Input:

Finančná kontrola

17.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2 Finančná kontrola

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA

Finančná kontrola v územnej samospráve

Či subjekty verejnej správy vrátane subjektov územnej samosprávy dodržiavajú pri hospodárení s verejnými prostriedkami finančnú disciplínu, sa preukáže v rámci finančnej kontroly na mieste ako jednej zložky finančnej kontroly, príp. v rámci kontrolnej činnosti hlavných kontrolórov územnej samosprávy (podľa pravidiel kontrolných činností v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. s odvolaním sa na zákon č. 369/1990 Zb.. V daných súvislostiach je potrebné si uvedomiť aj príslušné kompetencie dotknutých orgánov vo vzťahu k finančnej kontrole.

V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je Ministerstvo financií SR ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly a vnútorného auditu. Tieto právomoci sú nielen právami MF SR, ale aj jeho povinnosťami. MF SR v rámci tejto pôsobnosti:

  1. koordinuje vykonávanie finančnej kontroly s inými kontrolnými orgánmi,
  2. vykonáva metodický dohľad a metodicky usmerňuje a harmonizuje vykonávanie finančnej kontroly a vnútorného auditu,
  3. zabezpečuje odborné vzdelávanie zamestnancov oprávnených orgánov vykonávajúcich vnútorný a vládny audit,
  4. spolupracuje s orgánmi Európskej únie v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  5. kontroluje dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných všeobecne záväzných právnych predpisov pri vykonávaní finančnej kontroly a vnútorného auditu,
  6. predkladá vláde Slovenskej republiky spolu s návrhom štátneho záverečného účtu súhrnnú správu o výsledkoch následnej finančnej kontroly a vnútorného auditu na základe ročných správ
  7. ukladá pokuty za porušenie povinností podľa tohto zákona.

V rámci uvedených súvislosti podotýkame, že problematiku ukladania sankcií za porušenie finančnej disciplíny podľa

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: