dnes je 27.9.2022

Input:

Povinnosti zamestnancov oprávnenej osoby

3.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.7.2 Povinnosti zamestnancov oprávnenej osoby

Ing. Iveta Harušťáková; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Zamestnanci oprávnenej osoby (ďalej len kontrolného orgánu) sú pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste a finančnej kontroly povinní

  1. vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet, účel a termín začatia finančnej kontroly; ak by oznámením o začatí finančnej kontroly mohlo dôjsť k zmareniu účelu finančnej kontroly, sú povinní oznámenie urobiť najneskôr pri začatí finančnej kontroly,
  2. preukázať, že sú oprávnení na vykonanie finančnej kontroly a predložiť preukaz totožnosti alebo služobný preukaz, vydať kontrolovanému subjektu a tretej osobe potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností a iných materiálov mimo priestorov kontrolovaného subjektu a tretej osoby a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím.
  3. oboznámiť kontrolovaný