Input:

Finančná kontrola - Základné pojmy

15.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.3.1 Finančná kontrola - Základné pojmy

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA

Finančná kontrola

Finančnou kontrolou sa rozumie zabezpečenie overenia hospodárnosti, účinnosti, účelnosti a efektívnosti pri riadení rizík, zodpovednom plánovaní, rozpočtovaní, používaní a poskytovaní, účtovaní, výkazníctve verejných financií, a to pri finančnej kontrole a audite.

Splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov

Finančnou kontrolou sa overuje splnenie podmienok na poskytnutie, príjem alebo aj použitie verejných prostriedkov. Poskytovanie verejných prostriedkov upravujú rozpočtové pravidlá verejnej správy, rozpočtové pravidlá územnej samosprávy a iné osobitné predpisy, napr. aj medzinárodné zmluvy alebo právne záväzné akty Európskych spoločenstiev.

S verejnými prostriedkami sa nakladá v rámci sektora verejnej správy tak, že subjekt verejnej správy tieto prostriedky:

A. sám použije alebo

B. v rámci svojej pôsobnosti poskytne verejné prostriedky na použitie, a to

Pripomíname, že takýmto poskytnutím sa právnická a fyzická osoba mimo sektor verejnej správy v žiadnom prípade nestáva treťou osobou.

Vnútorný audit

Vnútorným auditom sa rozumie nezávislá objektívna hodnotiaca a konzultačná činnosť, ktorá hodnotí dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri finančnom riadení a vykonávaní iných činností auditovaného subjektu, hodnotí možné riziká finančného riadenia a iných činností auditovaného subjektu a odporúča opatrenia na odstránenie týchto rizík, poskytuje spoľahlivé a včasné informácie o činnostiach auditovaného subjektu vedúcim zamestnancom zodpovedným za finančné riadenie, hodnotí úroveň vykonávania finančného riadenia so zameraním na jeho skvalitnenie, napomáha hospodárne, efektívne a účinné vykonávanie činností auditovaného subjektu.

Verejné prostriedky

Verejnými prostriedkami sa rozumejú prostriedky podľa osobitného predpisu (§ 2 písm. a), e) a f) rozpočtových pravidiel verejnej správy a zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.) a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná. Verejné prostriedky sú aj tie, ktoré sú transferované prostredníctvom právnickej osoby (napríklad štátny fond).

Orgán verejnej správy

Za orgán verejnej správy sa považuje subjekt sektora verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 3 rozpočtových pravidiel verejnej správy) a právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa poskytujú prostriedky Európskej únie podľa § 2 písm. e)rozpočtových pravidiel verejnej správy - ide napr. o rôzne agentúry, ktoré nie sú subjektom verejnej správy, prostredníctvom ktorých sa ale poskytujú prostriedky Európskej únie (ide teda o verejné prostriedky), napr. NARMSP.

Oprávnená osoba

Oprávnenou osobou (kontrolným orgánom) sa rozumie orgán verejnej správyktorý vykonáva finančnú kontrolu (orgánom verejnej správy je subjekt sektora verejnej správy podľa § 3 rozpočtových pravidiel verejnej správy a právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa poskytujú prostriedky Európskej únie ako aj iné prostriedky.

Povinná osoba

Povinnou osobou je orgán, u ktorého oprávnená osoba vykonáva finančnú kontrolu, vnútorný audit  alebo audit.

Vnútorné organizačné útvary

Vnútorné organizačné útvary kontrolovaného subjektu určuje organizačný poriadok (sekcie, odbory, útvary a pod.)

Preddavkové organizácie

Preddavkové organizácie podľa § 22 ods. 2 rozpočtových pravidiel verejnej správy sú zriaďovateľom určené vnútorné organizačné jednotky v rámci rozpočtovej organizácie, ktoré hospodária iba so zvereným preddavkom ; zriaďovateľ zároveň určí výšku preddavku a obdobie, na ktoré sa poskytuje, prípadne na to splnomocní rozpočtovú organizáciu, na ktorej rozpočet je preddavková organizácia hospodáriaca s preddavkom zapojená. Rozpočtová organizácia, z ktorej rozpočtu sa preddavok poskytuje, zúčtuje príjmy a výdavky týchto preddavkových organizácií najneskôr do konca rozpočtového roku. Preddavkové organizácie nie sú právnickými osobami. Na financovanie preddavkových organizácií, ktoré sú zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí, sa vzťahuje § 23 ods. 4 rozpočtových pravidiel verejnej správy.

Auditujúci orgán

Auditujúcim orgánom je ministerstvo financií a Úrad vládneho auditu.

Finančná operácia

Finančnou operáciou je príjem alebo použitie, poskytnutie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.

Hospodárnosť

Hospodárnosťou sa

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: