťou majetku a záväzkov dcérskej účtovnej jednotky, ktorá na tieto podiely pripadá, tieto podiely sú v materskej účtovnej jednotke vykázané na strane aktív ako dlhodobý finančný majetok.

V prípade rozpočtových a príspevkových organizácií sa konsolidácia kapitálu nebude vykonávať.

Prvá konsolidácia kapitálu sa uskutočňuje v momente obstarania dlhodobého finančného majetku v dcérskej účtovnej jednotke.

Eliminácia pohľadávok a záväzkov

b) eliminácia pohľadávok a záväzkov predstavuje vylúčenie všetkých vzájomných pohľadávok a záväzkov medzi účtovnými jednotkami v konsolidovanom celku, napr. poskytnuté/prijaté pôžičky.

Po identifikácii vzájomných pohľadávok a záväzkov sú tieto eliminované v plnej výške.

Prípadné rozdiely, ktoré môžu vzniknúť pri eliminácii pohľadávok a záväzkov, môžu byť ako pravé rozdiely = keď jedna účtovná jednotka vytvorí rezervu alebo opravnú položku k pohľadávke voči druhej účtovnej jednotke, ktorá vykazuje záväzok v pôvodnej výške a nepravé rozdiely = vznikajú napríklad chybným zaúčtovaním výšky pohľadávky alebo záväzku, časovým posunom medzi zaúčtovaním pohľadávky a záväzku.

Konsolidácia medzivýsledku

c) konsolidácia medzivýsledku – medzivýsledok vniká pri predaji majetku medzi dvoma účtovnými jednotkami toho istého konsolidačného celku, pričom ocenenie majetku u kupujúceho je vyššie, ako by bolo ocenenie majetku, ak by k tejto transakcii nedošlo.

Konsolidácia nákladov a výnosov

d) konsolidácia nákladov a výnosov – pri konsolidácii sa náklady a výnosy eliminujú z agregovaných údajov vo výkaze ziskov a strát.

2. metóda podielovej konsolidácie

 • pri konsolidácii spoločných účtovných jednotiek, teda pri účtovných jednotkách, v ktorých má konsolidujúca spoločnosť podiely vo výške menej ako 51 %, spoločnou účtovnou jednotkou sa rozumie účtovná jednotka, na ktorej riadení sa podieľajú viaceré ÚJ rovnakou mierou (pričom % vyjadrenie podielov nemusí byť vždy v pomere napr. 50 / 50),

 • konsolidujúca účtovná jednotka preberá do konsolidovanej účtovnej závierky aktíva, pasíva, náklady a výnosy spoločnej účtovnej jednotky len do výšky svojho podielu v tejto spoločnosti.

Konsolidujúca účtovná jednotka (materská účtovná jednotka) zostavuje na základe individuálnych účtovných závierok konsolidovaných účtovných jednotiek (dcérske účtovné jednotky, obchodné spoločnosti) konsolidovanú súvahu, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a konsolidované poznámky.

Konsolidovaná súvaha

Konsolidovaná súvaha obsahuje oproti súvahe IÚZ tieto rozdiely:

 • aktíva sa vykazujú v štruktúre za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, len v netto stave,

 • doplnený riadok pre vykázanie goodwillu alebo negatívneho goodwillu z konsolidácie kapitálu v dlhodobom nehmotnom majetku a v dlhodobom finančnom majetku,

 • doplnený riadok pre odloženú daňovú pohľadávku v časti dlhodobých pohľadávok,

 • pasíva sa vykazujú v štruktúre za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,

 • doplnený riadok pre vykázanie podielov iných účtovných jednotiek,

 • doplnený riadok pre odložený daňový záväzok v časti dlhodobých záväzkov.

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát obsahuje oproti výkazu ziskov a strát IÚZ tieto rozdiely:

 • výkaz je členený v štruktúre nákladov a výnosov pre IÚZ na hlavnú a podnikateľskú činnosť a bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,

 • v nákladoch a výnosoch doplnený riadok pre vykázanie podielu konsolidujúcej ÚJ na výsledku hospodárenia pridružených ÚJ verejnej správy v časti finančných nákladov,

 • doplnený riadok pre vykázanie podielu iných účtovných jednotiek na výsledku hospodárenia po zdanení.


Poznámky:

1. rozdelené na tri články:

- Čl. I Všeobecné údaje,

- Čl. II Informácie o metódach a postupoch konsolidácie,

- Čl. III Informácie o údajoch aktív a pasív.

2. forma poznámok môže mať kombináciu komentárov a tabuľkových prehľadov,

3. poznámky by mali obsahovať všetky relevantné informácie popisujúce údaje vo výkazoch a informácie týkajúce sa konsolidovaného celku.

Samotný proces konsolidácie bude prebiehať v polovici roka nasledujúceho po ukončení účtovného obdobia. Dôležitým krokom pre úspešné zvládnutie samotnej konsolidácie je odsúhlasenie vzájomných vzťahov medzi účtovnými jednotkami. Kedy a prečo je potrebné venovať tomuto kroku pozornosť, je uvedené v nasledovnom texte:

Časový harmonogram odsúhlasovania

 • včasné odsúhlasenie informácií vzájomných zostatkov a transakcií je potrebné, nakoľko prípadné úpravy budú mať dopad na koncoročné zostatky účtovníctva účtovných jednotiek,

 • časový priestor na odsúhlasenie vzájomných zostatkov je veľmi krátky, v skutočnosti to budú maximálne dva týždne, v ktorých si účtovné jednotky budú musieť odsúhlasiť vzájomné zostatky a transakcie a zároveň vysvetliť a zúčtovať rozdiely,

 • vzhľadom na komplikovanosť a náročnosť odsúhlasovania vzájomných zostatkov je efektívne, v prípade väčších konsolidovaných celkov, realizovať predbežné odsúhlasenia výšky zostatkov už počas účtovného obdobia, predbežné odsúhlasenie pre účtovné jednotky konsolidovaného celku zjednoduší a skráti proces koncoročného odsúhlasenia vzájomných zostatkov a transakcií.

Predmet odsúhlasenia

1. účtovné jednotky budú medzi sebou odsúhlasovať:

- vzájomné zostatky pohľadávok a záväzkov,

- vzájomné náklady a výnosy,

- vzájomné transfery – ich celkovú výšku poskytnutia, zostatok v súvahe, hodnotu zúčtovania v bežnom roku do nákladov, resp. do výnosov,

- vzájomný predaj/nákup dlhodobého majetku,

- vzájomné prijaté a poskytnuté finančné výpomoci, úvery a záväzky z emitovaných dlhopisov,

- vzájomný predaj/nákup zásob,

- vzájomné položky časového rozlíšenia,

2. rezervy a opravné položky vykazované voči účtovným jednotkám súhrnného celku sa neodsúhlasujú,

3. účtovné jednotky identifikujú vzájomné zostatky a transakcie v rámci konsolidovaného celku na základe zverejneného zoznamu účtovných jednotiek konsolidovaného celku.

Postup pri koncoročnom odsúhlasení vzájomných vzťahov

- v prvom kroku si účtovné jednotky porovnajú zoznam účtovných jednotiek, voči ktorým vykazujú zostatky pohľadávok a záväzkov, náklady, výnosy a iné transakcie so štruktúrou konsolidovaného celku,

- po identifikovaní zostatkov, nákladov, výnosov a transakcií, ktoré je potrebné si odsúhlasiť, účtovné jednotky potvrdia zostatky (písomnou formou prípadne na vopred určeným formulárom),

- v odsúhlasovacích formulároch budú uvedené zostatky voči inej účtovnej jednotke k 31. decembru, resp. k dátumu, ku ktorému sa bude uskutočňovať predbežné odsúhlasovanie, ako aj transakcie s inou účtovnou jednotkou za bežné účtovné obdobie,

- počas odsúhlasovania zostatkov môžu vznikať rozdiely, a to časové ako aj iné, pričom iné rozdiely je potrebné analyzovať a účtovné vysporiadať, v prípade zisteného rozdielu účtovná jednotka preverí priložené podklady a identifikuje príčinu zistených rozdielov. Ak sa podarí identifikovať príčinu rozdielu a táto je obsiahnutá v účtovníctve, účtovná jednotka zodpovedá za odstránenie identifikovaného rozdielu. Ak je táto obsiahnutá v účtovníctve druhej strany, zašle jej oznámenie o neúspešnom odsúhlasení vzájomných zostatkov,

- výsledkom odsúhlasenia bude konečná verzia odsúhlasovacieho formulára, v ktorom budú (mali by byť) označené a identifikované:

a) zostatky pohľadávok a záväzkov, ktoré sú odsúhlasené bez problémov,

b) zostatky pohľadávok a záväzkov, pri ktorých bol identifikovaný časový rozdiel ako aj výšku takéhoto rozdielu,

c) zostatky pohľadávok a záväzkov, pri ktorých bol identifikovaný iný rozdiel, ktorý účtovná jednotka nevedela účtovne vysporiadať ako aj výšku takéhoto rozdielu,

d) náklady a výnosy, ktoré sú odsúhlasené bez rozdielov,

e) náklady a výnosy, pri ktorých bol identifikovaný rozdiel, ktorý účtovná jednotka nevedela účtovne vysporiadať ako aj výšku takéhoto rozdielu,

f) nákup a predaj, ktoré sú odsúhlasené bez rozdielu,

g) nákup a predaj, pri ktorých bol identifikovaný rozdiel, ktorý účtovná jednotka nevedela účtovne vysporiadať ako aj výšku takéhoto rozdielu.

Časové a iné rozdiely

 • rozdiely, ktoré môžu vznikať počas odsúhlasovania, rozdeľujeme na časové rozdiely a iné rozdiely,

 • časové rozdiely vznikajú napr. v súvislosti s úhradou záväzkov uskutočnenou 31. decembra alebo pár dní pred týmto dátum, ktorá je prijatá u dodávateľa až v januári. Tieto rozdiely sú prirodzené, ale je potrebné ich uviesť, respektíve informovať o nich organizátora konsolidácie, ten bude časové rozdiely vysporiadavať v rámci konsolidačných úprav,

 • iné rozdiely, ktoré účtovné jednotky pri porovnaní identifikujú, je potrebné účtovne vysporiadať ešte pred uzatvorením účtovníctva a zostavením konsolidačného balíka, resp. poskytnutím dodatočných informácií pre konsolidáciu. Je potrebné, aby sa účtovné jednotky kontaktovali, zistili dôvod rozdielu a následne zostatky v účtovníctve upravili tak, aby sa tento rozdiel odstránil.

Príklady rozdielov a ich vysporiadanie

 1. jedna strana vykazuje pohľadávku za dodávku vecne a časovo súvisiacu s bežným účtovním obdobím, druhá strana faktúru zatiaľ nedostala, a teda nevykazuje záväzok. Je potrebné, aby druhá strana zaúčtovala záväzok v rovnakej výške, resp. účtovala o nevyfakturovanej dodávke,
 2. predávajúci vystaví dobropis, ktorý ešte kupujúci neeviduje, resp. ešte o ňom neúčtoval, v tomto prípade je potrebné doúčtovať dobropis aj u kupujúceho,
 3. účtovná jednotka zistila, že v minulosti uhradila záväzok voči druhej účtovnej jednotke, hoci táto účtovná jednotka vykazuje doteraz pohľadávku. V tomto prípade je potrebné, aby si účtovná jednotka overila, či neeviduje nepriradené, resp. nevypárované platby na nejakom inom účte. Pri odsúhlasovaní bude dôležité, aby účtovná jednotka evidujúca záväzok ako zaplatený doložila tvrdenie, napr. bankovým výpisom,
 4. kupujúci nie je platiteľom DPH a predávajúci je platiteľom DPH, v tomto prípade u kupujúceho je aj DPH súčasťou príslušných nákladov, resp. obstarávacej ceny dlhodobého majetku, zásob. DPH v tomto prípade nebude vykázaný ako náklad voči konsolidovanému celku, ako náklad voči cudzím,
 5. iné rozdiely by mali byť vysporiadané ešte v individuálnych závierkach konsolidovaných účtovných jednotiek. Ak sa účtovné jednotky pri oprave rozdielov nezhodnú, mali by o tom informovať materskú účtovnú jednotku.

Odsúhlasovací formulár

 • bude odporúčaná jednotná forma odsúhlasovacieho formuláru pre efektívne použitie pre všetky účtovné jednotky zahrnuté do konsolidácie a zároveň bude návodom, ktorý im pomôže identifikovať zostatky vo svojom účtovníctve, ktoré je potrebné odsúhlasiť.

Náležitosti

vo všeobecnosti bude odsúhlasovací formulár obsahovať nasledovné informácie:

- názov, IČO účtovnej jednotky, ktorá odsúhlasovací formulár vyplňuje, zodpovednú osobu a kontaktnú osobu (účtovník/čka),

- názov, IČO účtovnej jednotky, ktorej je formulár zaslaný (materská účtovná jednotka),

- zostatky účtov súvahy, na ktorých sú vykázané vzájomné pohľadávky a záväzky, mena, názov a číslo účtu,

A) ak vzájomná pohľadávka alebo záväzok pozostáva z niekoľkých položiek, môže účtovná jednotka priložiť detailný rozpis pohľadávok a záväzkov k odsúhlasovaciemu formuláru, tak isto pri vzájomných nákladoch a výnosoch, ktoré pozostávajú z viacerých položiek, môže účtovná jednotka postupovať obdobne,

B) v prípade vzájomných vzťahov bude účtovná jednotka prikladať k odsúhlasovaciemu formuláru detailný rozpis s informáciami:

Účtovné jednotky verejnej správy doteraz konsolidovanú účtovnú závierku nezostavovali. Za rok 2009 ju prvýkrát budú zostavovať všetci správcovia kapitol štátneho rozpočtu a všetky tie obce a VÚC, ktoré sú materskými účtovnými jednotkami, t. j., ktoré majú zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, alebo ktoré majú podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré sú ich dcérskymi spoločnosťami.

Pre účely príkladov si zoberme fiktívne Ministerstvo dobrej nálady (ďalej MDN) ako správcu rozpočtovej kapitoly, ktorý bude zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku za svoj konsolidovaný celok. Tento má nasledujúcu štruktúru:

Konsolidovaný celok účtovnej jednotky verejnej správy – Ministerstvo dobrej nálady (zjednodušený hárok konsolidačného balíka – Konsolidovaný celok, ktorý v takejto forme vypĺňa materská ÚJ):

Názov účtovnej jednotky    IČO    Druh vzťahu    Právna forma    Podiel na vlastnom imaní (v %)    Podiel na hlasovacích právach (v %)    Konsolidovaný podiel (v %)    Súčasťou súhrnného celku odo dňa    Súčasťou súhrnného celku do dňa    Súčasťou verejnej správy odo dňa    Súčasťou verejnej správy do dňa    
Ministerstvo dobrej nálady    12 345    Materská ÚJ    rozpočt. organizácia    100    100    100    01. 01. 2009        1. 06. 1995        
Správa veselosti    223 344    Dcérska ÚJ    akciová spoločnosť (štát)    100    100    100    01. 01. 2009        1. 1. 2002        
Radosť    445 566    Dcérska ÚJ    rozpočt. organizácia    100    100    100    01. 01. 2009        1. 1. 1997        
Úsmev    667 788    Dcérska ÚJ    príspev. organizácia    100    100    100    01. 01. 2009        1. 1. 2000        

Uvedená kapitola ŠR začne proces odsúhlasovania k 31. 12. dňa 4. 1. nasledujúceho účtovného roku. Bude odsúhlasovať pohľadávky, záväzky, náklady, výnosy a vzájomné položky časového rozlíšenia.

MDN poskytlo v roku 20xx kapitálový transfer svojej rozpočtovej organizácii vo výške 20 000 EUR a príspevkovej organizácii vo výške 80 000 EUR. V uvedených sumách eviduje pohľadávky, tzn. na účte 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku pohľadávku voči príspevkovej organizácii a na účte 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu pohľadávku voči rozpočtovej organizácii.

Príspevková organizácia eviduje voči MDN záväzok na účte 353 vo výške 60 000 EUR, pričom nejde o časový rozdiel, ale o iný rozdiel. To znamená, že MDN a príspevková organizácia musia začať vzájomnú komunikáciu a tento rozdiel si vysvetliť. Zistí sa, že príspevková organizácia nezaúčtovala jeden účtovný prípad vôbec a jeden prípad zaúčtovala nesprávne. Zistený rozdiel si musí príspevková organizácia opraviť vo svojom účtovníctve ešte pred zostavením individuálnej účtovnej závierky.

Rozpočtová organizácia eviduje voči MDN záväzok vo výške 20 000 EUR, tzn. že žiadny rozdiel nevznikol a odsúhlasenie prebehlo korektne.

MDN nakúpilo dňa 28. 12. 20xx od spoločnosti Správa veselosti, a. s., tlačivá v hodnote 5 000 EUR. Pri odsúhlasovaní zistí, že akciová spoločnosť eviduje voči MDN pohľadávku vo výške 5 000 EUR, avšak MDN tento záväzok nemá vo svojom účtovníctve, nakoľko nedostalo faktúru do dňa, kedy sa vykonáva odsúhlasovanie. V tomto prípade MDN účtuje o nevyfakturovaných dodávkach na účte 326 – Nevyfakturované dodávky a odsúhlasí si tento záväzok opätovne s akciovou spoločnosťou.


MDN má v prenájme priestory patriace spoločnosti Nádej, a. s., ktorá je obchodnou spoločnosťou patriacou do súhrnného celku. Na základe zmluvy o prenájme je MDN povinné uhradiť faktúru za predchádzajúci mesiac vždy do 25. dňa v mesiaci. Spoločnosť Nádej, a. s., vystavilo dňa 5. 12. 20xx faktúru za prenájom priestorov vo výške 50 EUR, splatnosť faktúry je 25. 12. 20xx, MDN však uhradilo predmetnú faktúru dňa 31. 12. 20xx. Z uvedeného vyplýva, že MDN už neeviduje záväzok k 31. 12. 20xx, avšak spoločnosť Nádej eviduje pohľadávku, nakoľko úhrada faktúry sa ešte nepremietla v účtovníctve akciovej spoločnosti (neboli ešte pripísané prostriedky na účet). V tomto prípade ide o časový rozdiel, MDN musí dokladovať splnenie svojho záväzku výpisom z účtu a spoločnosť Nádej tento vzniknutý rozdiel odstráni.


MDN prijalo na sklad materiál obstaraný od príspevkovej organizácie Úsmev, pričom obstarávacia cena bola určená odhadom, MDN k 31. 12. 20xx nedostalo faktúru ani iný účtovný doklad, na základe ktorého by mohlo zaúčtovať záväzok, preto účtuje o rezerve na nevyfakturovanú dodávku materiálu voči príspevkovej organizácii. Vzhľadom n to, že obidve organizácie sú súčasťou súhrnného celku, takto vytvorené rezervy si neodsúhlasujú.

Na základe týchto účtovných operácií vyplní MDN odsúhlasovací formulár a zašle ostatným účtovným jednotkám na odsúhlasenie

Odsúhlasovací formulár

Zostavený za: Ministerstvo dobrej nálady

Pohľadávky a záväzky voči účtovným jednotkám patriacim do súhrnnému celku

Voči účtovnej jednotke        zostatok (brutto) v roku 2009    časový rozdiel zistený pri odsúhlasovaní    iný rozdiel zistený pri odsúhlasovaní    Vysvetlenie časového rozdielu    Vysvetlenie iného rozdielu    
Názov    IČO    Druh pohľadávky/záväzku             
Súhrnný celok                                
Radosť    445 566    353p Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu – pohľadávka    20 000,00                    
Úsmev    667 788    356p Zúčtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku – pohľadávka    80 000,00        20 000,00        nesprávne účtovanie v PO    
Správa veselosti, a. s.    223 344    326 Nevyfakturované dodávky    5 000,00        5 000,00        MDN neobdržalo k 31. 12. 2009 faktúru    
Nádej, a. s.    112 233    321 Dodávatelia    0,00    50,00        úhrada 31. 12. 2009, platba v Nádej, a. s. k 31. 12. 2009 nebola prijatá        

Pohyby na účtoch 355 (vypĺňajú RO a PO ako doplňujúcu informáciu o transferoch prijatých od zriaďovateľa)

        Zvýšenie záväzku v roku 2009    Zníženie záväzku v roku 2009        
Druh záväzku    Zostatokk 31. 12. 2008    Prijatý a použitý kap. transfer    Prijatý a nepoužitý transfer (PO)    Zrušenie opravnej položky    Bezodplatný prevod (prijatie)    Invent. prebytok/ darovaný neodpisovaný majetok    Odpis DM, vytvorenie OP k DM, vyradenie DM    Bezodplatný prevod (odovzdanie)    Bežný transfer prijatý 200x-1 zúčtovaný do výnosov roku 2009    Zostatokk 31. 12. 2009    

Náklady a výnosy voči súhrnnému celku

Voči účtovnej jednotke    Druh nákladu / výnosu    Zostatok v roku 2009    rozdiel zistený pri odsúhlasovaní    Vysvetlenie rozdielu    
Názov    IČO             
Súhrnný celok            0    0    0    

Obstaranie dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku, pohľadávok a zásob od subjektov súhrnného celku

Obstarané od účtovnej jednotky    Obstaraný majetok zaúčtovaný na účte    nákup /obstaranie 2009    rozdiel zistený pri odsúhlasovaní    Vysvetlenie rozdielu    
Názov    IČO             
Správa veselosti, a. s.    223 344    326 Nevyfakturované dodávky    5 000,00    5 000,00    MDN nedostalo k 31. 12. 2009 faktúru    


Rozpočtová organizácia Radosť nakúpila od príspevkovej organizácie Úsmev kancelárske potreby vo výške 500 EUR, ktoré má účtované na účte 112 – Materiál na sklade. Príspevková organizácia eviduje úbytok na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach vo výške 520 EUR. Pri vzájomnom odsúhlasovaní nákupu/predaja zásob bol teda zistený rozdiel vo výške 20 EUR, pričom každá z týchto účtovných jednotiek si preverila stav vo svojom účtovníctve a považuje ho za správny. Vzniká situácia, kedy sa dve účtovné jednotky nedohodli pri vzájomnom odsúhlasovaní a rozdiel neodstránili. V tomto prípade musia o tejto skutočnosti informovať svoju materskú účtovnú jednotku a identifikovaný rozdiel, jeho výšku, ako aj dôvod vzniku uviesť v odsúhlasovacom formulári. Uvedený rozdiel potom vysporiada materská účtovná jednotka – MDN v rámci konsolidačných úprav.


Rozpočtová organizácia Radosť má v prenájme priestory patriace spoločnosti Nádej, a. s. Dňa 04. 1. prijala faktúru za prenájom priestorov za mesiac december vo výške 3 000 EUR. Vzhľadom na to, že ide o náklady príslušného roku, ale výdavok sa uskutoční až v nasledujúcom účtovnom období, bude rozpočtová organizácia účtovať o výdavkoch budúcich období a túto položku časového rozlíšenia bude odsúhlasovať s akciovou spoločnosťou Nádej, ktorá je takisto súčasťou súhrnného celku.

Na základe týchto účtovných operácií vyplní rozpočtová organizácia Radosť odsúhlasovací formulár a zašle ostatným účtovným jednotkám na odsúhlasenie.

Odsúhlasovací formulár

Zostavený za: Radosť Mena: EUR

Pohľadávky a záväzky voči účtovným jednotkám patriacim do súhrnnému celku

Voči účtovnej jednotke        zostatok (brutto) v roku 2009 časový rozdiel zistený pri odsúhlasovaní iný rozdiel zistený pri odsúhlasovaní Vysvetlenie časového rozdielu Vysvetlenie iného rozdielu 
Názov   IČO    Druh pohľadávky/záväzku          
Súhrnný celok                                
Ministerstvo dobrej nálady   12 345    353z Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu – záväzok    20 000,00                    
Nádej, a. s.  112 233  383 Výdavky budúcich období  3 000,00                  

Pohyby na účtoch 355 (vypĺňajú RO a PO ako doplňujúcu informáciu o transferoch prijatých od zriaďovateľa)

        Zvýšenie záväzku    Zníženie záväzku        
Druh záväzku  Zostatokk 31. 12.  Prijatý a použitý kap. transfer  Prijatý a nepoužitý transfer (PO)  Zrušenie opravnej položky  Bezodplatný prevod (prijatie)  Invent. prebytok/ darovaný neodpisovaný majetok  Odpis DM, vytvorenie OP k DM, vyradenie DM  Bezodplatný prevod (odovzdanie)  Bežný transfer prijatý 200x-1 zúčtovaný do výnosov roku 20xx  Zostatokk 31. 12.  
353 Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu    5 000,00    30 000,00                    15 000,00                

Náklady a výnosy voči súhrnnému celku

Voči účtovnej jednotke Druh nákladu / výnosu Zostatok v roku 2009 rozdiel zistený pri odsúhlasovaní Vysvetlenie rozdielu 
Názov    IČO             
Súhrnný celok            0    0    0    

Obstaranie dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku, pohľadávok a zásob od subjektov súhrnného celku

Obstarané od účtovnej jednotky Obstaraný majetok zaúčtovaný na účte nákup /obstaranie rozdiel zistený pri odsúhlasovaní Vysvetlenie rozdielu 
Názov    IČO             
Úsmev    667 788    112 Materiál na sklade    500    20    príspevková org. Úsmev eviduje úbytok na účte 132 vo výške 520 EUR, potrebné vysporiadať v rámci konsolidačných úprav    


Príspevková organizácia Úsmev eviduje k 31. 12. záväzok voči daňovému úradu za daň zo závislej činnosti svojich zamestnancov – mzdy zamestnancov za mesiac december. Napriek tomu, že daňový úrad je súčasťou súhrnného celku, tento záväzok sa neodsúhlasuje, nakoľko daňový úrad nepozná presnú výšku pohľadávky.


Počas bežného účtovného obdobia využila príspevková organizácia Úsmev poradenské služby akciovej spoločnosti Nádej, ktorá je súčasťou súhrnného celku ústrednej správy. Akciová spoločnosť Nádej je dcérskou účtovnou jednotkou Ministerstva plavby a poskytla príspevkovej organizácii Úsmev poradenské služby v celkovej sume 15 000 EUR, ktoré má zaúčtované vo výnosoch na účte 602 – Tržby z predaja služieb. Príspevková organizácia Úsmev má náklady na obstaranie týchto služieb zaúčtované na účte 518 – Ostatné služby vo výške 13 000 EUR. I napriek tomu, že sa tieto dve organizácie nenachádzajú v konsolidovanom celku jedného správcu kapitoly, sú súčasťou konsolidovaného celku ústrednej správy a tieto náklady a výnosy si teda budú vzájomne odsúhlasovať. Vzniknutý rozdiel vo výške 2000 EUR si organizácie musia vysvetliť a chybu vo svojom účtovníctve opraviť.


Príspevková organizácia Úsmev eviduje k 31. 12. záväzky voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni z dôvodu odvodov poistného za svojich zamestnancov za mesiac december. Zo zdravotných poisťovní je súčasťou konsolidovaného celku štátnej správy Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná zdravotná poisťovňa, nakoľko sú štátne akciové spoločnosti, Sociálna poisťovňa nevchádza do konsolidácie, nakoľko je verejnoprávna inštitúcia. Tieto záväzky príspevková organizácia nebude odsúhlasovať ani voči zdravotnej poisťovni, ani voči Sociálnej poisťovni, nakoľko zdravotné poisťovne nepoznajú presnú výšku a Sociálna poisťovňa nie je súčasťou konsolidovaného celku.

Na základe týchto účtovných operácií vyplní príspevková organizácia odsúhlasovací formulár a zašle ostatným účtovným jednotkám na odsúhlasenie.

Odsúhlasovací formulár

Zostavený za: Úsmev Mena: EUR

Pohľadávky a záväzky voči účtovným jednotkám patriacim do súhrnnému celku

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: