Input:

Podrobnosti hospodárenia rozpočtovej organizácie

27.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.1 Podrobnosti hospodárenia rozpočtovej organizácie

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

a) Základné vzťahy

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, obce a vyššieho územného celku hospodária so svojimi rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov, a to v súlade so základnými pravidlami rozpočtového hospodárenia ustanovených v § 19 a s ustanoveniami siedmej časti rozpočtových pravidiel verejnej správy, t. j., s podrobnosťami ich rozpočtového hospodárenia. Je potrebné upozorniť, že od roku 2018 sa rozpočtuje aj príjem stravného od zákonných zástupcov v školách a zariadeniach ako aj príjem za školský klub detí. K týmto rozpočtovaným príjmom rozpočtuje aj zodpovedajúce výdavky, ktoré je oprávnená čerpať do výšky týchto rozpočtovaných príjmov skutočne prijatých.

Hospodárenie rozpočtových organizácii územnej samosprávy

Na hospodárenie rozpočtových organizácii územnej samosprávy, t. j. na rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov, sa nevzťahujú rozpočtové pravidlá územnej samosprávy (tento zákon upravuje podrobnosti hospodárenia subjektov územnej samosprávy, ktorými sú len obce a vyššie územné celky).

Rozpočtová organizácia je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku. Zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov, pričom sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu a záväznými ukazovateľmi určenými zriaďovateľom, ktoré limitujú jej rozpočtové prostriedky. Základom rozpočtového hospodárenia je schválený rozpočet rozpočtovej organizácie zriaďovateľom. Nevyhnutnosťou je použitie účelovo určených darov v súlade s ich určením.

Štátne rozpočtové organizácie v rámci rozpočtového hospodárenia nenakladajú s reálnymi finančnými prostriedkami, svoje výdavky uhrádzajú z výdavkového účtu do výšky určeného limitu (ide o fiktívne prostriedky). Ich finančné prostriedky sú súčasťou zdrojov kapitoly.

b) Vnútorné organizačné jednotky

Vnútorné organizačné jednotky rozpočtových organizácií sú oprávnené hospodáriť v rámci rozpočtu rozpočtovej organizácie so zverenými preddavkami.

Zriaďovateľ určí, ktoré vnútorné organizačné jednotky v rámci rozpočtovej organizácie v jeho pôsobnosti budú hospodáriť iba so zvereným preddavkom ako preddavkové organizácie. Zriaďovateľ zároveň určí výšku preddavku a obdobie, na ktoré sa poskytuje, prípadne na to splnomocní rozpočtovú organizáciu, na ktorej rozpočet je preddavková organizácia hospodáriaca s preddavkom zapojená.

c) Vzájomné započítavanie príjmov a výdavkov

Vzájomné započítanie príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii je v súlade s § 22 ods. 3 rozpočtových pravidiel verejnej správy prípustné, ak ide o dodatočnú úhradu predtým vynaložených výdavkov v tom istom rozpočtovom roku, ktorou iný subjekt refunduje rozpočtovej organizácií výdavky, ktoré za neho zaplatila.

Podľa § 22 ods. 3 rozpočtových pravidiel verejnej správy, ak rozpočtová organizácia vykonáva činnosť, v ktorej rozsahu je platiteľom dane z pridanej hodnoty(§ 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov), je oprávnená v tom istom rozpočtovom roku vzájomne započítať príjmy z prijatej dane z pridanej hodnoty a vráteného nadmerného odpočtu s výdavkami na úhradu dane z pridanej hodnoty.

Rozhoduje skutočnosť, či príslušná fyzická alebo právnická osoba vykonáva činnosť definovanú v § 3 ods. 2 ZDPH, z ktorej dosahuje príjem.

Vzniká tak problém, že aj rozpočtová organizácia vykonávajúca len hlavnú činnosť (podnikanie rozpočtových organizácií nie je povolené až na výnimky ustanovené v osobitných zákonoch), sa môže stať platiteľom tejto dane.

Rozpočtová organizácia sústreďuje všetky svoje príjmy na jednom príjmovom účte a výdavky uhrádza z výdavkového účtu, pričom neexistuje prepojenie týchto účtov. Problém je v tom, že každý príjem rozpočtovej organizácie je táto povinná odviesť do rozpočtu zriaďovateľa s výnimkou príjmov podľa § 22 ods. 3 rozpočtových pravidiel verejnej správy (vzájomné započítanie príjmov a výdavkov).

Základom rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizácií je v podstate to, že neexistuje samofinancovanie rozpočtovej organizácie, t. j. výdavky, na rozdiel od podnikateľského subjektu sa zásadne nefinancujú z príjmov rozpočtovej organizácie.

Iné hospodárenie a nakladanie s rozpočtovými prostriedkami okrem výnimiek určených zákonom, nie je povolené.

Pôvodne, ak vznikla rozpočtovej organizácií povinnosť úhrady odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty, ako platiteľ dane bola (a je) povinná túto daň odviesť prostredníctvom daňového úradu do štátneho rozpočtu. Ale v prípade, že jej bol od daňového úradu vrátený neodpočítaný nadmerný odpočet, bola povinná tento „príjem” odviesť na svoj príjmový účet, a tým do rozpočtu svojho zriaďovateľa.

Na základe § 22 ods. 3 rozpočtových pravidiel verejnej správy platí, že v prípade, ak rozpočtová organizácia vykonáva činnosť, v rozsahu ktorej je platiteľom dane z pridanej hodnoty, je oprávnená v tom istom rozpočtovom roku vzájomne započítať príjmy (aj vrátený neodpočítaný nadmerný odpočet) a výdavky vzniknuté v súvislosti s realizáciou dane z pridanej hodnoty.

Rozpočtová organizácia je zároveň oprávnená použiť takto refundované výdavky v rámci bežného rozpočtového roku. V prípade, že výdavok a príjem nenastanú v tom istom rozpočtovom roku, nemožno uvedený mechanizmus uplatniť a prostriedky z neodpočítaného nadmerného odpočtu alebo jeho neodpočítanej časti sa odvedú na príjmový účet rozpočtovej organizácie.

d) Príjmový a výdavkový účet rozpočtovej organizácie

Rozpočtová organizácia sústreďuje všetky svoje príjmy na príjmovom účte a výdavky uhrádza z výdavkového účtu, pričom však neexistuje vzájomné prepojenie týchto účtov a ani výdavky sa zásadne nefinancujú z príjmov rozpočtovej organizácie, čo je základným princípom hospodárenia podnikateľských subjektov.

Všetky príjmy rozpočtovej organizácie sa odvádzajú do rozpočtu zriaďovateľa (v prípade štátnych rozpočtových organizácií do štátneho rozpočtu) s výnimkou príjmov, v prípade ktorých zákon povoľuje ich započítanie s výdavkami rozpočtovej organizácie. Iné hospodárenie a nakladanie s rozpočtovými prostriedkami, okrem výnimiek určených zákonom, je porušením finančnej disciplíny. Neexistuje teda samofinancovanie rozpočtovej organizácie, čiže výdavky nie sú hradené z príjmov rozpočtovej organizácie.

Rozpočtová organizácia môže sústreďovať svoje príjmy aj na iných účtoch a uhrádzať výdavky z iných účtov v nasledovných prípadoch:

  • ak to ustanovujú rozpočtové pravidlá verejnej správy (napr. § 20 ods. 3),

  • ak to ustanovuje osobitný zákon,

  • ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy,

  • ak to vyplýva z právne záväzných

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: