Input:

Príklady konsolidácie

5.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5 Príklady konsolidácie

Ing. Ladislav Zakhar ; Ing. Peter Ivánek, Ing. Jozef Sýkora, MBA


Príklad č. 1

Konsolidácia transferov, nákladov a výnosov z transferov medzi subjektmi územnej samosprávy (obec a RO).

Obec poskytla v roku 20xx svojej RO zo svojho rozpočtu:

a) bežný transfer 110 000 EUR 
b) kapitálový transfer na nákup dlhodobého majetku 40 000 EU 

Obec vykazovala začiatočný stav na týchto účtoch: 221 – 150 000 EUR 428 – 150 000 EUR

RO použila bežný transfer na prevádzku a z kapitálového transferu nakúpila prístroj, ktorý podľa odpisového plánu bude odpisovať 4 roky (ročný odpis 10 000 EUR). Bežný transfer bol vyčerpaný a v plnej výške zúčtovaný do výnosov bežného obdobia.

Účtovanie v obci

Popis účtovného prípadu EUR MD D 
Poskytnutie bežného transferu zriadenej RO  110 000  584  221  
Poskytnutie kapitálového transferu zriadenej RO  40 000  355  221  
Použitie kapitálového transferu v RO  10 000  584  355  

Účtovanie v RO

Popis účtovného prípadu EUR MD D 
Prijatie bežného transferu od zriaďovateľa  110 000  222  354  
Prijatie kapitálového transferu od zriaďovateľa  40 000  222  354  
Náklady na prevádzku v bežnom období (služby, energie,…)  110 000  5**  321  
Úhrada faktúr za dodávku služieb, spotrebu energií a podobne  110 000  321  222  
Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov vo výške výdavkov  110 000  354  691  
Obstaranie DHM (prístroja)  40 000  022  222  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  40 000  354  355  
Zaúčtovanie ročného odpisu prístroja do nákladov  10 000  551  082  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo výške nákladov – odpisov  10 000  355  692  

RO Súvaha k 31. 12. 09

Strana aktív Strana pasív 
(022) Prístroj ..... 30 000   (355) Zúčtovanie transferov rozpočtu obcea vyššieho územného celku ..... 30 000  
SPOLU 30 000 SPOLU 30 000 

RO – Výkaz ziskov a strát k 31. 12. xx

Náklady Výnosy 
5** – RÚ (spotreba materiálu, spotreba elektrickej energie,mzdové náklady) ..... 110 000551 Odpisy .....10 000  691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v RO a PO zriadených obcou alebo vyšším územným celkom .....110 000692 – Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v RO a PO zriadenýchobcou alebo vyšším územným celkom ..... 10 000  
SPOLU 120 000 SPOLU 120 000 

Obec Súvaha k 31. 12. xx

Strana aktív Strana pasív 
(355) Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku ..... 30 000   428 – Výsledok hospodárenia minulých rokov ..... 150 000Výsledok hospodárenia ..... – 120 000  
SPOLU 30 000 SPOLU 30 000 

Obec Výkaz ziskov a strát k 31. 12.xx

Náklady Výnosy 
584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do RO a PO zriadených obcou alebo vyšším územným celkom ..... 120 000      
SPOLU 120 000 SPOLU 0 
   Záporný výsledok hospodárenia .....120 000  

Súčtová súvaha k 31. 12. xx

Strana aktív Strana pasív 
(022) Prístroj ..... 30 000355 Zúčtovanie transferov rozpočtu obcea vyššieho územného celku ..... 30 000   428 – Výsledok hospodárenia minulých rokov ..... 150 000Záporný výsledok hospodárenia ..... – 120 000355 Zúčtovanie transferov rozpočtu obcea vyššieho územného celku ..... 30 000  
SPOLU 60 000 SPOLU 60 000 

Súčtový výkaz ziskov a strát k 31. 12. xx

Náklady   Výnosy   
5** – RÚ (spotreba materiálu,spotreba elektrickej energie, mzdové náklady) ..... 110 000551 Odpisy ..... 10 000584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do RO, a PO obcía vyššieho územného celku ..... 120 000   691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce aleboz rozpočtu vyššieho územného celku v RO a POzriadených obcou alebo vyšším územným celkom .....110 000692 – Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtuobce alebo z rozpočtu vyššieho územného celkuv RO a PO zriadených obcou alebo vyššímúzemným celkom ..... 10 000   
SPOLU 240 000 SPOLU 120 000 
   Záporný výsledok hospodárenia 120 000  

Konsolidácia vzájomných vzťahov medzi obcou a rozpočtovou organizáciou:

1. Poskytnutie bežného transferu rozpočtovej organizácii

Obec vykazuje bežný transfer v nákladoch v plnej výške 110 000 a RO vykazuje výnosy z bežného transferu vo výške výdavkov 110 000.

Zároveň RO vykazuje výnosy z kapitálového transferu 10 000 a obec vykazuje náklady na kapitálový transfer 10 000.

2. Poskytnutie kapitálového transferu rozpočtovej organizácii

Obec vykazuje pohľadávku voči RO na účte zúčtovacích vzťahov 30 000 a RO vykazuje záväzok voči obci na účte zúčtovacích vzťahov 30 000.

   Konsolidácia transferov   Konsolidácia nákladov a výnosov   Konsolidovaná účtovná závierka   
Súvaha Obec RO Agregácia MD D MD D  
Aktíva 30 000 30 000 60 000  30 000   30 000 
022 –Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí    30 000  30 000      30 000  
355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku   30 000   30 000   30 000    0  
Pasíva 30 000 30 000 60 000 30 000    30 000 
428 – Výsledok hospodárenia minulých rokov   150 000   150 000      150 000  
431 – Výsledok hospodárenia za bežného obdobie  −120 000   −120 000      −120 000  
355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC   30 000  30 000  30 000     0  
Výkaz ziskov a strát         
Náklady 120 000 120 000 240 000    120 000 120 000 
5xx – RÚ (spotreba materiálu, spotreba elektrickej energie, mzdové náklady)   110 000  110 000      110 000  
551 Odpisy   10 000  10 000      10 000  
584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom  120 000   120 000     120 000  0  
Výnosy 0 120 000 120 000   120 000  0 
691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom   110 000  110 000    110 000   0  
692 – Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom   10 000  10 000    10 000   0  


Príklad č. 2

Konsolidácia pohľadávok, záväzkov z obchodných vzťahov a medzivýsledku medzi subjektmi ústrednej správy.

Kapitola ŠR má založenú dcérsku spoločnosť ABC, s. r. o. V roku 20xxpredala kapitola spoločnosti ABC, s. r. o., budovu za predajnú cenu 1000 000 EUR. Spoločnosť v priebehu roka 20xxvykonávala niektoré činnosti pre kapitolu ŠR, ktoré kapitola uhrádza na základe dodávateľskej zmluvy. Kapitola má ďalej v majetku dopravný prostriedok obstaraný z kapitálového transferu zo ŠR v hodnote 30 000 EUR. Obchodná spoločnosť má ďalšie záväzky vo výške 250 000 EUR a VH minulých rokov vo výške 782 000 EUR.

Konsolidačný celok: 1 kapitola ŠR, 1 obchodná spoločnosť.

Údaje o predanom majetku

OC budovy: 5 000 000 EUR (021) 
Oprávky ku dňu predaja: 4 500 000 EUR (081) 
Zostatková cena: 500 000 EUR 
Predajná cena: 1000 000 EUR 

Spoločnosť ABC, s. r. o., bude používať a odpisovať budovu 20 rokov – ročný odpis 50 000 EUR.

Faktúru za predaj budovy spoločnosť ABC, s. r. o., uhradila v plnej výške. Spoločnosť ABC, s. r. o., fakturuje kapitole ŠR za vykonané práce a dodané služby 40 000 EUR, ktoré kapitola do 31. 12. 20xxneuhradila.

Účtovanie v kapitole ŠR v roku 20xx

Popis účtovného prípadu EUR MD D 
Doúčtovanie zostatkovej ceny budovy  500 000  541  081  
Zúčtovanie kapitálového transferu vo výške ZC  500 000  353  682  
Vyradenie v obstarávacej cene  5 000 000  081  021  
Vystavená faktúra za predaj budovy  1 000 000  316  641  
Faktúra od spoločnosti ABC za vykonané služby  40 000  518  321  
Úhrada Fa za predaj budovy  1 000 000  224  316  
Predpis odvodov príjmov z predaja budovy  1 000 000  588  351  
Zúčtovanie príjmového účtu s účtom 351 k 31. 12.  1 000 000  351  224  

Účtovanie v spoločnosti ABC, s. r. o., v roku 20xx

Popis účtovného prípadu EUR MD D 
Obstaranie budovy  1 000 000  042  321  
Uvedenie budovy do užívania  1 000 000  021  042  
Ročný odpis budovy  50 000  551  081  
Rôzne náklady organizácie dodané služby  32 000  5xx  221  
Vystavená faktúra za služby dodané kapitole  40 000  311  602  
Úhrada faktúry za budovu  1 000 000  321  221  

Kapitola ŠR Súvaha k 31. 12. 09

Strana aktív Strana pasív 
(023) Dopravné prostriedky .....30 000  (321) Dodávatelia ..... 40 000  
   VH bežného obdobia .....−40 000  
   (353) Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu ..... 30 000  
SPOLU 30 000 SPOLU 30 000 

Kapitola ŠR Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 09

Náklady Výnosy 
(541) ZC predanej budovy ..... 500 000  (641) Výnosy z predaja DNM a DHM ..... 1000 000  
(518) Služby ..... 40 000(588) Náklady z odvodu príjmov .....1000 000  (682) Výnosy z kapitálových transferovzo štátneho rozpočtu ..... 500 000  
SPOLU 1 540 000 SPOLU 1 500 000 
   Záporný výsledok hospodárenia 40 000  

ABC, s. r. o. Súvaha k 31. 12. 09

Strana aktív Strana pasív 
(021) Stavby ..... 950 000(311) Odberatelia ..... 40 000   428 – VH minulých období ..... 782 000VH bežného obdobia (strata) ..... – 42 000(321) Záväzky ..... 250 000  
SPOLU 990 000 SPOLU 990 000 

ABC, s. r. o. Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 09

Náklady Výnosy 
(5xx) Rôzne náklady na služby ..... 32 000  (602) Služby ..... 40 000  
(551) Odpisy ..... 50 000     
SPOLU 82 000 SPOLU 40 000 
   Záporný výsledok hospodárenia (strata)..... 42 000  

Súčtová súvaha k 31. 12. 0

Strana aktív Strana pasív 
(023) Dopravné prostriedky ..... 30 000  (321) Dodávatelia ..... 290 000  
(021) Stavby ..... 950 000  VH bežného obdobia .....−82 000  
(311) Odberatelia ..... 40 000  (353) Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu ..... 30 000428 VH minulých období .....782 000  
SPOLU 10 00002  SPOLU 10 00002  

Súčtový výkaz ziskov a strát k 31. 12. 09

Náklady Výnosy 
(541) ZC predanej budovy ..... 500 000   (602) Služby ..... 40 000(641) Tržby z predaja DHM .....1000 000  
(518) Služby ..... 40 000(588) Náklady z odvodu príjmov ..... 1000 000(5xx) Rôzne náklady ..... 32 000(551) Odpisy ..... 50 000  (682) Výnosy z kapitálových transferovzo štátneho rozpočtu ..... 500 000   
SPOLU 1 622000 SPOLU 1 540 000 
   Výsledok hospodárenia (strata).....−82 000  

Medzivýsledok

Predajná cena – Zostatková cena = 1000 000 – 500 000 = 500 000.

Ocenenie majetku v dcérskej účtovnej jednotke je teda o 500 000 EUR vyššie ako v prípade, keby k predaju majetku medzi účtovnými jednotkami nedošlo. Naďalej by sa odpisoval z pôvodnej obstarávacej ceny, a teda aj odpisy by boli nižšie. Preto tento medzivýsledok je potrebné eliminovať a s ním aj časť odpisov prislúchajúcich na tento medzivýsledok.

Odpis (zmena) medzivýsledku

Medzivýsledok/stanovená doba odpisovania) × doba odpisovania v danom roku = (500 000/20) × 1 = 25 000 EUR.

  MD D 
Konsolidácia majetku v súvahe  500 00025 000475 000  081VH  021  
Konsolidácia nákladov a výnosov z predaja majetku vo výkaze ziskov a strát  1 000 000500 00025 000  641  541551  

Konsolidácia vzájomných vzťahov medzi kapitolou a dcérskou účtovnou jednotkou:

1. Predaj majetku (budovy)

Kapitola vykazuje vo výnosoch predajnú cenu majetku 1000 000 EUR a v nákladoch zostatkovú cenu predanej budovy 500 000 EUR. Z tejto operácie má kladný výsledok hospodárenia vo výške 500 000 EUR. Dcérska spoločnosť vykazuje majetok v nadobúdacej hodnote 1000 000 EUR. Ak by k predaju nedošlo, budova by ostala ocenená v pôvodnej výške (500 000 EUR), preto je potrebné upraviť ocenenie v konsolidovanom celku o 500 000 EUR a odpisy o 25 000 EUR.

2. Pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy z prijatých/poskytnutých služieb

Kapitola vykazuje záväzok voči dcérskej účtovnej jednotke vo výške 40 000 EUR a dcérska účtovná jednotka vykazuje pohľadávku voči kapitole vo výške 40 000 EUR za dodané ale nezinkasované služby. Zároveň kapitola vykazuje náklady na služby dodané dcérskou účtovnou jednotkou (40 000 EUR) a dcérska účtovná jednotka vykazuje výnosy z poskytnutých služieb kapitole (40 000 EUR).

            Konsolidácia pohľadávok/záväzkov Konsolidácia medzivýsledku   Konsolidácia nákladov/výnosov   Konsolidovaná účtovná závierka 
Súvaha Kapitola ABC, s. r. o. Agregácia MD D MD D MD D  
Aktíva 30 000 990 000 1 020 000  40 000 25 000 500 000   505 000 
023 Dopravné prostriedky  30 000   30 000        30 000  
021 Stavby – (081)   950 000  950 000    25 000  500 000    475 000  
311 Odberatelia   40 000  40 000   40 000      0  
Pasíva 30 000 990 000 1020 000 40 000  475 000    505 000 
428 VH minulých období   782 000  782 000        782 000  
431 VH bežného obdobia  −40 000  −42 000  −82 000    475 000     −557 000  
321 Dodávatelia  40 000  250 000  290 000  40 000       250 000  
353 Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu  30 000   30 000        30 000  
Výkaz ziskov a strát           
Náklady 1 540 000 82000 1 622 000    525 000  40 000 1 057 000 
5xx Rôzne náklady   32 000  32 000       0  32 000  
551 Odpisy   50 000  50 000     25 000    25 000  
518 Ostatné služby  40 000   40 000       40 000  0  
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  500 000   500 000     500 000    0  
588 Náklady z odvodu príjmov  1 000 000   1 000 000        1 000 000  
Výnosy 1 500 000 40 000 1 540 000   1 000 000  40 000  500 000 
602 Služby   40 000  40 000      40 000   0  
641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  1 000 000   1 000 000    1 000 000     0  
682 Výnosy z kapitálových transferov  500 000   500 000        500 000  


Príklad č. 3

Konsolidácia pohľadávok, záväzkov z obchodných vzťahov a medzivýsledku medzi subjektmi územnej samosprávy.

Obec má založenú dcérsku spoločnosť ABC, s. r. o. V roku 20xxpredala obec spoločnosti ABC, s. r. o., budovu za predajnú cenu 500 000 EUR. Spoločnosť vykonáva niektoré činnosti v obci, ktoré uhrádza obec.

Údaje o predanom majetku

OC budovy v obci: 5 000 000 EUR (021) 
Oprávky ku dňu predaja: 4 700 000 EUR (081) 
Zostatková cena: 300 000 EUR 
Predajná cena: 500 000 EUR 

Spoločnosť ABC, s. r. o., bude používať a odpisovať budovu 10 rokov – ročný odpis 50 000 EUR.

Faktúru za predaj budovy spoločnosť ABC, s. r. o., uhradila v plnej výške. Spoločnosť ABC, s. r. o., fakturuje obci za služby vykonané pre obec 40 000 EUR, ktoré obec do 31. 12. 20xxneuhradila.

Účtovanie v obci

Popis účtovného prípadu EUR MD D 
Doúčtovanie zostatkovej ceny budovy  300 000  541  081  
Vyradenie v obstarávacej cene  5 000 000  081  021  
Vystavená faktúra za predaj budovy  500 000  318  641  
Faktúra od spoločnosti ABC za vykonané služby  40 000  518  321  
Úhrada Fa za predaj budovy  500 000  221  311  

Účtovanie v spoločnosti ABC, s. r. o

Popis účtovného prípadu EUR MD D 
Obstaranie budovy  500 000  042  321  
Uvedenie budovy do užívania  500 000  021  042  
Ročný odpis budovy  50 000  551  081  
Rôzne náklady organizácie na služby vykonané pre obec  32 000  5**  221  
Vystavená faktúra za služby vykonané pre obec  40 000  311  602  
Úhrada faktúry za budovu  500 000  321  221  

Obec Súvaha k 31. 12. 09

Strana aktív Strana pasív 
221 – Bankové účty ..... 500 000  321 – Dodávatelia ..... 40 000  
   428 – VH minulých rokov .....300 000  
   Kladný výsledok hospodárenia (zisk).....160 000  
SPOLU 500 000 SPOLU 500 000 

Obec Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 09

Náklady Výnosy 
518 – Ostatné služby ..... 40 000  641 – Tržby z predaja DHM ..... 500 000  
541 – ZC predaného DHM ..... 300 000     
SPOLU 340 000 SPOLU 500 000 
Kladný výsledok hospodárenia ..... 160 000     

ABC, s. r. o. Súvaha k 31. 12. 09

Strana aktív Strana pasív 
021 (−081) Stavby ..... 450 000311 – Odberatelia ..... 40 000  428 – VH minulých rokov ..... 53 2000Záporný výsledok hospodárenia (strata)..... – 42 000  
SPOLU 490 000 SPOLU 490 000 

ABC Výkaz ziskov a strát k 31.12.09

Náklady Výnosy 
5** – Rôzne náklady na služby ..... 32 000  602 – Služby ..... 40 000  
551 – Odpisy ..... 50 000     
SPOLU 82 000 SPOLU 40 000 
Záporný výsledok hospodárenia (strata)..... – 42 000     

Súčtová súvaha k 31. 12. 09

Strana aktív Strana pasív 
(221) Bankové účty ..... 500 000  (321) Dodávatelia ..... 40 000  
(021) Stavby ..... 450 000  VH bežného obdobia .....118 000  
(311) Odberatelia ..... 40 000  428 VH minulých období .....832 000  
SPOLU 990 000 SPOLU 990 000 

Súčtový výkaz ziskov a strát k 31. 12. 09

Náklady Výnosy 
(541) ZC predanej budovy ..... 300 000   (602) Služby ..... 40 000(641) Tržby z predaja DHM ..... 500 000  
(518) Služby ..... 40 000(5xx) Rôzne náklady ..... 32 000(551) Odpisy ..... 50 000     
SPOLU 422 000 SPOLU 540 000 
   Záporný výsledok hospodárenia (strata)..... 118 000  

Medzivýsledok

Predajná cena – Zostatková cena = 500 000 – 300 000 = 200 000 EUR

Ocenenie majetku v dcérskej účtovnej jednotke je teda o 200 000 EUR vyššie ako v prípade, keby k predaju majetku medzi účtovnými jednotkami nedošlo. Naďalej by sa odpisoval z pôvodnej obstarávacej ceny, a teda aj odpisy by boli nižšie. Preto tento medzivýsledok je potrebné eliminovať a s ním aj časť odpisov prislúchajúcich na tento medzivýsledok.

Odpis (zmena) medzivýsledku

(Medzivýsledok/stanovená doba odpisovania) × doba odpisovania v danom roku = (200 000/10) × 1 = 20 000 EUR

  MD D 
Konsolidácia majetku v súvahe   200 00020 000180 000  081VH  021  
Konsolidácia nákladov a výnosov z predaja majetku vo výkaze ziskov a strát   500 000300 00020 000  641  541551  

Konsolidácia vzájomných vzťahov medzi obcou a dcérskou účtovnou jednotkou:

1. Predaj majetku (budovy)

Obec vykazuje vo výnosoch predajnú cenu majetku 500 000 EUR a v nákladoch zostatkovú cenu predanej budovy 300 000 EUR. Z tejto operácie má obec kladný výsledok hospodárenia vo výške 200 000 EUR.

Dcérska spoločnosť vykazuje majetok v nadobúdacej hodnote 500 000 EUR. Ak by k predaju nedošlo, budova by ostala ocenená v pôvodnej výške (300 000 EUR), preto je potrebné upraviť ocenenie v konsolidovanom celku o 200 000 EUR a odpisy o 20 000 EUR.

2. Pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy z prijatých/poskytnutých služieb

Obec vykazuje záväzok voči dcérskej účtovnej jednotke vo výške 40 000 EUR a dcérska účtovná jednotka vykazuje pohľadávku voči obci vo výške 40 000 EUR. Zároveň obec vykazuje náklady na služby dodané dcérskou účtovnou jednotkou (40 000 EUR) a dcérska účtovná jednotka vykazuje výnosy z poskytnutých služieb (40 000 EUR).

            Konsolidácia pohľadávok/záväzkov Konsolidácia medzivýsledku Konsolidácia nákladov/výnosov Konsolidovaná účtovná závierka 
Súvaha Obec ABC, s. r. o. Agregácia MD D MD D MD D  
Aktíva 500 000 490 000 990 000 40 000 40 000 20 000 200 000   770 000 
221 – Bankové účty  500 000   500 000        500 000  
021 – Stavby – (081)   450 000  450 000    20 000  200 000    270 000  
318 – Pohľadávky za nedaňové príjmy   40 000  40 000   40 000      0  
Pasíva 500 000 490 000 990 000       770 000 
428 – Výsledok hospodárenia minulých rokov  300 000  532 000  832 000        832 000  
431 – Výsledok hospodárenia bežného obdobia  160 000  −42 000  118 000    180 000     −62 000  
321 – Dodávatelia  40 000   40 000  40 000       0  
Výkaz ziskov a strát           
Náklady 340 000 82000 422000    320 000  40 000 62000 
5** – Rôzne náklady   32 000  32 000        32 000  
551 – Odpisy   50 000  50 000     20 000    30 000  
518 – Ostatné služby  40 000   40 000       40 000  0  
541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  300 000   300 000     300 000    0  
Výnosy 500 000 40 000 540 000   500 000  40 000  0 
602 – Služby   40 000  40 000      40 000   0  
641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  500 000   500 000    500 000     0  


Príklad č. 4

Konsolidácia kapitálu – metóda úplnej konsolidácie.

Metóda úplnej konsolidácie pri 100 % podiele na VI spoločnosti.

Materská ÚJ A založila obchodnú spoločnosť B, dcérsku účtovnú jednotku, v ktorej má 100 % podielov na hlasovacích právach.

Prvá konsolidácia kapitálu bude ku dňu založenia obchodnej spoločnosti (1. 1. 20xx), druhá konsolidácia kapitálu bude ku dňu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka (31. 12. 20xx).

A – kapitola ŠR/Obec/VÚC. B – obchodná spoločnosť, napr. akciová spoločnosť

1. 1. 20xxprvá konsolidácia kapitálu.

Obstarávacia cena podielov: 100 000 EUR. 
Základné imanie obchodnej spoločnosti: 100 000 EUR. 

Keďže účtovná jednotka B bola založená, nedochádza k preceneniu na reálnu hodnotu jej majetku a záväzkov k dátumu prvej konsolidácie, a nevzniká goodwill.

Individuálne údaje k 1. 1. 20xx

Súvaha účtovnej jednotky A k 1. 1. xx

Strana aktív Strana pasív 
Pozemky ..... 150 000  Vlastné imanie ..... 400 000  
Stroje a zariadenia ..... 400 000  – nevysporiadaný VH MO ..... 300 000  
Cenné papiere a podiely ..... 100 000  – VH za bežné obdobie ..... 100 000  
Bankové účty ..... 50 000  Záväzky ..... 300 000  
Spolu 700 000 Spolu 700 000 

Súvaha účtovnej jednotky B k 1. 1. 09

Strana aktív Strana pasív 
Bankové účty ..... 100 000  Vlastné imanie ..... 100 000  
   základné imanie ..... 100 000  
Spolu 100 000 Spolu 100 000 

Súčtová súvaha k 1. 1. 20xx

Strana aktív Strana pasív 
Pozemky ..... 150 000  Vlastné imanie A ..... 400 000  
Stroje a zariadenia ..... 400 000  Vlastné imanie B ..... 100 000  
Cenné papiere a podiely ..... 100 000  Záväzky ..... 300 000  
Bankové účty (50 + 100)..... 150 000     
Spolu 800 000 Spolu 800 000 

Individuálne údaje obidvoch účtovných jednotiek sa agregujú do súčtovej súvahy. Účtovná jednotka A má 100 % podielov v účtovnej jednotke B, a preto preberá celý (100 %) majetok a záväzky do súčtovej súvahy.

Keďže nemá iných spoločníkov, nevykazuje sa samostatný riadok podiely iných účtovných jednotiek v súvahe. Súčtová súvaha a konsolidačné operácie k 1. 1. 2009 v tis. EUR.

Položka súvahy   Účtovná jednotka A Účtovná jednotka B Agregovaná súvaha Konsolidačné operácie A P Konsolidovaná Súvaha k 1. 1. 
pozemky  150  0  150    150  
stroje a zariadenia  400  0  400    400  
cenné papiere a podiely  100  0  100  −100    
zásoby  0  0  0    0  
bankové účty  50  100  150    150  
Spolu majetok 700 100 800 −100  700 
vlastné imanie        
základné imanie  0  100  100   −100   
nevysp. VH minulých rokov  300  0  300    300  
VH za účtovné obdobie  100  0  100    100  
záväzky  300  0  300    300  
Spolu VI a záväzky 700 100 800  −100 700 
   MD D 
Dlhodobý finančný majetok – podiely v dcérskej spoločnosti   100 000  
Základné imanie v dcérskej spoločnosti  100 000   

Obchodná spoločnosť vznikla 1. 1. 2009 založením, preto nemá k tomuto dňu ešte žiadne iné položky majetku a záväzkov a VH v účtovníctve.

Nasledujúca konsolidácia kapitálu k 31. 12. 20xx

Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 20xxexistovala účtovná jednotka B ako dcérska účtovná jednotka A, a vyvíjala ekonomickú činnosť, ktorej výsledkom je stav majetku a záväzkov k 31. 12. 20xx. K tomuto dňu sa prvýkrát zostavuje konsolidovaná účtovná závierka za konsolidovaný celok A a B, a dochádza k druhej konsolidácii kapitálu.

A – kapitola ŠR/Obec/VÚC
B – obchodná spoločnosť, napr. akciová spoločnosť

Podiely boli nadobudnuté 1. 1. 2009
Obstarávacia cena podielov
k 31. 12. 2009: 100 000 EUR.
Vlastné imanie obchodnej spoločnosti
k 31. 12. 2009: 300 000 EUR.

Z toho 1 000 000 EUR základné imanie, 200 000 EUR výsledok hospodárenia za bežné obdobie.

Pri druhej konsolidácii kapitálu sa zopakujú konsolidačné operácie, ktoré boli vykonané pri prvej konsolidácii kapitálu.

Súvaha účtovnej jednotky A k 31. 12. 20xx

Strana aktív Strana pasív 
Pozemky ..... 200 000  Vlastné imanie ..... 500 000  
Stroje a zariadenia ..... 400 000  – nevysporiadaný VH MO ..... 400 000  
Cenné papiere a podiely ..... 100 000  – VH bežného obdobia ..... 100 000  
Zásoby ..... 100 000  Záväzky ..... 400 000  
Bankové účty ..... 100 000     
Spolu 900 000 Spolu 900 000 

Súvaha účtovnej jednotky B k 31. 12. 20xx

Strana aktív Strana pasív 
Pozemky ..... 100 000  Vlastné imanie ..... 300 000  
Stroje a zariadenia ..... 100 000  – základné imanie ..... 100 000  
Zásoby ..... 200 000  – VH bežného obdobia ..... 200 000   
Bankové účty ..... 50 000  Záväzky ..... 150 000  
Spolu 450 000 Spolu 450 000 

Súčtová súvaha k 31. 12. 20xx

Strana aktív Strana pasív 
Pozemky (200 + 100)..... 300 000  Vlastné imanie A ..... 500 000  
Stroje a zariadenia (400 + 100)..... 500 000  Vlastné imanie B ..... 300 000  
Cenné papiere a podiely ..... 100 000  Záväzky A ..... 400 000  
Zásoby (100 + 200)..... 300 000  Záväzky B ..... 150 000  
Bankové účty (100 + 50)..... 150 000     
Spolu 1 350 000 Spolu 1 350 000 

Súčtová súvaha a konsolidačné operácie k 31. 12. 20xx v tis. EUR

Položka súvahy Účtovná jednotka A Účtovná jednotka B Agregovaná súvaha Konsolidačné operácie A P Konsolidovaná Súvaha k 31. 12. 20xx 
pozemky  200  100  300    300  
stroje a zariadenia  400  100  500    500  
cenné papiere a podiely  100  0  100  −100    
zásoby  100  200  300    300  
bankové účty  100  50  150    150  
Spolu majetok 900 450 1 350 −100  1 250 
vlastné imanie        
základné imanie  0  100  100   −100   
nevysp. VH minulých rokov  400  0  400    400  
VH za účtovné obdobie  100  200  300    300  
záväzky  400  150  550    550  
Spolu VI a záväzky 900 450 1 350  −100 1 250 

Konsolidácia predstavuje tieto účtovné operácie

1. Zopakovanie konsolidačných operácií z prvej konsolidácie kapitálu

   MD D 
Dlhodobý finančný majetok – podiely v dcérskej spoločnosti     100 000  
Základné imanie v dcérskej spoločnosti  100 000     

Nasledujúca konsolidácia kapitálu k 31. 12. 20xx

Aj v treťom roku účtovná jednotka A vlastnila 100 % podielov v dcérskej účtovnej jednotke B. Konsolidácia v treťom roku bude nasledovná.

A – kapitola ŠR/Obec/VÚC
B – obchodná spoločnosť, napr. akciová spoločnosť
Podiely boli nadobudnuté 1. 1. 2009
Obstarávacia cena podielov
k 31. 12. 2010: 100 0 00 EUR
Vlastné imanie obchodnej spoločnosti
k 31. 12. 2010: 650 000 EUR

Podiel účtovnej jednotky A na vlastnom imaní spoločnosti B: 100 %

Obchodná spoločnosť previedla účtovný zisk roku 20xxna nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov.

Súvaha účtovnej jednotky A k 31. 12. 20xx

Strana aktív Strana pasív 
Pozemky ..... 300 000  Vlastné imanie ..... 550 000  
Stroje a zariadenia ..... 350 000  – nevysporiadaný VH MO ..... 500 000  
Cenné papiere a podiely ..... 100 000  – VH bežného obdobia ..... 50 000  
Zásoby ..... 200 000  Záväzky ..... 650 000  
Bankové účty ..... 250 000     
Spolu 1 200 000 Spolu 1 200 000 

Súvaha účtovnej jednotky B k 31. 12. 20xx

Strana aktív Strana pasív 
Pozemky ..... 200 000  Vlastné imanie ..... 650 000  
Stroje a zariadenia ..... 200 000  – základné imanie ..... 100 000  
Zásoby ..... 200 000  – Nevysporiadaný VH MO ..... 200 000  
Bankové účty ..... 150 000  – VH bežného obdobia ..... 350 000  
   Záväzky ..... 100 000  
Spolu 750 000 Spolu 750 000 

Súčtová súvaha k 31. 12. 20xx

Strana aktív Strana pasív 
Pozemky (300 + 200)..... 500 000  Vlastné imanie A ..... 550 000  
Stroje a zariadenia (350 + 200)..... 550 000  Vlastné imanie B ..... 650 000  
Cenné papiere a podiely ..... 100 000  Záväzky A ..... 650 000  
Zásoby (200 + 200)..... 400 000  Záväzky B ..... 100 000  
Bankové účty (250 + 150).....400 000     
Spolu 1950 00 Spolu 1950 000 

Súčtová súvaha a konsolidačné operácie k 31. 12. 20xx v tis. EUR

Položka súvahy Účtovná jednotka A Účtovná jednotka B Agregovaná súvaha Konsolidačné operácie A P Konsolidovaná Súvaha k 31. 12. 2010 
pozemky  300  200  500    500  
stroje a zariadenia  350  200  550    550  
cenné papiere a podiely  100  0  100  −100   0  
zásoby  200  200  400    400  
bankové účty  250  150  400    400  
Spolu majetok 1 200 750 1 950 −100  1 850 
vlastné imanie        
základné imanie  0  100  100   −100  0  
nevysp. VH minulých rokov  500  200  700    700  
VH za účtovné obdobie  50  350  400    400  
záväzky  650  100  750    750  
Spolu VI a záväzky 1 200 750 1 950  −100 1 850 

Konsolidácia predstavuje tieto účtovné operácie

Zopakovanie konsolidačných operácií z predchádzajúceho roka

 MD D 
Dlhodobý finančný majetok – podiely v dcérskej spoločnosti   100 000  
Základné imanie v dcérskej spoločnosti  100 000   


Príklad č. 5

Konsolidácia kapitálu – metóda úplnej konsolidácie

Metóda úplnej konsolidácie pri podiely na VI spoločnosti menšom ako 100 %.

Materská ÚJ A založila obchodnú spoločnosť B, dcérsku účtovnú jednotku, v ktorej má menej ako 100 % podielov na hlasovacích právach.

Prvá konsolidácia kapitálu bude ku dňu založenia obchodnej spoločnosti (1. 1. 2009), ďalšia konsolidácia kapitálu bude ku dňu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka (31. 12. 2009).

A – kapitola ŠR/Obec/VÚC B – obchodná spoločnosť, napr. akciová spoločnosť

1. 1. 2009 prvá konsolidácia kapitálu Podiely účtovnej jednotky A: 80 %. Obstarávacia cena 80 % podielov: 80 000 EUR. Podiely iných účtovných jednotiek: 20 %. Podiel na základnom imaní iných účtovných jednotiek: 20 000 EUR. Základné imanie obchodnej spoločnosti: 100 000 EUR.

Keďže účtovná jednotka B bola založená, nedochádza k preceneniu na reálnu hodnotu jej majetku a záväzkov k dátumu prvej konsolidácie, a nevzniká goodwill.

Súvaha účtovnej jednotky A k 1. 1. 20xx

Strana aktív Strana pasív  
Pozemky ..... 150 000  Vlastné imanie ..... 380 000  
Stroje a zariadenia ..... 400 000  – nevysporiadaný VH MO ..... 280 000  
Cenné papiere a podiely ..... 80 000  – VH bežného obdobia .....100 000  
Bankové účty ..... 50 000  Záväzky ..... 300 000  
Spolu 680 000 Spolu 680 000 

Súvaha účtovnej jednotky B k 1. 1. 20xx

Strana aktív Strana pasív 
Bankové účty ..... 100 000  Vlastné imanie ..... 100 000  
   základné imanie ..... 100 000  
Spolu 100 000 Spolu 100 000 

Súčtová súvaha k 1. 1. 2009

Strana aktív Strana pasív 
Pozemky ..... 150 000  Vlastné imanie A ..... 380 000  
Stroje a zariadenia ..... 400 000  Vlastné imanie B ..... 100 000  
Cenné papiere a podiely ..... 80 000  Záväzky A ..... 300 000  
Bankové účty (50 + 100).....150 000     
Spolu 780 000 Spolu 780 000 

Individuálne údaje obidvoch účtovných jednotiek sa agregujú do súčtovej súvahy. Účtovná jednotka nemá 100 % podiel na hlasovacích právach účtovnej jednotky B, ale napriek tomu preberá 100 % hodnoty majetku a záväzkov ÚJ B do agregovanej súvahy.

Podiely iných účtovných jednotiek vo výške 20 % sa vykážu na samostatnom riadku v pasívach súvahy.

Súčtová súvaha a konsolidačné operácie k 1. 1. 20xx v tis. EUR

Položka súvahy Účtovná jednotka A Účtovná jednotka B Agregovaná súvaha Konsolidačné operácie A P Konsolidovaná Súvaha k 1. 1. 
pozemky  150  0  150    150  
stroje a zariadenia  400  0  400    400  
cenné papiere a podiely  80  0  80  −80   0  
zásoby  0  0  0    0  
bankové účty  50  100  150    150  
Spolu majetok 680 100 780 −80  700 
vlastné imanie        
základné imanie  0  100  100   −80  0  
nevysp. VH minulých rokov  280  0  280   20  280  
VH za účtovné obdobie  100  0  100    100  
podiely iných ÚJ      20  20  
záväzky  300  0  300    300  
Spolu VI a záväzky 680 100 780  −80 700 
   MD D 
Dlhodobý finančný majetok – podiely v dcérskej spoločnosti   80 000  
Základné imanie v dcérskej spoločnosti (80 % zo 100)  80 000   
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: