Input:

Účtovanie dlhodobého hmotného majetku na príkladoch

9.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.3 Účtovanie dlhodobého hmotného majetku na príkladoch

Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Príklady účtovania obstarania dlhodobého hmotného majetku:


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Faktúra od dodávateľa za stavebné práce, stavba škôlky 66 000  042  321  
Uvedenie budovy škôlky do užívania 66 000  021  042  
Poskytnutie preddavku na nákup dlhodobého hmotného majetku, kopírovacieho prístroja, (za prístroj) z bankového účtu 600  052  22x  
Faktúra od dodávateľa za kopírovací prístroj 
a) za prístroj  1 500  042  321  
b) za prepravu prístroja  100  042  321  
Zúčtovanie poskytnutého preddavku 600  321  052  
Uvedenie kopírovacieho prístroja do užívania 1 600  022  042  
Faktúra od dodávateľa za dlhodobý hmotný majetok, tlačiareň v sume 820 EUR. Podľa rozhodnutia účtovnej jednotky sa účtuje ako drobný dlhodobý hmotný majetok 820  042  321  
Uvedenie drobného dlhodobého majetku, tlačiarne, do užívania 820  028  042  
Prijatý dar – počítač – ocenenie trhovej cene 550  042  384  
Uvedenie darovaného počítača do užívania 550  022  042  
Časové rozlíšenie výnosov vo výške odpisov (ak sa počítač odpisuje ako dlhodobý majetok podľa rozhodnutia účtovnej jednotky) 550  384  648  

Obstaranie nehnuteľného majetku

Špecifickým je obstaranie nehnuteľného majetku. Pri nehnuteľnosti obstaranej na základe zmluvy sa vlastníctvo nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Ak nadobúdateľ (kupujúci) do nadobudnutia vlastníctva nehnuteľnosť užíva, je dňom uskutočnenia účtovného prípadu, teda dňom zaúčtovania nadobudnutého majetku so súvzťažným zápisom na účte záväzkov, deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom do užívania. Je to dátum uvedený v zmluve alebo v inom doklade o odovzdaní nehnuteľnosti do užívania.

U prevádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu, teda dňom zaúčtovania úbytku majetku so súčasným účtovaním pohľadávok, deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa zrušia.


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Faktúra za kúpený pozemok  166 000  042  321  
Uvedenie pozemku do užívania  166 000  031  042  
V prípade, ak nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtuje sa zníženie majetku a záväzku voči dodávateľovi  166 000  321  031  

Príklady účtovania odpisovania dlhodobého hmotného majetku:


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Účtovanie v rozpočtovej organizácií obce: Odpisy budovy škôlky, Obstarávacia cena budovy škôlky bola 200 000 EUR, bola obstaraná z kapitálového transferu od zriaďovateľa, obce (100 000 EUR) a z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu poskytnutého prostredníctvom obce (100 000 EUR).Budova sa odpisuje podľa odpisového plánu účtovnej jednotky rovnomerne, po dobu 30 rokov.Ročný odpis: 200 000 EUR/30 = 6 666 EUR  6 666  551  081  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa, obce, vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi (100 000 EUR/30 = 3 333 EUR)  3 333  355  692  
Zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi (100 000 EUR/30 = 3 333 EUR)  3 333  384  694  
Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácií: odpisy kopírovacieho prístroja. Kopírovací prístroj bol plne obstaraný z kapitálového transferu poskytnutého od zriaďovateľa.Obstarávacia cena kopírovacieho prístroja bola 5 000 EUR, kopírovací prístroj sa odpisuje podľa odpisového plánu účtovnej jednotky rovnomerne, po dobu 4 rokov.Ročný odpis: 5 000 EUR/4 = 1 250 EUR  1 250  551  08  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  1 250  353  682  
Účtovanie v štátnej príspevkovej organizácií:odpisy osobného automobilu. Osobný automobil bol čiastočne obstaraný z kapitálového transferu od zriaďovateľa (10 000 EUR) a čiastočne z vlastných zdrojov príspevkovej organizácie (2000 EUR).Obstarávacia cena osobného automobilu bola 12 000 EUR, osobný automobil sa odpisuje podľa odpisového plánu účtovnej jednotky rovnomerne, po dobu 4 rokov.Ročný odpis: 12 000 EUR/4 = 3 000 EUR  3 000  551  083  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi (10 000 EUR/4 = 2 500 EUR)  2 500  353  682  
Odpisy drobného dlhodobého majetku obstaraného z vlastných prostriedkov účtovnej jednotky  820  551  088  

V predchádzajúcich príkladoch účtovania sme ukázali nie len účtovanie odpisov ale aj nadväzné zúčtovanie kapitálových transferov, z ktorých bol daný majetok obstaraný.

Príklady účtovania opravných položiek k dlhodobého hmotnému majetku:


Mesto zistilo pri inventarizácii účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2015, že má ako nedokončenú investíciu zaúčtovanú prestavbu štadiónu vo výške 790 tis. EUR. Prestavba začala v roku 2012, v roku 2013 bola pozastavená, v súčasnosti nie je jasné, kedy bude prestavba pokračovať. Prestavbu mesto financovalo z vlastných prostriedkov.

Pri uplatnení zásady opatrnosti účtovník spolu s manažmentom konštatovali, že exituje riziko, že prestavba štadiónu nebude v blízkej budúcnosti zrekonštruovaná a uvedená do prevádzky, preto nastalo zníženie hodnoty tohto majetku. Zároveň konštatovali, že ide o zníženie prechodného charakteru, nakoľko objekt môže byť v budúcnosti predaný.

Po posúdení ocenenia prestavby štadiónu rozhodol manažment o vytvorení opravnej položky vo výške 70 tis. EUR.

Účtovník zaúčtoval k 31. 12. 2015 takúto účtovnú operáciu:


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Tvorba opravnej položky k dlhodobému nedokončenému hmotnému majetku  70 000  558  094  

V roku 2015bol štadión predaný súkromnému investorovi. Predajná cena bola podľa zmluvy 720 tis. EUR.

Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Vyradenie dlhodobého hmotného majetku, prestavby štadiónu, z titulu predaja  790 000  541  042  
Rozpustenie opravnej položky vytvorenej v minulosti k predanému dlhodobému majetku  70 000  094  658  
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného majetku, prestavby štadióna  720 000  311  641  

Obec rozhodla o zavretí škôlky v dôsledku znižovania počtu detí, budova škôlky nemá žiadne iné využitie. Zostatková cena škôlky v účtovníctve obce je 580 tis. EUR. Budova bola obstaraná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Obec dala verejnú ponuku na odkúpenie budovy škôlky, do dňa zostavovania účtovnej závierky k 31. 12. 2015 sa prihlásil len jeden záujemca, ktorý je ochotný zaplatiť za budovu škôlky najviac 460 tis. EUR.

Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Tvorba opravnej položky k dlhodobému hmotnému majetku (580 tis. – 460 tis.)  120 000  558  092  
Zúčtovanie výnosov budúcich období (kapitálového transferu z prostriedkov štátneho rozpočtu zaúčtovaného na účet 384 – výnosy budúcich období) vo vecnej a časovej súvislosti s tvorbou opravnej položky  120 000  384  694  

Rovnako ako v príkladoch účtovania odpisov dlhodobého majetku, aj v predchádzajúcom príklade bolo ukázané nielen účtovanie opravných položiek, ale aj zúčtovanie kapitálového transferu, z ktorého bol daný dlhodobý majetok obstaraný.

Príklady účtovania vyraďovanie dlhodobého nehmotného majetku

Ak účtovná jednotka dlhodobý hmotný majetok nepoužíva, a ani ho neplánuje v budúcnosti používať musí dlhodobý hmotný majetok vyradiť z účtovníctva.

Môžu nastať nasledovné situácie:

Odpisovaný dlhodobý hmotný majetok, ktorý je v čase vyradenia plne odpísaný. V tomto prípade sa pri vyradení zaúčtuje účtovná hodnota daného majetku v prospech príslušného účtu účtových tried na ťarchu príslušného účtu oprávok účtovej triedy 08.


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Vyradenie plne odpísaného osobného automobilu, ktorý už účtovná jednotka nevyužíva pri svojej činnosti, obstarávacia cena 23 200 EUR  23 200  083  023  

Odpisovaný dlhodobý hmotný majetok, ktorý nie je v čase vyradenia plne odpísaný. V tomto prípade sa zostatková cena daného majetku zaúčtovaná do nákladov. Ako príklad uvedieme osobný automobil, ktorého obstarávacia cena bola 23 200 EUR, v čase vyradenia bola jeho zostatková hodnota (obstarávacia cena – oprávky) 5 800 EUR.

Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Zaúčtovanie zostatkovej ceny vyradovaného automobilu  5 800  551  083  
Vyradenie automobilu z dlhodobého majetku  23 200  083  023  

Použili sme účet 551 – Odpisy. Pokiaľ je dlhodobý majetok vyraďovaní v dôsledku jeho predaja, zostatková cena sa zaúčtuje na účet 541 – Zostatková cena dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku. Pokiaľ je majetok vyraďovaný v dôsledku škody jeho zostatková cena je pri vyradení zaúčtovaná na účet 549 – Manká a škody.

Neodpisovaný dlhodobý hmotný majetok. V tomto prípade sa zaúčtuje zníženie stavu majetku súvzťažne do nákladov. Ako príklad uvedieme pozemok, ktorého obstarávacia cena bola 99 500 EUR a ktorý bol predaný.


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Vyradenie predaného pozemku z majetku účtovnej jednotky  99 500  541  031  

Keďže ide o predaj neodpisovaného dlhodobého majetku, použili sme účet 541. V prípade, že by sa vyraďoval neodpisovaný majetok v dôsledku škody, vyradenie by bolo zaúčtované na účet 549 – Manká a škody.

Vybrané položky dlhodobého hmotného majetku – účtovanie na názorných príkladoch

Pre znázornenie účtovných transakcií spojených s obstaraním, odpisovaním, vyradením dlhodobého hmotného majetku v zmysle platnej účtovnej legislatívy sú v ďalšom texte uvedené príklady účtovania v prípade triedy 021 – Stavby spolu so súvisiacimi účtami oprávok a opravných položiek. Účtovné príklady sú, z dôvodu súvisiaceho účtovania kapitálových transferov, uvádzané zvlášť pre:

Štátne rozpočtové organizácie
Rozpočtové organizácie obcí a VÚC
Obce a VÚC
Štátne príspevkové organizácie
Príspevkové organizácie obcí a VÚC

Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácii

Obstaranie stavby


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Vytvorenie budovy vlastnou činnosťou 
Vznik nákladov pri stavbe budovy vlastnou činnosťou (vnútroorganizačné kalkulácie)  20 000  521  331  
Aktivácia nákladov na obstaranie budovy vlastnou činnosťou  20 000  042  624  
Spotreba vlastného materiálu pri stavbe budovy  4 000  501  112  
Aktivácia spotrebovaného materiálu do OC budovy  4 000  042  624  
Zaradenie budovy vytvorenej vlastnou činnosťou do používania  24 000  021  042  
Odpisy budovy (podľa odpisového plánu UJ sa bude budova odpisovať 30 rokov, ročný odpis je 800 EUR)  800  551  081  
Obstaranie budovy dodávateľským spôsobom (z kapitálového transferu od zriaďovateľa) 
Faktúra za nakúpenú budovu od dodávateľa  300 000  042  321  
Úhrada faktúry za budovu z výdavkového rozpočtového účtu rozpočtovej organizácie  300 000  321  225  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  300 000  352  353  
Uvedenie budovy do používania  300 000  021  042  
Odpisy budovy (podľa odpisového plánu UJ sa bude budova odpisovať 30 rokov, ročný odpis je 10 000 EUR)  10 000  551  081  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  10 000  353  682  
Bezodplatné nadobudnutie stavby 
Zaúčtovanie bezodplatného nadobudnutia budovy darom od subjektu mimo verejnej správ  300 000  042  384  
Uvedenie darovanej budovy do používania  300 000  021  042  
Odpisy budovy (podľa odpisového plánu UJ sa bude budova odpisovať 30 rokov, ročný odpis je 10 000 EUR)  10 000  551  081  
Zúčtovanie výnosov z poskytnutého daru vo výške odpisov  10 000  384  648  
Obstaranie rekonštrukcie budovy dodávateľským spôsobom s poskytnutím preddavku (z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu) 
Poskytnutý preddavok na stavebné práce  100 000  052  225  
Faktúra od dodávateľa stavebných prác  300 000  042  321  
Zúčtovanie poskytnutého preddavku za stavebné práce  100 000  321  052  
Úhrada doplatku faktúry za stavebné práce  200 000  321  225  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  300 000  352  353  
Uvedenie rekonštrukcie budovy do používania  300 000  021  042  
Odpisy rekonštrukcie budovy (podľa odpisového plánu UJ sa bude budova odpisovať 30 rokov, ročný odpis je 10 000 EUR)  10 000  551  081  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  10 000  353  682  
Dobropis, uznaná reklamácia k rekonštrukcii budovy (bola obstaraná z kapitálového transferu od zriaďovateľa) 
Faktúra za stavebné práce na rekonštrukcii budovy  300 000  042  321  
Uvedenie rekonštrukcie budovy do používania  300 000  021  042  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  300 000  352  353  
Dobropis, uznaná reklamácia k rekonštrukcii budovy  25 000  315  021  
Spätné zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  25 000  353  352  

Vyradenie budovy


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Zaúčtovanie vyradenia plne odpísanej budovy 300 000  081  021  
Vyradenie budovy likvidáciou, pričom stavba nie je plne odpísaná, je vyradená po 10 rokoch užívania v mesiaci máj účtovného obdobia a bola nadobudnutá z kapitálového transferu od zriaďovateľa: 
– Odpis budovy za obdobie do likvidácie podľa počtu mesiacov(10 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  4 167  353  682  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  195 833  353  682  
– Vyradenie budovy z užívania  300 000  081  021  
Vyradenie úplne odpísanej budovy v dôsledku predaja:– Tržby z predaja budovy (vyšlá faktúra)– Vyradenie budovy z užívania– Inkaso pohľadávky z predaja budovy  85 000300 00085 000  316081224  641021316  
Vyradenie budovy, ktorá nie je plne odpísaná (v 11 roku užívania) v dôsledku škody (v dôsledku živelnej pohromy stal sa z nej nepoužiteľný majetok), škoda vznikla v mesiaci máj pričom budova bola nadobudnutá z kapitálového transferu od zriaďovateľa, účtovná jednotka si nárokuje úhradu od poisťovne: 
– Odpis budovy za obdobie do vzniku škody podľa počtu mesiacov(10 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  4 167  353  682  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  195 833  353  682  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
– Nárok na úhradu z poisťovne (podľa poistnej zmluvy)  180 000  378  648  
Vyradenie budovy, ktorá nie je plne odpísaná (v 11 roku užívania) v dôsledku škody (v dôsledku živelnej pohromy stal sa z nej nepoužiteľný majetok), škoda vznikla v mesiaci máj pričom bola nadobudnutá darom od subjektu mimo verejnej správy: 
– Odpis budovy za obdobie do vzniku škody podľa počtu mesiacov(300 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa zaučtujú výnosy z poskytnutého daru  4 167  384  688  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  195 833  384  688  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  

Inventarizačné rozdiely


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Vyradenie budovy v dôsledku manka, UJ pri inventarizácií zistila, že v katastri nehnuteľnosti nie je zapísaná ako vlastník budovy, budova nebola úplne odpísaná, obstarávacia cena je 15 000 EUR, oprávky 10 000 EUR, stavba bola nadobudnutá z kapitálového transferu od zriaďovateľa: 
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  5 000  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  5 000  353  682  
– Účtovné vyradenie budovy  15 000  081  021  
Vyradenie budovy v dôsledku manka, že v katastri nehnuteľnosti nie je zapísaná ako vlastník budovy, budova nebola úplne odpísaná, obstarávacia cena je 15 000 EUR, oprávky 10 000 EUR, stavba bola nadobudnutý darom: 
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  5 000  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtujú výnosy z poskytnutého daru  5 000  384  688  
– Účtovné vyradenie budovy  15 000  081  021  
Novozistená stavba, prebytok zistený pri inventarizácií, stavba ktorú UJ podľa listu vlastníctva z katastra nehnuteľnosti vlastní, v účtovníctve nebola doteraz zaúčtovaná. Ocenenie v trhovej cene18 000 EUR.  18 000  021  384  

Účtovanie v rozpočtovej organizácii obce/VÚC

Obstaranie stavby


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Vytvorenie budovy vlastnou činnosťou 
Vznik nákladov pri obstaraní budovy vytvorenej vlastnou činnosťou (vnútroorganizačné kalkulácie)  120 000  521  331  
Aktivácia nákladov na obstaranie budovy vlastnou činnosťou  120 000  042  624  
Spotreba vlastného materiálu pri stavbe budovy  180 000  501  112  
Aktivácia spotrebovaného materiálu do OC budovy  180 000  042  624  
Zaradenie budovy vytvorenej vlastnou činnosťou do používania  300 000  021  042  
Odpisy budovy (podľa odpisového plánu UJ sa bude budova odpisovať 30 rokov, ročný odpis je 10 000 EUR)  10 000  551  081  
Bezodplatné nadobudnutie budovy škôlky 
Zaúčtovanie bezodplatného nadobudnutia budovy darom od subjektu mimo verejnej správy  300 000  042  384  
Uvedenie darovanej budovy škôlky do užívania  300 000  021  042  
Odpisy budovy (podľa odpisového plánu UJ sa bude budova škôlky odpisovať 30 rokov, ročný odpis je 10 000 EUR)  10 000  551  081  
Zúčtovanie výnosov z poskytnutého daru vo výške odpisov  10 000  384  698  

Vyradenie stavby


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Zaúčtovanie vyradenia plne odpísanej budovy škôlky   081  021  
Vyradenie budovy škôlky likvidáciou, pričom budova škôlky nie je plne odpísaná, je vyradená v 11 roku užívania v mesiaci máj a bola nadobudnutá z kapitálového transferu od zriaďovateľa: 
– Odpis budovy za obdobie do likvidácie podľa počtu mesiacov(100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  4 167  355  692  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  195 833  355  692  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
Vyradenie budovy likvidáciou, pričom stavba nie je plne odpísaná, je vyradená v 11 roku užívania v mesiaci máj a bola nadobudnutá z kapitálového transferu od zriaďovateľa 150 000 EUR a kapitálového transferu zo ŠR 150 000 EUR: 
– Odpis budovy za obdobie do likvidácie podľa počtu mesiacov(10 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  2083,50  355  692  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov  2083,50  384  694  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 83397  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  916,5097  355  692  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov  916,50  384  694  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
Vyradenie úplne neodpísanej budovy v dôsledku predaja, pričom je vyradená v 11 roku užívania v mesiaci máj účtovného obdobia a bola nadobudnutým darom od subjektu mimo verejnej správy: 
– Tržby z predaja budovy (vyšlá faktúra)  200 000  318  641  
– Odpis budovy za obdobie do predaja podľa počtu mesiacov(10 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  4 167  384  698  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  541  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC zaúčtovanie výnosov  195 833  384  698  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
– Inkaso pohľadávky z predaja budovy  200 000  223  318  
Vyradenie úplne odpísanej budovy v dôsledku predaja: 
– Tržby z predaja budovy (vyšlá faktúra)  200 000  318  641  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
– Inkaso pohľadávky z predaja budovy  200 000  223  318  
Vyradenie budovy, ktorá nie je plne odpísaná (v 11 roku užívania) v dôsledku škody (v dôsledku živelnej pohromy stal sa z nej nepoužiteľný majetok), škoda vznikla v mesiaci máj pričom bola nadobudnutá z kapitálového transferu od zriaďovateľa, účtovná jednotka si nárokuje úhradu od poisťovne: 
– Odpis budovy za obdobie do vzniku škody podľa počtu mesiacov(10 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  4 167  355  692  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  195 833  355  692  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  091  021  
– Nárok na úhradu z poisťovne  180 000  378  648  
Vyradenie budovy, ktorá nie je plne odpísaná (v 11 roku užívania) v dôsledku škody (v dôsledku živelnej pohromy stal sa z nej nepoužiteľný majetok), škoda vznikla v mesiaci máj pričom bola nadobudnutá z kapitálového transferu zo ŠR: 
– Odpis budovy za obdobie do vzniku škody podľa počtu mesiacov(10 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  4 167  384  694  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  195 833  384  694  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  

Inventarizačné rozdiely


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Vyradenie budovy v dôsledku manka, ÚJ pri inventarizácií zistila, že nie je vedená v katastri nehnuteľnosti ako vlastník danej budovy, budova nebola úplne odpísaná, obstarávacia cena je 15 000 EUR, oprávky 10 000 EUR, bola nadobudnutá z kapitálového transferu od zriaďovateľa: 
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  5 000  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  5 000  355  692  
– Účtovné vyradenie budovy  15 000  081  021  
Vyradenie budovy v dôsledku manka, ÚJ pri inventarizácií zistila, že nie je vedená v katastri nehnuteľnosti ako vlastník danej budovy, budova nebola úplne odpísaná, obstarávacia cena je 15 000 EUR, oprávky 10 000 EUR, bola nadobudnutá z kapitálového transferu zo ŠR: 
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  5 000  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  5 000  384  694  
– Účtovné vyradenie budovy  15 000  081  021  
Vyradenie budovy v dôsledku manka, ÚJ pri inventarizácií zistila, že nie je vedená v katastri nehnuteľnosti ako vlastník danej budovy, budova nebola úplne odpísaná, obstarávacia cena je 15 000 EUR, oprávky 10 000 EUR, bola nadobudnutá darom od subjektu mimo verejnej správy: 
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  5 000  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtujú výnosy z poskytnutého daru  5 000  384  698  
– Účtovné vyradenie budovy  15 000  081  021  
Novozistená stavba, prebytok zistený pri inventarizácií, stavba ktorú UJ podľa listu vlastníctva z katastra nehnuteľnosti vlastní, v účtovníctve nebola doteraz zaúčtovaná. Ocenenie v trhovej cene. 13 000  021  384  

Účtovanie v štátnej príspevkovej organizácii

Obstaranie stavby


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Vytvorenie budovy vlastnou činnosťou 
Vznik nákladov pri obstaraní budovy vytvorenej vlastnou činnosťou (vnútroorganizačné kalkulácie)  120 000  521  331  
Aktivácia nákladov na obstaranie budovy vlastnou činnosťou  120 000  042  624  
Spotreba vlastného materiálu pri stavbe budovy  180 000  501  112  
Aktivácia spotrebovaného materiálu do OC budovy  180 000  042  624  
Zaradenie budovy vytvorenej vlastnou činnosťou do používania  300 000  021  042  
Odpisy budovy (podľa odpisového plánu UJ sa bude budova odpisovať 30 rokov, ročný odpis je EUR)  10 0000  551  081  
Obstaranie budovy dodávateľským spôsobom s poskytnutím preddavku (z vlastných prostriedkov) 
Poskytnutý preddavok na nákup budovy  100 000  052  221  
Faktúra od dodávateľa za nakúpenú budovu  300 000  042  321  
Zúčtovanie poskytnutého preddavku za stavbu  100 000  321  052  
Úhrada doplatku faktúry za nakúpenú stavbu  200 000  321  221  
Uvedenie budovy do používania  300 000  021  042  

Vyradenie stavby


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Zaúčtovanie vyradenia plne odpísanej budovy  300 000  081  021  
Vyradenie budovy likvidáciou, pričom budova nie je plne odpísaná, je vyradená v 11 roku užívania v mesiaci máj a bola nadobudnutá z kapitálového transferu od zriaďovateľa: 
– Odpis budovy za obdobie do likvidácie podľa počtu mesiacov(100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  4 167  353  682  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  195 833  353  682  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
Vyradenie budovy likvidáciou, pričom budova nie je plne odpísaná, je vyradená v 11 roku užívania v mesiaci máj a bola nadobudnutá z vlastných zdrojov: 
– Odpis budovy za obdobie do likvidácie podľa počtu mesiacov(100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR  4 16  551  081  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  551  081  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
Vyradenie budovy likvidáciou, pričom stavba nie je plne odpísaná, je vyradená v 11 roku užívania v mesiaci máj a bola nadobudnutá darom od subjektu mimo verejnej správy: 
– Odpis budovy za obdobie do likvidácie podľa počtu mesiacov (100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období  4 167  384  688  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období  195 833  384  688  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
Vyradenie úplne neodpísanej budovy v dôsledku predaja, pričom je vyradená v 11 roku užívania v mesiaci máj účtovného obdobia a bola nadobudnutá z kapitálového transferu od zriaďovateľa: 
– Tržby z predaja budovy (vyšlá faktúra)  200 000  311  641  
– Odpis budovy za obdobie do predaja podľa počtu mesiacov(100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  4 167  353  682  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  541  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  195 833  353  682  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
– Inkaso pohľadávky z predaja budovy  200 000  224  311  
Vyradenie úplne neodpísanej budovy v dôsledku predaja, pričom je vyradená v 11 roku užívania v mesiaci máj účtovného obdobia a bola nadobudnutá z vlastných zdrojov: 
– Tržby z predaja budovy (vyšlá faktúra)  200 000  311  641  
– Odpis budovy za obdobie do predaja podľa počtu mesiacov(100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  541  081  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
– Inkaso pohľadávky z predaja budov  200 000  221  311  
Vyradenie úplne neodpísanej budovy v dôsledku predaja, pričom je vyradená v 11 roku užívania v mesiaci máj účtovného obdobia a bola nadobudnutým darom od subjektu mimo verejnej správy: 
– Tržby z predaja budovy (vyšlá faktúra)  200 000  311  641  
– Odpis budovy za obdobie do predaja podľa počtu mesiacov(100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie výnosov  4 167  384  688  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  541  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC zaúčtovanie výnosov  195 833  384  688  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
– Inkaso pohľadávky z predaja budovy  200 000  221  311  
Vyradenie úplne odpísanej budovy v dôsledku predaja: 
– Tržby z predaja budovy (vyšlá faktúra)  200 000  311  641  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
– Inkaso pohľadávky z predaja budovy  200 000  221  311  
Vyradenie budovy, ktorá nie je plne odpísaná (v 11. roku užívania) v dôsledku škody (v dôsledku živelnej pohromy stal sa z nej nepoužiteľný majetok), škoda vznikla v mesiaci máj, budova bola nadobudnutá z kapitálového transferu od zriaďovateľa, účtovná jednotka si nárokuje poistnú náhradu od poisťovne: 
– Odpis budovy za obdobie do vzniku škody podľa počtu mesiacov(100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  4 167  353  682  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  195 833  353  682  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
– Nárok na úhradu z poisťovne  180 000  378  648  
Vyradenie budovy, ktorá nie je plne odpísaná (v 11. roku užívania) v dôsledku škody (v dôsledku živelnej pohromy stal sa z nej nepoužiteľný majetok), škoda vznikla v mesiaci máj pričom bola nadobudnutá darom od subjektu mimo verejnej správy: 
– Odpis budovy za obdobie do vzniku škody podľa počtu mesiacov(100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa zaúčtujú výnosy z poskytnutého daru  4 167  384  688  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  195 833  384  688  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
Vyradenie budovy, ktorá nie je plne odpísaná (v 11. roku užívania) v dôsledku škody (v dôsledku živelnej pohromy stal sa z nej nepoužiteľný majetok), škoda vznikla v mesiaci máj, stavba bola nadobudnutá z kapitálového transferu od zriaďovateľa 150 000 EUR a z vlastných zdrojov 150 000 EUR: 
– Odpis budovy za obdobie do vzniku škody podľa počtu mesiacov(100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  2 083,50  353  682  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  97 916,50  353  682  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  

Inventarizačné rozdiely


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Vyradenie budovy v dôsledku manka, ÚJ v rámci inventarizácie zistila, že nie je v katastri nehnuteľnosti vedená ako vlastník danej budovy, budova nebola úplne odpísaná, obstarávacia cena je 15 000 EUR, oprávky 10 000 EUR, bola nadobudnutá z kapitálového transferu od zriaďovateľa: 
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  5 000  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  5 000  353  682  
– Účtovné vyradenie budov  15 000  081  021  
Vyradenie budovy v dôsledku manka, ÚJ v rámci inventarizácie zistila, že nie je v katastri nehnuteľnosti vedená ako vlastník danej budovy, budova nebola úplne odpísaná, obstarávacia cena je 15 000 EUR, oprávky 10 000 EUR, bola nadobudnutá z vlastných zdrojov: 
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  5 000  549  081  
– Účtovné vyradenie budovy  15 000  081  021  
Vyradenie budovy v dôsledku manka, ÚJ v rámci inventarizácie zistila, že nie je v katastri nehnuteľnosti vedená ako vlastník danej budovy, budova nebola úplne odpísaná, obstarávacia cena je 15 000 EUR, oprávky 10 000 EUR, bola nadobudnutá darom od subjektu mimo verejnej správy: 
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  5 000  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtujú výnosy z poskytnutého daru  5 000  384  688  
– Účtovné vyradenie budovy  15 000  081  021  
Novozistená stavba, prebytok zistený pri inventarizácií, stavba ktorú UJ podľa listu vlastníctva z katastra nehnuteľnosti vlastní, v účtovníctve nebola doteraz zaúčtovaná. Ocenenie v reprodukčnej obstarávacej cene 17 000 EUR. 17 000  021  384  

Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej obcou/VÚC

Obstaranie stavby


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Vytvorenie budovy vlastnou činnosťou 
Vznik nákladov pri obstaraní budovy vytvorenej vlastnou činnosťou (vnútroorganizačné kalkulácie)  120 000  521  331  
Aktivácia nákladov na obstaranie budovy vlastnou činnosťou  120 000  042  624  
Spotreba vlastného materiálu pri stavbe budovy  180 000  501  112  
Aktivácia spotrebovaného materiálu do OC budovy  180 000  042  624  
Zaradenie budovy vytvorenej vlastnou činnosťou do používania  300 000  021  042  
Odpisy budovy (podľa odpisového plánu UJ sa bude budova odpisovať 30 rokov, ročný odpis je 100 000 EUR)  300 000  551  081  
Obstaranie budovy dodávateľským spôsobom, pričom stavba je nadobudnutá z kapitálového transferu od zriaďovateľa (obce/ VÚC) 
Príjem prostriedkov, príspevok na obstaranie DHM od zriaďovateľa  300 000  221  354  
Faktúra za nakúpenú budovu  300 000  042  321  
Úhrada faktúry za nakúpenú budovu z účtu príspevkovej organizácie  300 000  321  221  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  300 000  354  355  
Uvedenie budovy do užívania  300 000  021  042  
Odpisy budovy (podľa odpisového plánu UJ sa bude budova odpisovať 30 rokov, ročný odpis je 100 000 EUR)  100 000  551  081  
V časovej a vecnej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  100 000  355  692  
Obstaranie budovy dodávateľským spôsobom, pričom stavba je nadobudnutá z kapitálového transferu zo ŠR prostredníctvom obce/VÚC 
Príjem prostriedkov, príspevok na obstaranie DHM zo ŠR  300 000  221  357  
Faktúra za nakúpenú budovu  300 000  042  321  
Úhrada faktúry za nakúpenú budovu z účtu príspevkovej organizácie  300 000  321  221  
Zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR prostredníctvom obce/VÚC zo ŠR  300 000  357  384  
Uvedenie budovy do užívania  300 000  021  042  
Odpisy budovy (podľa odpisového plánu UJ sa bude budova odpisovať 30 rokov, ročný odpis je 100 000 EUR)  100 000  551  081  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov  100 000  384  694  
Obstaranie budovy dodávateľským spôsobom, pričom stavba je nadobudnutá z kapitálového transferu od zriaďovateľa (obce/VÚC) vo výške 150 000 EUR a z vlastných zdrojov 150 000 EUR 
Príjem prostriedkov, príspevok na obstaranie DHM od zriaďovateľa  150 000  221  354  
Faktúra za nakúpenú stavbu  300 000  042  321  
Úhrada faktúry za nakúpenú stavbu z účtu príspevkovej organizácie  300 000  321  221  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške 150 000 EUR  150 000  354  355  
Uvedenie budovy do užívania  300 000  021  042  
Odpisy budovy (podľa odpisového plánu UJ sa bude budova odpisovať 30 rokov, ročný odpis je 100 000 EUR)  100 000  551  081  
V časovej a vecnej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  5 000  355  692  
Bezodplatné nadobudnutie budovy 
Zaúčtovanie bezodplatného nadobudnutia budovy darom od subjektu mimo verejnej správy  300 000  042  384  
Uvedenie darovanej budovy do užívania  300 000  021  042  
Odpisy budovy (podľa odpisového plánu UJ sa bude budova odpisovať 30 rokov, ročný odpis je 100 000 EUR)  100 000  551  081  
Zúčtovanie výnosov z poskytnutého daru vo výške odpisov  100 000  384  698  
Obstaranie budovy dodávateľským spôsobom s poskytnutím preddavku (z vlastných prostriedkov) 
Poskytnutý preddavok na nákup budovy  100 000  052  221  
Faktúra od dodávateľa za nakúpenú budovu  300 000  042  321  
Zúčtovanie poskytnutého preddavku za budovu  100 000  321  052  
Úhrada doplatku faktúry za nakúpenú stavbu  200 000  321  221  
Uvedenie budovy do používania  300 000  021  042  

Vyradenie stavby


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Zaúčtovanie vyradenia plne odpísanej budovy  081  021  
Vyradenie budovy likvidáciou, pričom budova nie je plne odpísaná, je vyradená v 11 roku užívania v mesiaci máj a bola nadobudnutá z kapitálového transferu od zriaďovateľa: 
– Odpis budovy za obdobie do likvidácie podľa počtu mesiacov(100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  4 167  355  692  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  195 833  355  692  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
Vyradenie budovy likvidáciou, pričom budova nie je plne odpísaná, je vyradená v 11. roku užívania v mesiaci máj a bola nadobudnutá darom od subjektu mimo verejnej správy: 
– Odpis budovy za obdobie do likvidácie podľa počtu mesiacov (100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období  4 167  384  698  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 83  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období  195 833  384  698  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
Vyradenie úplne neodpísanej budovy v dôsledku predaja, pričom je vyradená v 11. roku užívania v mesiaci máj účtovného obdobia a bola nadobudnutá z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu: 
– Tržby z predaja budovy (vyšlá faktúra)  200 000  311  641  
– Odpis budovy za obdobie do predaja podľa počtu mesiacov(100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov  4 167  384  694  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  541  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov  195 833  384  694  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
– Inkaso pohľadávky z predaja budovy  200 000  221  311  
Vyradenie úplne neodpísanej budovy v dôsledku predaja, pričom je vyradená v 11. roku užívania v mesiaci máj účtovného obdobia a bola nadobudnutá z kapitálového transferu od zriaďovateľa: 
– Tržby z predaja budovy (vyšlá faktúra)  200 000  311  641  
– Odpis budovy za obdobie do predaja podľa počtu mesiacov(100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  4 167  355  692  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  541  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  195 833  355  692  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
– Inkaso pohľadávky z predaja budovy  200 000  221  311  
Vyradenie úplne neodpísanej budovy v dôsledku predaja, pričom je vyradená v 11. roku užívania v mesiaci máj účtovného obdobia a bola nadobudnutá darom od subjektu mimo verejnej správy: 
– Tržby z predaja budovy (vyšlá faktúra)  200 000  311  641  
– Odpis budovy za obdobie do predaja podľa počtu mesiacov(100 000 EUR : 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období  4 167  384  698  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  541  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC zúčtovanie výnosov z daru  195 833  384  698  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
– Inkaso pohľadávky z predaja budovy  200 000  221  311  
Vyradenie úplne neodpísanej budovy v dôsledku predaja, pričom je vyradená v 11. roku užívania v mesiaci máj účtovného obdobia a bola nadobudnutá z kapitálového transferu od zriaďovateľa 150 000 EUR a z vlastných zdrojov 150 000 EUR: 
– Tržby z predaja budovy (vyšlá faktúra)  200 000  311  641  
– Odpis budovy za obdobie do predaja podľa počtu mesiacov(10 0000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  2083,50  355  692  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  541  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  97 916,5  355  692  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
– Inkaso pohľadávky z predaja budovy  200 000  221  311  
Vyradenie úplne odpísanej budovy v dôsledku predaja: 
– Tržby z predaja budovy (vyšlá faktúra)  200 000  311  641  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
– Inkaso pohľadávky z predaja budovy  200 000  221  311  
Vyradenie budovy, ktorá nie je plne odpísaná (v 11. roku užívania) v dôsledku škody (v dôsledku živelnej pohromy stal sa z nej nepoužiteľný majetok), škoda vznikla v mesiaci máj pričom bola nadobudnutá z kapitálového transferu od zriaďovateľa, účtovná jednotka si nárokuje úhradu od poisťovne: 
– Odpis budovy za obdobie do vzniku škody podľa počtu mesiacov(100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  4 167  355  692  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  195 833  355  692  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
– Nárok na úhradu z poisťovne  180 000  378  648  

Inventarizačné rozdiely


Popis účtovného prípadu   Suma v € MD D 
Vyradenie budovy v dôsledku manka, v rámci inventarizácie ÚJ zistila, že v katastri nehnuteľností nie je zapísaná ako vlastník danej budovy, budova nebola úplne odpísaná, obstarávacia cena je 15 000 EUR, oprávky 10 000 EUR, bola nadobudnutá z kapitálového transferu od zriaďovateľa: 
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  5 000  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  5 000  355  692  
– Účtovné vyradenie budovy  15 000  081  021  
Vyradenie budovy v dôsledku manka, v rámci inventarizácie ÚJ zistila, že v katastri nehnuteľností nie je zapísaná ako vlastník danej budovy, budova nebola úplne odpísaná, obstarávacia cena je 15 000 EUR, oprávky 10 000 EUR, bola nadobudnutá z kapitálového transferu zo ŠR: 
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  5 000  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  5 000  384  694  
– Účtovné vyradenie budovy  15 000  081  021  
Novozistená stavba, prebytok zistený pri inventarizácií, stavba ktorú UJ podľa listu vlastníctva z katastra nehnuteľnosti vlastní, v účtovníctve nebola doteraz zaúčtovaná. Ocenenie v trhovej cene 17 000 EUR. 17 000  021  384  

Účtovanie obce/VÚC

Obstaranie stavby


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Vytvorenie budovy vlastnou činnosťou 
Vznik nákladov pri obstaraní budovy vytvorenej vlastnou činnosťou (vnútroorganizačná faktúra)  120 000  521  331  
Aktivácia nákladov na obstaranie budovy vlastnou činnosťou  120 000  042  624  
Spotreba vlastného materiálu pri stavbe budovy  180 000  501  112  
Aktivácia spotrebovaného materiálu do OC budovy  180 000  042  624  
Zaradenie budovy vytvorenej vlastnou činnosťou do používania  300 000  021  042  
Odpisy budovy (podľa odpisového plánu UJ sa bude budova odpisovať 30 rokov, ročný odpis je 100 000 EUR)  100 000  551  081  
Obstaranie rekonštrukcie budovy dodávateľským spôsobom, pričom rekonštrukcia je obstarávaná z kapitálového transferu zo ŠR 
Prijatý kapitálový transfer zo ŠR  300 000  221  357  
Faktúra za stavebné práce  300 000  042  321  
Úhrada faktúry za stavebné práce z bankového účtu  300 000  321  221  
Zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR  300 000  357  384  
Uvedenie budovy do užívania  300 000  021  042  
Odpisy budovy (podľa odpisového plánu UJ sa bude budova odpisovať 30 rokov, ročný odpis je 100 000 EUR)  100 000  551  081  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  100 000  384  694  
Obstaranie rekonštrukcie budovy dodávateľským spôsobom, pričom rekonštrukcia je nadobudnutá z vlastných zdrojov 
Faktúra za stavebné práce  300 000  042  321  
Úhrada faktúry za stavebné práce z bankového účtu  300 000  321  221  
Uvedenie budovy do užívania  300 000  021  042  
Odpisy budovy (podľa odpisového plánu UJ sa bude budova odpisovať 30 rokov, ročný odpis je 100 000 EUR)  100 000  551  081  
Bezodplatné nadobudnutie budovy 
Zaúčtovanie bezodplatného nadobudnutia budovy darom od subjektu mimo verejnej správy  300 000  042  384  
Uvedenie darovanej budovy do užívania  300 000  021  042  
Odpisy budovy (podľa odpisového plánu UJ sa bude budova odpisovať 30 rokov, ročný odpis je 100 000)  100 000  551  081  
Zúčtovanie výnosov z poskytnutého daru vo výške odpisov  100 000  384  698  
Obstaranie budovy dodávateľským spôsobom s poskytnutím preddavku (z vlastných zdrojov) 
Poskytnutý preddavok na nákup budovy  100 000  052  221  
Faktúra od dodávateľa za nakúpenú budovu  300 000  042  321  
Zúčtovanie poskytnutého preddavku za budovu  100 000  321  052  
Úhrada doplatku faktúry za nakúpenú budovu  200 000  321  221  
Uvedenie budovy do používania  300 000  021  042  

Vyradenie stavby


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Zaúčtovanie vyradenia plne odpísanej budovy  081  021  
Vyradenie budovy likvidáciou, pričom stavba nie je plne odpísaná, je vyradená v 11. roku užívania v mesiaci máj a bola nadobudnutá z kapitálového transferu zo ŠR: 
– Odpis budovy za obdobie do likvidácie podľa počtu mesiacov(100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  4 167  384  694  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  195 833  384  694  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
Vyradenie budovy likvidáciou, pričom stavba nie je plne odpísaná, je vyradená v 11. roku užívania v mesiaci máj a bola nadobudnutá z vlastných zdrojov: 
– Odpis budovy za obdobie do likvidácie podľa počtu mesiacov(100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  551  081  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
Vyradenie budovy likvidáciou, pričom stavba nie je plne odpísaná, je vyradená v 11. roku užívania v mesiaci máj a bola nadobudnutá z kapitálového transferu zo ŠR 150 000 EUR a z vlastných zdrojov 150 000 EUR: 
– Odpis budovy za obdobie do likvidácie podľa počtu mesiacov(100 000: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov  2083,25  384  694  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov  97 918,75  384  694  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
Vyradenie úplne neodpísanej budovy v dôsledku predaja, pričom je vyradená v 11. roku užívania v mesiaci máj účtovného obdobia a bola nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu: 
– Tržby z predaja budovy (vyšlá faktúra)  200 000  318  641  
– Odpis budovy za obdobie do predaja podľa počtu mesiacov(100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  4 167  384  694  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  541  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  195 833  384  694  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
– Inkaso pohľadávky z predaja budovy  200 000  221  318  
Vyradenie úplne neodpísanej budovy v dôsledku predaja, pričom je vyradená v 11. roku užívania v mesiaci máj účtovného obdobia a bola nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy: 
– Tržby z predaja budovy (vyšlá faktúra)  200 000  318  641  
– Odpis budovy za obdobie do predaja podľa počtu mesiacov(100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov z daru  4 167  384  698  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC zúčtovanie výnosov z daru  195 833  541  081  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  384  698  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
– Inkaso pohľadávky z predaja budovy  200 000  221  318  
Vyradenie úplne odpísanej budovy v dôsledku predaja: 
– Tržby z predaja budovy (vyšlá faktúra)  200 000  318  641  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
– Inkaso pohľadávky z predaja budovy  200 000  221  318  
Vyradenie budovy, ktorá nie je plne odpísaná (v 11. roku užívania) v dôsledku škody (v dôsledku živelnej pohromy stal sa z nej nepoužiteľný majetok), škoda vznikla v mesiaci máj pričom bola nadobudnutá z kapitálového transferu zo ŠR, účtovná jednotka si nárokuje úhradu od poisťovne: 
– Odpis budovy za obdobie do vzniku škody podľa počtu mesiacov(100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  4 167  384  694  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  195 833  384  694  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  
– Nárok na úhradu z poisťovne  180 000  378  648  
Vyradenie budovy, ktorá nie je plne odpísaná (v 11. roku užívania) v dôsledku škody (v dôsledku živelnej pohromy stal sa z nej nepoužiteľný majetok), škoda vznikla v mesiaci máj pričom bola nadobudnutá z vlastných zdrojov: 
– Odpis budovy za obdobie do vzniku škody podľa počtu mesiacov(100 000 EUR: 12 × 5 = 4 167 EUR)  4 167  551  081  
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  195 833  549  081  
– Vyradenie budovy z používania  300 000  081  021  

Inventarizačné rozdiely


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Vyradenie budovy v dôsledku manka, chýbajúca stavba zistená pri inventarizácií, stavba nebola úplne odpísaná, obstarávacia cena je 15 000 EUR, oprávky 10 000 EUR, stavba bola nadobudnutá z kapitálového transferu zo ŠR: 
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  5 000  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  5 000  384  694  
– Účtovné vyradenie budovy  15 000  081  021  
Vyradenie budovy v dôsledku manka, UJ pri inventarizácií zistila, že v katastri nehnuteľností nie je zapísaná ako vlastník budovy, budova nebola úplne odpísaná, obstarávacia cena je 15 000 EUR, oprávky 10 000 EUR, bola nadobudnutá z vlastných zdrojov: 
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  5 000  549  081  
– Účtovné vyradenie budovy  15 000  081  021  
Vyradenie budovy v dôsledku manka, UJ pri inventarizácií zistila, že v katastri nehnuteľností nie je zapísaná ako vlastník budovy, budova nebola úplne odpísaná, obstarávacia cena je 15 000 EUR, oprávky 10 000 EUR, bola nadobudnutá darom od subjektu mimo verejnej správy: 
– Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy  5 000  549  081  
– Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtujú výnosy z poskytnutého daru  5 000  384  698  
– Účtovné vyradenie budovy  15 000  081  021  
Novozistená stavba, prebytok zistený pri inventarizácií, stavba ktorú UJ podľa listu vlastníctva z katastra nehnuteľností vlastní, v účtovníctve nebola doteraz zaúčtovaná. Ocenenie v reálnej (trhovej cene) 17 000 EUR. 17 000  021  384  

Príklady účtovania správy majetku v samospráve

V nasledujúcom texte poskytneme komplexný prehľad účtovania o správe majetku, teda o účtovných prípadoch keď je majetok obce zverený do správy v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Obec (zriaďovateľ)

1. Majetok obce zverený do správy – ak bol majetok obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa

– majetok, ktorý sa už odpisoval


    Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.   Zverenie majetku do správy ROPOzriadenej, na základe písomného dokladu (protokol o zverení majetku do správy …)  
  – stavby 
 odúčtovanie obstarávacej ceny  20 000  081  021  
 odúčtovanie oprávok  14 000  355 
 odúčtovanie ZC do pohľadávok voči ROPO 6 000  
  – samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných veci 
 odúčtovanie obstarávacej ceny  8 000  082  022  
 odúčtovanie oprávok  4 000  355 
 odúčtovanie ZC do pohľadávok voči ROPO 4 000  
  – dopravné prostriedky 
 odúčtovanie obstarávacej ceny  9 000  083  023  
 odúčtovanie oprávok,  6 000  355 
 odúčtovanie ZC do pohľadávok voči ROPO 3 000  
   – drobný dlhodobý hmotný majetok 
 odúčtovanie obstarávacej ceny  450  088  028  
 odúčtovanie oprávok  350  355 
 odúčtovanie ZC do pohľadávok voči ROPO 100  
    – pozemkyodúčtovanie obstarávacej ceny do pohľadávok voči ROPO 10 000  355  031  
2.    Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, ZC DHM a opravnými položkami k DHM účtovanými v ROPO, sa účtuje zúčtovanie poskytnutého kapitálového transferu do nákladov 500  584  355  

2. Majetok obce zverený do správy – ak bol majetok obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa

– majetok, ktorý sa nezačal odpisovať


    Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.  Zverenie majetku do správy ROPOZriadenej , na základe písomného dokladu (protokol o zverení majetku do správy …)  
    – stavbyodúčtovanie obstarávacej ceny do pohľadávok voči ROPO,  20 000  355 021  
    – samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecíodúčtovanie obstarávacej ceny do pohľadávok voči ROPO,  8 000  355 022  
    – dopravné prostriedkyodúčtovanie obstarávacej ceny do pohľadávok voči ROPO,  9 000  355 023  
    – drobný dlhodobý hmotný majetokodúčtovanie obstarávacej ceny do pohľadávok voči ROPO,  450  355 028  
    – pozemkyodúčtovanie obstarávacej ceny do pohľadávok voči ROPO,  10 000  355 031  
2.    Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, ZC DHM a opravnými položkami k DHM účtovanými v ROPO , sa účtuje zúčtovanie poskytnutého kapitálového transferu do nákladov  500  584  355 

3. Majetok obce zverený do správy – ak bol majetok obstaraný z cudzích prostriedkov napr. zo ŠR – majetok, ktorý sa už odpisoval


    Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.  Prijatý kapitálový transfer zo ŠR 10 000  221  357  
2.  FA od dodávateľa za DHM – budova 10 000  042  32  
3.  Úhrada FA za DHM z bankového účtu 10 000  321  221  
4.  Zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov) 10 000  357  384  
5.  Zaradenie majetku do užívania na základe protokolu o zaradení do užívania … 10 000  021  042  
6.  Účtovné odpisy DHM 100  551  081  
7.  Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k DHM sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov 100  384  694  
8.    Zverenie majetku do správy zriadenej RO, PO, ROPO na základe písomného dokladu (protokol o zverení majetku do správy …)– stavby 
 odúčtovanie obstarávacej ceny  10 000  081  021  
 odúčtovanie oprávok  100  355  
 odúčtovanie ZC do pohľadávok voči  9 900  
9.  Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, ZC DHM a opravnými položkami k DHM účtovanými v ROPO , sa účtuje zúčtovanie poskytnutého kapitálového transferu do nákladov 50  584  355  
10.  Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k DHM sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov 50  384  694  

4. Majetok obce zverený do správy – ak bol majetok obstaraný z cudzích prostriedkov napr. zo ŠR – majetok, ktorý sa nezačal odpisovať


   Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.  Prijatý kapitálový transfer zo ŠR  10 000  221  357  
2.   FA od dodávateľa za DHM – budova  10 000  042  321  
3.  Úhrada FA za DHM z bankového účtu  10 000  321  221  
4.  Zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)  10 000  357  384  
5  Zaradenie majetku do užívania na základe protokolu o zaradení do užívania …  10 000  021  042  
6.    Zverenie majetku do správy RO, PO, ROPOzriadenej, na základe písomného dokladu (protokol o zverení majetku do správy …) – stavby odúčtovanie obstarávacej ceny do pohľadávok voči  10 000  355  021  
7.    Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, ZC DHM a opravnými položkami k DHM účtovanými v ROPO, sa účtuje zúčtovanie poskytnutého kapitálového transferu do nákladov   50  584  355  
8.  Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k DHM sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov  50  384  694  

Rozpočtová a príspevková organizácia zriadená obcou

1. Majetok obce zverený do správy – ak bol majetok obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa

– majetok, ktorý sa už odpisoval


   Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.   Zverenie majetku do správy ROPO zriadenej , na základe písomného dokladu (protokol o zverení majetku do správy …)  
   – stavby 
 zaúčtovanie obstarávacej ceny  20 000  021  081  
 zaúčtovanie oprávok  14 000  355 
 zaúčtovanie ZC do záväzkov voči obci 6 000  
   – samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
 zaúčtovanie obstarávacej ceny  8 000  022  082  
 zaúčtovanie oprávok  4 000  355 
 zaúčtovanie ZC do záväzkov voči obci 4 000  
    dopravné prostriedky 
 zaúčtovanie obstarávacej ceny  9 000  023  083  
 zaúčtovanie oprávok  6 000  355 
 zaúčtovanie ZC do záväzkov voči obci 3 000  
   – drobný dlhodobý hmotný majetok    
 zaúčtovanie obstarávacej ceny  450  028  088  
 zaúčtovanie oprávok  350  355 
 zaúčtovanie ZC do záväzkov voči obci 100  
   – pozemkyzaúčtovanie obstarávacej ceny do záväzkov voči obci 10 000  031  355 
2.  Účtovné odpisy DHM  500  551 08x  
3.  Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k DHM sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  500  355 692 

2. Majetok obce zverený do správy – ak bol majetok obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa

– majetok, ktorý sa nezačal odpisovať


    Popis účtovného prípadu   Suma v € MD D 
1.  Zverenie majetku do správy ROPO zriadenej, na základe písomného dokladu (protokol o zverení majetku do správy …)  
    – stavbyzaúčtovanie obstarávacej ceny do záväzkov voči obci 20 000  021  355  
    – samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecízaúčtovanie obstarávacej ceny do záväzkov voči obci 8 000  022  355  
    – dopravné prostriedkyzaúčtovanie obstarávacej ceny do záväzkov voči obci 9 000  023  355  
    – drobný dlhodobý hmotný majetokzaúčtovanie obstarávacej ceny do záväzkov voči obci 450  028  355  
    – pozemkyzaúčtovanie obstarávacej ceny do záväzkov voči obci 10 000  031  355  
2.  Účtovné odpisy DHM  500  551  08x  
3.  Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k DHM sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  500  355  692  

3. Majetok obce zverený do správy – ak bol majetok obstaraný z cudzích prostriedkov napr. zo ŠR – majetok, ktorý sa už odpisoval


   Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.    Zverenie majetku do správy ROPO obci zriadenej, na základe písomného dokladu (protokol o zverení majetku do správy …)– stavby 
 zaúčtovanie obstarávacej ceny  10 000  021  081  
 zaúčtovanie oprávok  100  355 
 zaúčtovanie ZC do záväzkov voči  9 900  
2.  Účtovné odpisy DHM  50  551 081  
3.   Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k DHM sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  50  355 692 

4. Majetok obce zverený do správy – ak bol majetok obstaraný z cudzích prostriedkov napr. zo ŠR – majetok, ktorý sa nezačal odpisovať


    Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1   Zverenie majetku do správy ROPO obci zriadenej, na základe písomného dokladu (protokol o zverení majetku do správy …)– stavby 
 zaúčtovanie obstarávacej ceny do záväzkov voči  10 000  021  355  
2.  Účtovné odpisy DHM  50  551  081  
3.  Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k DHM sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  50  355  692  

Obec (zriaďovateľ)

1. Odňatie (zrušenie) správy majetku, ak bol majetok obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa


   Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.  Odňatie správy ROPO majetku zriadenej, na základe písomného dokladu (protokol o odňatí majetku zo správy …)  
   – stavby 
 zaúčtovanie obstarávacej ceny  20 000  021  081  
 zaúčtovanie oprávok  14 000  355 
 zaúčtovanie ZC – zrušenie pohľadávky voči ROPO 6 000  
   – samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
 zaúčtovanie obstarávacej ceny  8 000  022  082  
 zaúčtovanie oprávok  4 000  355 
 zaúčtovanie ZC – zrušenie pohľadávky voči ROPO 4 000  
   – dopravné prostriedky 
 zaúčtovanie obstarávacej ceny  9 000  023  083  
 zaúčtovanie oprávok  6 000  355 
 zaúčtovanie ZC – zrušenie pohľadávky voči ROPO 3 000  
   – drobný dlhodobý hmotný majetok 
 zaúčtovanie obstarávacej ceny  450  028  088  
 zaúčtovanie oprávok  350  355 
 zaúčtovanie ZC- zrušenie pohľadávky voči ROPO 100  
    – pozemkyzaúčtovanie obstarávacej ceny – zrušenie pohľadávky voči ROPO 10 000  031  355 

2. Odňatie (zrušenie) správy majetku, ak bol majetok obstaraný z cudzích prostriedkov napr. zo ŠR


   Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.   Odňatie správy ROPO majetku zriadenej, na základe písomného dokladu (protokol o odňatí majetku zo správy …)  
   – stavby 
 zaúčtovanie obstarávacej ceny  10 000  021  081  
 zaúčtovanie oprávok  100  355 
 zaúčtovanie ZC – zrušenie pohľadávky voči ROPO 9 900  

Rozpočtová a príspevková organizácia zriadená obcou

1. Odňatie (zrušenie) správy majetku, ak bol majetok obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa


   Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.   Odňatie správy ROPO majetku zriadenej, na základe písomného dokladu (protokol o odňatí majetku zo správy …)  
   – stavby 
 odúčtovanie obstarávacej ceny  20 000  081  021  
 odúčtovanie oprávok  14 000  355 
 odúčtovanie ZC – zrušenie záväzku voči obci 6 000  
   – samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
 odúčtovanie obstarávacej ceny  8 000  082  022  
 odúčtovanie oprávok  4 000  355 
 odúčtovanie ZC – zrušenie záväzku voči obci 4 000  
   – dopravné prostriedky 
 odúčtovanie obstarávacej ceny  9 000  083  023  
 odúčtovanie oprávok  6 000  355 
 odúčtovanie ZC – zrušenie záväzku voči obci 3 000  
   – drobný dlhodobý hmotný majetok 
 odúčtovanie obstarávacej ceny  450  088  028  
 odúčtovanie oprávok  350  355 
 odúčtovanie ZC – zrušenie záväzku voči obci 100  
   – pozemkyodúčtovanie obstarávacej ceny – zrušenie záväzku voči obci 10 000  355 031  

2. Odňatie (zrušenie) správy majetku, ak bol majetok obstaraný z cudzích prostriedkov napr. zo ŠR


    Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.   Odňatie správy ROPO majetku zriadenej , na základe písomného dokladu (protokol o odňatí majetku zo správy …)  
   – stavby 
 odúčtovanie obstarávacej ceny  10 000  081  021  
 odúčtovanie oprávok  100  355 
 odúčtovanie ZC – zrušenie záväzku voči obci 9 900  

Príklad účtovania technickej rekultivácie pozemku financovanej z vlastných prostriedkov príspevkovej organizácie – dodávateľským spôsobom


   Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.  FA od dodávateľa za nákup pozemku (kúpna zmluva)  14 000  042  321  
2.  Úhrada FA za nákup pozemku z bankového účtu  14 000  321  221  
3.  Uvedenie pozemku do používania podľa kúpnej zmluvy na základe protokolu o zaradení do používania  14 000  031  042  
4.  FA od dodávateľa za technickú rekultiváciu pozemku  1 000  042  321  
5.  Úhrada FA za technickú rekultiváciu pozemku z bankového účtu  1 000  321  221  
6.  Zaradenie dokončenej technickej rekultivácie do používania na základe protokolu o zaradení do používania, ak sa považuje za technické zhodnotenie pozemku  1 000  031  042  

Príklad účtovanie umeleckého diela obstaraného v rozpočtovej organizácii obce z prostriedkov zriaďovateľa – dodávateľským spôsobom


   Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.   Prijatý kapitálový transfer od zriaďovateľa na obstaranie umeleckého diela na výdavkový rozpočtový účet  5 000  222  354  
2.   FA od dodávateľa za nákup umeleckého diela  5 000  042  321  
3.  Úhrada FA za nákup umeleckého diela z výdavkového rozpočtového účtu  5 000  321  222  
4.  Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)  5 000  354  355 
5.  Zaradenie umeleckého diela do používania na základe protokolu o zaradení do používania …  5 000  032  042  

Vyradenie umeleckého diela obstaraného z prostriedkov zriaďovateľa


   Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.  Vyradenie umeleckého diela v dôsledku predaja.OC = 5 000 €. Vyradenie v obstarávacej cene.  5 000 541 032  
2.  Vo vecnej a časovej súvislosti s OC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferuod zriaďovateľa do výnosov  5 000 355 692 
3.  Vystavená FA odberateľovi za predaj umeleckého diela  10 000  318  641  
4.  Inkaso pohľadávky z predaja umeleckého diela na PRÚ  10 000  223  318  
5   Predpis odvodu nedaňových rozpočtových príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške vyinkasovaných príjmov.  10 000  588  351  
6.   Skutočne realizovaný prevod z príjmového rozpočtového účtu na bankový účet zriaďovateľa (obce)  10 000  351 223  
7.   Vyradenie umeleckého diela v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii.OC = 5 000 €. Vyradenie v obstarávacej cene.  5 000 549 032  
8.   Vo vecnej a časovej súvislosti s OC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferuod zriaďovateľa do výnosov  5 000 355 692 

Príklady účtovania predmetov z drahých kovov v príspevkovej organizácii

Predmety z drahých kovov sú obstarané z vlastných prostriedkov dodávateľským spôsobom


   Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.   FA od dodávateľa za nákup predmetov z drahých kovov  5 000  042  321  
2.  Úhrada FA za nákup predmetov z drahých kovov z bankového účtu  5 000  321  221  
3   Zaradenie predmetov z drahých kovov do používania na základe protokolu o zaradení do používania …  5 000  033  042  

Vyradenie predmetov z drahých kovov obstaraných z vlastných prostriedkov


    Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.   Vyradenie predmetov z drahých kovov v dôsledku predaja.OC = 5 000 €. Vyradenie v obstarávacej cene.  5 000  541  033  
2.   Vyradenie predmetov z drahých kovov v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii. OC = 5 000 €. Vyradenie v obstarávacej cene.  5 000  549  033  

Predmety z drahých kovov sú obstarané z prostriedkov zriaďovateľa dodávateľským spôsobom


    Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.  Prijatý kapitálový transfer od zriaďovateľana obstaranie predmetov z drahých kovov na bankový účet  5 000  221  354  
2.   FA od dodávateľa za nákup predmetov z drahých kovov  5 000  042  321  
3.  Úhrada FA za nákup predmetov z drahých kovov z BÚ  5 000  321  221  
4.   Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)  5 000  354  355 
5.   Zaradenie predmetov z drahých kovovdo používania na základe protokolu o zaradení do používania …  5 000  033  042  

Vyradenie predmetov z drahých kovov obstaraných z prostriedkov zriaďovateľa


   Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.   Vyradenie predmetov z drahých kovov v dôsledku predaja. OC = 5 000 €. Vyradenie v obstarávacej cene.  5 000 541 033  
2.   Vo vecnej a časovej súvislosti s OC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferuod zriaďovateľa do výnosov  5 000 355 692 
3.    Vyradenie predmetov z drahých kovov v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii. OC = 5 000 €. Vyradenie v obstarávacej cene.  5 000 549 033  
4.  Vo vecnej a časovej súvislosti s OC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  5 000 355 692 

Predmety z drahých kovov sú bezodplatne nadobudnuté od subjektu mimo verejnej správy (dar) napr. od podnikateľa


   Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.   Prijatý dar od subjektu mimo verejnej správynapr. od podnikateľa  5 000  042  648  
2.  Zaradenie predmetov z drahých kovovdo používania na základe protokolu o zaradení do používania …  5 000  033  042  

Príklady účtovanie dopravných prostriedkov v samospráve

Účtovanie v obci

Dopravné prostriedky sú obstarané z vlastných prostriedkov dodávateľským spôsobom


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
FA od dodávateľa za nákup dopravného prostriedku  8 000  042  321  
Úhrada FA za nákup dopravného prostriedku z BÚ  8 000  321  221  
Zaradenie dopravného prostriedku do používania na protokolu o zaradení do používania …  8 000  023  042  
Účtovné odpisy dopravného prostriedku (doba odpisovania 8 rokov)  1 000  551  083  

Dopravné prostriedky sú obstarané z vlastných prostriedkov dodávateľským spôsobom s poskytnutím preddavku


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Poskytnutie preddavku na nákup dopravného prostriedku z bankového účtu  4 000  052  221  
Vyúčtovacia FA od dodávateľa za nákup dopravného prostriedku  8 000  042  321  
Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom  4 000  321  052  
Úhrada nedoplatku za nákup dopravného prostriedku z bankového účtu na základe FA  4 000  321  221  
Zaradenie dopravného prostriedku do používania na základe protokolu o zaradení do používania …  8 000  023  042  
Účtovné odpisy dopravného prostriedku (doba odpisovania 8 rokov)  1 000  551  083  

Vyradenie dopravných prostriedkov obstaraných z vlastných prostriedkov


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Vyradenie plne odpísaného dopravného prostriedku likvidáciou. OC = 8 000 €, oprávky = 8 000 € 8 000  083  023  
Vyradenie dopravného prostriedku likvidáciou, ktorý nie je plne odpísaný. OC = 8 000 €, oprávky = 7 000 € 
Doúčtovanie odpisov vo výške ZC = 1 000 €.  1 000  551  083  
Vyradenie v obstarávacej cene.  8 000  083  023  
Vyradenie dopravného prostriedku v dôsledku predaja, ktorý nie je plne odpísaný.OC = 8 000 €, oprávky = 7 000 €, ZC = 1 000 € 
Doúčtovanie odpisov vo výške ZC = 1 000 €.  1 000  541  083  
Vyradenie v obstarávacej cene.  8 000  083  023  
Vyradenie dopravného prostriedku v dôsledku škody, ktorý nie je plne odpísaný. V prípade neodstrániteľného poškodenia, zničenia, odcudzenia a straty majetku.OC = 8 000 €, oprávky = 7 000 €, ZC = 1 000 € 
Doúčtovanie odpisov vo výške ZC = 1 000 €.  1 000  549  083  
Vyradenie v obstarávacej cene.  8 000  083  023  
Nárok na náhradu škody voči poisťovni v dôsledku poistnej udalosti, zamestnancom alebo iným osobám 1 000  378,335  648  
Poškodenie majetku, ktoré je odstrániteľné opravou. 500  511  321  
Predpis náhrady za opravu poškodeného majetku voči poisťovni, zamestnancom alebo iným osobám 400  378,335  648  
Vyradenie dopravného prostriedku v dôsledku manka, zisteného pri inventarizácii, ktorý nie je plne odpísaný. OC = 8 000 €, oprávky = 7 000 €, ZC = 1 000 € 
Doúčtovanie odpisov vo výške ZC = 1 000 €.  1 000  549  083  
Vyradenie v obstarávacej cene.  8 000  083  023  

Dopravné prostriedky sú obstarané z prostriedkov ŠR dodávateľským spôsobom


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Prijatý kapitálový transfer zo ŠR na nákup dopravného prostriedku na bankový účet  8 000  221  357  
FA od dodávateľa za nákup dopravného prostriedku  8 000  042  321  
Úhrada FA za nakúpený dopravný prostriedok z bankového účtu  8 000  321  221  
Zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)  8 000  357  384  
Zaradenie dopravného prostriedku do používania na základe protokolu o zaradení do používania …  8 000  023  042  
Účtovné odpisy dopravného prostriedku (doba odpisovania 8 rokov)  1 000  551  083  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov  1 000  384  694  

Vyradenie dopravných prostriedkov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu (ŠR)


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Vyradenie plne odpísaného dopravného prostriedku likvidáciou. OC = 8 000 €, oprávky = 8 000 € 8 000  083  023  
Vyradenie dopravného prostriedku likvidáciou, ktorý nie je plne odpísaný. OC = 8 000 €, oprávky = 7 000 € 
Doúčtovanie odpisov vo výške ZC = 1 000 €  1 000  551  083  
Vyradenie v obstarávacej cene.  8 000  083  023  
Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov 1 000  384  694  
Vyradenie dopravného prostriedku v dôsledku predaja, ktorý nie je plne odpísaný.OC = 8 000 €, oprávky = 7 000 €, ZC = 1 000 € 
Doúčtovanie odpisov vo výške ZC = 1 000 €  1 000  541  083  
Vyradenie v obstarávacej cene.  8 000  083  023  
Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov 1 000  384  694  
Vyradenie dopravného prostriedku v dôsledku škody, ktorý nie je plne odpísaný. V prípade neodstrániteľného poškodenia, zničenia, odcudzenia a straty majetku.OC = 8 000 €, oprávky = 7 000 €, ZC = 1 000 € 
Doúčtovanie odpisov vo výške ZC = 1 000 €  1 000  549  083  
Vyradenie v obstarávacej cene.  8 000  083  023  
Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov 1 000  384  694  
Nárok na náhradu škody voči poisťovni v dôsledku poistnej udalosti, zamestnancom alebo iným osobám 1 000  378,335  648  
Poškodenie majetku, ktoré je odstrániteľné opravou. Náklady na opravu sú hradené z vlastných prostriedkov. 500  511  321  
Predpis náhrady za opravu poškodeného majetku voči poisťovni, zamestnancom alebo iným osobám 400  378,335  648  
Vyradenie dopravného prostriedku v dôsledku manka, zisteného pri inventarizácii, ktorý nie je plne odpísaný. OC = 8 000 €, oprávky = 7 000 €, ZC = 1 000 € 
Doúčtovanie odpisov vo výške ZC = 1 000 €  1 000  549  083  
Vyradenie v obstarávacej cene.  8 000  083  023  
Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov  1 000  384  694  

Dopravné prostriedky sú čiastočne obstarané z vlastných prostriedkov a čiastočne z prostriedkov ŠR dodávateľským spôsobom


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Prijatý kapitálový transfer zo ŠR na nákup dopravného prostriedku na bankový účet  8 000  221  357  
FA od dodávateľa za nákup dopravného prostriedku  9 000  042  321  
Úhrada FA za nakúpený dopravný prostriedok z bankového účtu 
– cudzie prostriedky zo ŠR na tzv. dotačnom účte  8 000  321  221  
– vlastné prostriedky na bankovom účte  1 000  321  221  
Zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)  8 000  357  384  
Zaradenie dopravného prostriedku do používania na základe protokolu o zaradení do používania … podľa zdrojov: 
– cudzie zdroje zo ŠR  8 000  023  042  
– vlastné zdroje  1 000  023  042  
Účtovné odpisy dopravného prostriedku (doba odpisovania 10 rokov) 
– z cudzích zdrojov z prostriedkov ŠR (8 000/10 rokov)  800  551  083  
– z vlastných zdrojov (1 000/10 rokov)  100  551  083  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov 800  384  694  

Vyradenie dopravných prostriedkov čiastočne obstaraných z prostriedkov ŠR a čiastočne z vlastných prostriedkov


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Vyradenie plne odpísaného dopravného prostriedku likvidáciou. OC = 9 000 €, oprávky = 9 000 € 9 000  083  023  
Vyradenie dopravného prostriedku likvidáciou, ktorý nie je plne odpísaný. OC = 9 000 €, oprávky = 7 200 €Doúčtovanie odpisov vo výške ZC = 1 800 € z toho: 
– z cudzích zdrojov z prostriedkov ŠR (800 × 2 roky)  1 600  551  083  
– z vlastných zdrojov (100 × 2 roky)  200  551  083  
Vyradenie v obstarávacej cene.  9 000  083  023  
Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov 1 600  384  694  

Dopravný prostriedok je bezodplatne nadobudnutý od subjektu mimo verejnej správy (dar) napr. od podnikateľa


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Prijatý dar od subjektu mimo verejnej správy napr. od podnikateľa  4 000  042  384  
Zaradenie dopravného prostriedku do používania na základe protokolu o zaradení do používania …  4 000  023  042  
Účtovné odpisy dopravného prostriedku (doba odpisovania 4 roky)  1 000  551  083  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie daru do výnosov  1 000  384  698  

Vyradenie dopravného prostriedku, ktorý bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Vyradenie plne odpísaného dopravného prostriedku likvidáciou. OC = 4 000 €, oprávky = 4 000 € 4 000  083  023  
Vyradenie dopravného prostriedku likvidáciou, ktorý nie je plne odpísaný. OC = 4 000 €, oprávky = 3 000 € 
Doúčtovanie odpisov vo výške ZC = 1 000 €.  1 000  551  083  
Vyradenie v obstarávacej cene.  4 000  083  023  
Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie daru do výnosov 1 000  384  698  

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej samosprávou

Dopravné prostriedky sú obstarané z prostriedkov ŠR dodávateľským spôsobom


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Prijatý kapitálový transfer prostredníctvom obce zo ŠR na nákup dopravného prostriedku na VRÚ 8 000  222  357  
FA od dodávateľa za nákup dopravného prostriedku 8 000  042  321  
Úhrada FA za nakúpený dopravný prostriedok z VRÚ 8 000  321  222  
Zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov) 8 000  357  384  
Zaradenie dopravného prostriedku do používania na základe protokolu o zaradení do používania … 8 000  023  042  
Účtovné odpisy dopravného prostriedku (doba odpisovania 8 rokov)  1 000  551  083  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov 1 000  384  694  

Vyradenie dopravných prostriedkov obstaraných z prostriedkov ŠR


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Vyradenie plne odpísaného dopravného prostriedku likvidáciou. OC = 8 000 €, oprávky = 8 000 € 8 000  083  023  
Vyradenie dopravného prostriedku likvidáciou, ktorý nie je plne odpísaný. OC = 8 000 €, oprávky = 7 000 € 
Doúčtovanie odpisov vo výške ZC = 1 000 €.  1 000  551  083  
Vyradenie v obstarávacej cene.  8 000  083  023  
Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov 1 000  384  694  
Vyradenie dopravného prostriedku v dôsledku predaja, ktorý nie je plne odpísaný.OC = 8 000 €, oprávky = 7 000 €, ZC = 1 000 € 
Doúčtovanie odpisov vo výške ZC = 1 000 €.  1 000  541  083  
Vyradenie v obstarávacej cene.  8 000  083  023  
Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov 1 000  384  694  
Vyradenie dopravného prostriedku v dôsledku škody, ktorý nie je plne odpísaný. V prípade neodstrániteľného poškodenia, zničenia, odcudzenia a straty majetku.OC = 8 000 €, oprávky = 7 000 €, ZC = 1 000 € 
Doúčtovanie odpisov vo výške ZC = 1 000 €.  1 000  549  083  
Vyradenie v obstarávacej cene.  8 000  083  023  
Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov 1 000  384  694  
Nárok na náhradu škody voči poisťovni v dôsledku poistnej udalosti, zamestnancom alebo iným osobám 1 000  378,335  648  
Poškodenie majetku, ktoré je odstrániteľné opravou. Náklady na opravu sú hradené z prostriedkov zriaďovateľa. 500  511  321  
Predpis náhrady za opravu poškodeného majetku voči poisťovni, zamestnancom alebo iným osobám 400  378,335  648  
Vyradenie dopravného prostriedku v dôsledku manka, zisteného pri inventarizácii, ktorý nie je plne odpísaný. OC = 8 000 €, oprávky = 7 000 €, ZC = 1 000 € 
Doúčtovanie odpisov vo výške ZC = 1 000 €.  1 000  549  083  
Vyradenie v obstarávacej cene.  8 000  083  023  
Vo vecnej a časovej súvislosti so ZC sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov 1 000  384  694  

Dopravné prostriedky sú obstarané z prostriedkov zriaďovateľa dodávateľským spôsobom


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Prijatý kapitálový transfer od zriaďovateľa na nákup dopravného prostriedku na výdavkový rozpočtový účet  8 000  222  354  
FA od dodávateľa za nákup dopravného prostriedku  8 000  042  321  
Úhrada FA za nakúpený dopravný prostriedok z VRÚ  8 000  321  222  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)  8 000  354  355  
Zaradenie dopravného prostriedku do používania na základe protokolu o zaradení do používania …  8 000  023  042  
Účtovné odpisy dopravného prostriedku (doba odpisovania 8 rokov)  1 000  551  083  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kap. transferu od zriaďovateľa do výnosov  1 000  355  692  

Dopravné prostriedky sú obstarané z prostriedkov zriaďovateľa dodávateľským spôsobom s poskytnutím preddavku


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Prijatý kapitálový transfer od zriaďovateľa na nákup dopravného prostriedku na výdavkový rozpočtový úče  8 000  222  354  
Poskytnutie preddavku na nákup dopravného prostriedku z výdavkového rozpočtového účtu  4 000  052  222  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)  4 000  354  355  
Vyúčtovacia FA od dodávateľa za nákup dopravného prostriedku  8 000  042  321  
Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom  4 000  321  052  
Úhrada nedoplatku za nákup dopravného prostriedku z výdavkového rozpočtového účtu na základe FA  4 000  321  222  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)  4 000  354  355  

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: