Input:

Konkrétne úlohy Ministerstva financií v oblasti finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu

16.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.4 Konkrétne úlohy Ministerstva financií v oblasti finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA

Ministerstvo financií je ústredným orgánom štátnej správy pre finančnú kontroluvnútorný audit a vládny audit a v rámci tejto pôsobnosti:

Úlohy Ministerstva financií

 1. vypracúva návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti finančnej kontroly a auditu,
 2. usmerňuje vykonávanie finančnej kontroly a auditu; príslušné orgány verejnej správy sú povinné tieto usmernenia dodržiavať,
 3. koordinuje plánovanie a vykonávanie vládneho auditu,
 4. spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, orgánmi Európskej únie, orgánmi iných štátov a s medzinárodnými organizáciami v oblasti finančnej kontroly a auditu,
 5. zabezpečuje úlohy orgánu auditu podľa osobitných predpisov,
 6. plní úlohy Centrálnej harmonizačnej jednotky pre systém verejnej vnútornej kontroly,
 7. poskytuje informácie súvisiace s uplatňovaním tohto zákona orgánom Európskej únie a orgánom iného štátu na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia v lehotách a v rozsahu určenom orgánmi Európskej únie alebo ustanovené medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia; na tento účel je ministerstvo financií oprávnené požadovať potrebné informácie od orgánov verejnej správy a iných osôb, ktorým sa poskytli finančné prostriedky na financovanie programov Slovenskej republiky a Európskej únie alebo sa poskytli finančné prostriedky zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a tieto orgány a iné osoby sú povinné požadované informácie poskytnúť,
 8. zabezpečuje odborné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu a audit,
 9. vykonáva vládny audit podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,
 10. hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly a auditu,
 11. plní ďalšie úlohy podľa zákona č. 357/2015 Z. z.

Od roku 2019 novelou zákon o finančnej kontrole Ministerstvo financií rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov, v konaní o porušení finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo o porušení finančnej disciplíny inou osobou pri nakladaní s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu a s finančnými prostriedkami Európskej únie; to neplatí, ak ide o rozhodovanie v konaní o porušení finančnej disciplíny prijímateľom pri nakladaní s finančnými prostriedkami Európskej únie podľa osobitného predpisu8a) a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: