dnes je 11.8.2022

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok

01 - Dlhodobý nehmotný majetok

012 - Aktivované náklady na vývoj

013 - Softvér

014 - Oceniteľné práva

018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok

019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

02 - Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný

021 - Stavby

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

023 - Dopravné prostriedky

025 - Pestovateľské celky trvalých porastov

026 - Základné stádo a ťažné zvieratá

028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok

029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok

03 - Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný

031 - Pozemky

032 - Umelecké diela a zbierky

033 - Predmety z drahých kovov

04 - Obstaranie dlhodobého majetku

041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku

05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

06 - Dlhodobý finančný majetok

061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

062 - Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely

065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

067 - Ostatné pôžičky

069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok

07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

073 - Oprávky k softvéru

074 - Oprávky k oceniteľným právam

078 - Oprávky k drobnému dlhodobému nehmotnému majetku

079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

081 - Oprávky k stavbám

082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí

083 - Oprávky k dopravným prostriedkom

085 - Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám

088 - Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku

089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

09 - Opravné položky k dlhodobému majetku

091 - Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku

092 - Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku

093 - Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku

094 - Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

095 - Opravná položka k poskytnutým preddavkom

096 - Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku

Účtová trieda 1 - Zásoby

11 - Materiál

111 - Obstaranie materiálu

112 - Materiál na sklade

119 - Materiál na ceste

12 - Zásoby vlastnej výroby

121 - Nedokončená výroba

122 - Polotovary vlastnej výroby

123 - Výrobky

124 - Zvieratá

13 - Tovar

131 - Obstaranie tovaru

132 - Tovar na sklade a v predajniach

133 - Nehnuteľnosť na predaj

139 - Tovar na ceste

19 - Opravné položky k zásobám

191 - Opravná položka k materiálu

192 - Opravná položka k nedokončenej výrobe

193 - Opravná položka k polotovarom vlastnej výroby

194 - Opravná položka k výrobkom

195 - Opravná položka k zvieratám

196 - Opravná položka k tovaru

Účtová trieda 2 - Finančné účty

20 - Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice

21 - Peniaze

211 - Pokladnica

213 - Ceniny

22 - Účty v bankách

221 - Bankové účty

222 - Výdavkový rozpočtový účet

223 - Príjmový rozpočtový účet

224 - Účet štátnych rozpočtových príjmov

225 - Účet štátnych rozpočtových výdavkov

23 - Bežné bankové úvery

231 - Krátkodobé bankové úvery

232 - Eskontné úvery

24 - Iné krátkodobé finančné výpomoci

241 - Vydané krátkodobé dlhopisy

249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

25 - Krátkodobý finančný majetok

251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie

253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie

255 - Vlastné dlhopisy

256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere

259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku

26 - Prevody medzi finančnými účtami

261 - Peniaze na ceste

27 - Návratné finančné výpomoci

271 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku

272 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy

273 - Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy

274 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom

275 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám

277 - Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým osobám

28 - Účty štátnej pokladnice

29 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

291 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy

31 - Pohľadávky

311 - Odberatelia

312 - Zmenky na inkaso

313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere

314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky

315 - Ostatné pohľadávky

316 - Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov

317 - Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov

318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom

319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov

32 - Záväzky

321 - Dodávatelia

322 - Zmenky na úhradu

323 - Krátkodobé rezervy

324 - Prijaté preddavky

325 - Ostatné záväzky

326 - Nevyfakturované dodávky

33 - Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

331 - Zamestnanci

333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom

335 - Pohľadávky voči zamestnancom

336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

34 - Zúčtovanie daní a poplatkov

341 - Daň z príjmov

342 - Ostatné priame dane

343 - Daň z pridanej hodnoty

345 - Ostatné dane a poplatky

35 - Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

351 - Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa

352 - Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu

353 - Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu

354 - Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku

355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku

356 - Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku

357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku

358 - Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom

359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania

36 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov, záväzky a pohľadávky voči združeniu

367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

368 - Záväzky voči združeniu

369 - Pohľadávky voči združeniu

37 - Iné pohľadávky a záväzky

371 - Zúčtovanie s Európskou úniou

372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy

373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

374 - Pohľadávky z nájmu

375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov

376 - Nakúpené opcie

377 - Predané opcie

378 - Iné pohľadávky

379 - Iné záväzky

38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

381 - Náklady budúcich období

382 - Komplexné náklady budúcich období

383 - Výdavky budúcich období

384 - Výnosy budúcich období

385 - Príjmy budúcich období

39 - Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

391 - Opravná položka k pohľadávkam

395 - Vnútorné zúčtovanie

396 - Spojovací účet pri združení

Účtová trieda 4 - Vlastné imanie a dlhodobé záväzky

41 - Oceňovacie rozdiely

414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

42 - Fondy tvorené z kladného výsledku hospodárenia a prevedené výsledky hospodárenia

421 - Zákonný rezervný fond

427 - Ostatné fondy

428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

43 - Výsledok hospodárenia

431 - Výsledok hospodárenia

45 - Rezervy

451 - Rezervy zákonné

459 - Ostatné rezervy

46 - Bankové úvery

461 - Bankové úvery

47 - Dlhodobé záväzky

472 - Záväzky zo sociálneho fondu

473 - Vydané dlhopisy

474 - Záväzky z nájmu

475 - Dlhodobé prijaté preddavky

476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky

478 - Dlhodobé zmenky na úhradu

479 - Ostatné dlhodobé záväzky

Účtová trieda 5 - Náklady

50 - Spotrebované nákupy

501 - Spotreba materiálu

502 - Spotreba energie

503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

504 - Predaný tovar

507 – Predaná nehnuteľnosť

51 - Služby

511 - Opravy a udržiavanie

512 - Cestovné

513 - Náklady na reprezentáciu

518 - Ostatné služby

52 - Osobné náklady

521 - Mzdové náklady

524 - Zákonné sociálne poistenie

525 - Ostatné sociálne poistenie

527 - Zákonné sociálne náklady

528 - Ostatné sociálne náklady

53 - Dane a poplatky

531 - Daň z motorových vozidiel

532 - Daň z nehnuteľností

538 - Ostatné dane a poplatky

54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

542 - Predaný materiál

544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

546 - Odpis pohľadávky

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

549 - Manká a škody

55 - Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia

551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

552 - Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

553 - Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

554 - Tvorba rezerv z finančnej činnosti

555 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

557 - Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

559 - Tvorba ostatných opravných položiek z finančnej činnosti

56 - Finančné náklady

561 - Predané cenné papiere a podiely

562 - Úroky

563 - Kurzové straty

564 - Náklady na precenenie cenných papierov

566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok

567 - Náklady na derivátové operácie

568 - Ostatné finančné náklady

569 - Manká a škody na finančnom majetku

57 - Mimoriadne náklady

572 - Škody

574 - Tvorba rezerv

578 - Ostatné mimoriadne náklady

579 - Tvorba opravných položiek

58 - Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov

581- Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií

582 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy

583 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy

584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií

a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy

586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy

587 - Náklady na ostatné transfery

588 - Náklady z odvodu príjmov

589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov

59 - Dane z príjmov

591 - Splatná daň z príjmov

595 - Dodatočne platená daň z príjmov

Účtová trieda 6 - Výnosy

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar

601 - Tržby za vlastné výrobky

602 - Tržby z predaja služieb

604 - Tržby za tovar

607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

61 - Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

611 - Zmena stavu nedokončenej výroby

612 - Zmena stavu polotovarov

613 - Zmena stavu výrobkov

614 - Zmena stavu zvierat

62 - Aktivácia

621 - Aktivácia materiálu a tovaru

622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

631 - Daňové a colné výnosy štátu

632 - Daňové výnosy samosprávy

633 - Výnosy z poplatkov

64 - Ostatné výnosy

641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

642 - Tržby z predaja materiálu

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok

648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

65 - Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia

652 - Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

654 - Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti

655 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

657 - Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

659 - Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti

66 - Finančné výnosy

661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov

662 - Úroky

663 - Kurzové zisky

664 - Výnosy z precenenia cenných papierov

665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku

666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku

667 - Výnosy z derivátových operácií

668 - Ostatné finančné výnosy

67 - Mimoriadne výnosy

672 - Náhrady škôd

674 - Zúčtovanie rezerv

678 - Ostatné mimoriadne výnosy

679 - Zúčtovanie opravných položiek

68 - Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových

organizáciách

681 - Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu

682 - Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu

683 - Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy

684 - Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy

685 - Výnosy z bežných transferov od Európskej únie

686 - Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie

687 - Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

688 - Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

689 - Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov

69 - Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách

a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách

a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových

organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy

695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie

696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov

Účtová trieda 7 - Uzávierkové účty a podsúvahové účty

70 - Súvahové uzávierkové účty

701 - Začiatočný účet súvahový

702 - Konečný účet súvahový

71 - Výsledkový uzávierkový účet

710 - Účet výsledku hospodárenia

75 až 79 - Podsúvahové účty

Účtové triedy 8 a 9 - Vnútroorganizačné účtovníctv

 
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.8.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV