Input:

Princípy účtovania a vykazovania finančných účtov

11.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.2 Princípy účtovania a vykazovania finančných účtov

Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Účtová trieda 2 – Finančné účty pozostáva v nadväznosti na vymedzenie druhov finančného majetku v predchádzajúcej časti z nasledovných účtových skupín (neuvádzame a ani sa nebudeme zaoberať účtovými skupinami určenými pre jedinú organizáciu – pre Štátnu pokladnicu):

Finančné účty

- účtová skupina 21 – Peniaze

- účtová skupina 22 – Účty v bankách

- účtová skupina 23 – Bežné bankové úvery

- účtová skupina 24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci

- účtová skupina 25 – Krátkodobý finančný majetok

- účtová skupina 26 – Prevody medzi finančnými účtami

- účtová skupina 27 – Návratné finančné výpomoci

- účtová skupina 29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

K základným princípom účtovania na finančných účtoch patrí vedenie resp. tvorba analytických účtov. Vo všeobecnosti sa analytické účty vedú podľa jednotlivých bankových účtov účtovnej jednotky v bankách resp. v Štátnej pokladnici, pričom podkladom pre vykonávanie účtovných zápisov sú predovšetkým oznámenia banky resp. Štátnej pokladnici o pohyboch na jednotlivých bankových účtoch.

V súvislosti s peňažnými prostriedkami v hotovosti sa na analytických účtoch sleduje stav a pohyb:

- valút

- šekov

- poukážok na zúčtovanie znejúcich na cudziu menu podľa jednotlivých mien


Pri bankových účtoch upozorňujeme na špecifikum pre obce a vyššie územné celky, ktoré vytvárajú analytické účty k účtu 221 – Bankové účty podľa jednotlivých peňažných fondov tvorených v súlade s rozpočtovými pravidlami.

Pri bankových úveroch sa analytické účty vedú podľa jednotlivých otvorených bankových úveroch účtovnej jednotky.

Účtovanie hotovosti

Účtovanie peňažných prostriedkov v hotovosti

Pre účtovanie o peňažných prostriedkov v hotovosti je určený účet 211 – Pokladnica, kde sa účtuje o stave a pohybe peňazí v hotovosti, šekoch prijatých namiesto hotových peňazí, poukážkach na zúčtovanie. Súčasťou pokladničnej hotovosti sú výplaty vo výplatných vreckách, depozitá, ak sa v deň výplaty neodovzdali príjemcovi.

Peňažné prostriedky v hotovosti zverené zamestnancom na použitie na vopred stanovené účely a šeky vydané na použitie, sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom.


Popis účtovného prípadu  MD   
Výber hotovosti z bežného účtu do pokladnice:  
– účtovanie na základe výpisu z bankového účtu    261    221    
– účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu    211    261    
Náhrada cestovných výdavkov:  
– poskytnutý preddavok na pracovnú cestu    335    211    
– vyúčtovanie cestovných výdavkov    512    335    
– preplatok vrátený do pokladnice (preddavok zamestnancovi bol vyšší ako skutočné cestovné výdavky)    211    335    
– doplatok zamestnancovi (preddavok zamestnancovi bol nižší ako skutočné cestovné výdavky)    333    211    
Výplata miezd v hotovosti    331    211    
Nákup drobného materiálu v hotovosti účtovaného do spotreby    501    211    
Nákup v hotovosti na reprezentačné účely    513    211    
Poštovné výdavky v hotovosti    518    211    
Prijatá úhrada faktúry v šekoch    211    311, 318,31x, 378    
Inkaso faktúry v hotovosti    211    311    
Predaj služieb v hotovosti    211    602    
Predaj materiálu v hotovosti    211    642    
Odovzdanie šekov a poukážok do banky:  
– účtovanie na základe výdavkového pokladničného dokladu    261    211    
– účtovanie na základe výpisu z bankového účtu    221    261    
Odvod hotovosti na bežný účet:  
– účtovanie na základe výdavkového pokladničného dokladu    261    211    
– účtovanie na základe výpisu z bankového účtu    221    261    

Ceniny

Účtovanie cenín

O ceninách sa účtuje na účte 213 – Ceniny, ktorý je určený na zaznamenávanie stavu a pohybu cenín pred ich vydaním do užívania, napríklad poštových známok, stravných lístkov, kolkov, telefónnych a ostatných kariet, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania.

Ceniny zverené zamestnancom na použitie na vopred stanovené účely, sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom.


Popis účtovného prípadu  MD   
Nákup cenín – kolkov a poštových známok v hotovosti    213    211    
Spotreba cenín – kolkov a poštových známok    538,518    213    
Výdaj cenín zamestnancom na vyúčtovanie    335    213    
Zúčtovanie inventarizačných rozdielov:  
– schodok    335    213    
– prebytok    213    648    
Nákup stravných lístkov od stravovacieho zariadenia    213    321, 211    

Účtová skupina 22 – účty v bankách

Účtovanie na účtoch v bankách

V účtovej skupine 22, teda v označení a obsahovom vymedzení jednotlivých účtov v porovnaní so súčasne platnou metodikou nastali výrazné zmeny. Pre jednoznačné chápanie zmenených účtov sme vybrali v tejto časti súvzťažnosti vzťahujúce sa na jednotlivé syntetické účty s tým, že sme sa zamerali na vymedzenie typov účtovných jednotiek používajúcich konkrétny syntetický účet účtovej skupiny 22.

bankové účty

- účet 221 − Bankové účty je určený na účtovanie o všetkých bankových účtoch v obcí, vyšších územných celkov a príspevkových organizácií a o bankových účtoch, ktoré nemajú rozpočtový charakter v rozpočtových organizáciách bez ohľadu na to kto je ich zriaďovateľom.


Popis účtovného prípadu  MD   
Úhrada záväzkov    321 (325,379)  221  
Inkaso pohľadávok    221  311 (315, 318, 378)  
Výplata miezd zamestnancom prevodom na ich osobné účty    331  221  
Úhrada záväzkov vyplývajúcich zo sociálneho a zdravotného poistenia    336  221  

Výdavkový rozpočtový účet

- účet 222 − Výdavkový rozpočtový účet je určený pre účtovanie o pohybe peňažných prostriedkov, ktoré majú charakter rozpočtových výdavkov v rozpočtových organizáciách zriadených obcami alebo vyššími územnými celkami


Popis účtovného prípadu  MD   
Príjem finančných prostriedkov poskytnutých obcou alebo vyšším územným celkom na výdavkový rozpočtový účet rozpočtovej organizácie obce alebo vyššieho územného celku   222  354  
Vrátenie nepoužitých peňažných prostriedkov rozpočtovou organizáciou obce alebo vyššieho územného celku z výdavkového rozpočtového účtu   354  222  
Úhrada faktúry za nakúpený dlhodobý nehmotný majetok   321  222  
Úhrada faktúry za nakúpený dlhodobý hmotný majetok   321  222  
Výber hotovosti z výdavkového rozpočtového účtu do pokladnice:  
– účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu    261  222  
– účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu    211  261  
Úhrada faktúry za nákup materiálu   321  222  
Úhrada faktúry za nákup tovaru   321  222  
Výplata miezd zamestnancom prevodom na ich osobné účty   331  222  
Úhrada záväzkov voči inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia   336  222  
Úhrada dane z príjmov zo závislej činnosti   342  222  
Poskytnutý preddavok na nákup dlhodobého nehmotného majetku   051  222  
Poskytnutý preddavok na nákup dlhodobého hmotného majetku   052  222  
Poskytnutý preddavok na nákup materiálu   314  222  
Poskytnutý preddavok na nákup tovaru   314  222  
Úhrada faktúry za služby   321  222  

Príjmový rozpočtový účet

- účet 223 − Príjmový rozpočtový účet je určený pre účtovanie o pohybe peňažných prostriedkov, ktoré majú charakter rozpočtových príjmov v rozpočtových organizáciách zriadených obcami alebo vyššími územnými celkami


Popis účtovného prípadu  MD   
Vyinkasované príjmy určené na prevod na bežný účet obce– účtovanie ich predpisu    588  351  
Skutočná realizácia prevodu príjmov – účtovanie na základe výpisu z príjmového rozpočtového účtu    351  223  

Štátne rozpočtové príjmy

- účet 224 − Účet štátnych rozpočtových príjmov je určený na účtovanie rozpočtových príjmov v rozpočtových organizáciách zriadených štátom


Popis účtovného prípadu  MD   
Inkaso pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové – účtovanie na základe výpisu z príjmového účtu štátnej rozpočtovej organizácie    224  316  
Inkaso pohľadávky na náhradu škody od zodpovednej osoby – účtovanie na základe výpisu z príjmového účtu    224  378  
Odvod vyinkasovaných rozpočtových príjmov v hotovosti z pokladnice na príjmový účet:    
– účtovanie na základe výdavkového pokladničného dokladu    261  211  
– účtovanie na základe výpisu z príjmového účtu    223  261  

Štátne rozpočtové výdavky

- účet 225 − Účet štátnych rozpočtových výdavkov je určený na účtovanie rozpočtových výdavkov v rozpočtových organizáciách zriadených štátom


Popis účtovného prípadu  MD   
Výber peňažných prostriedkov z výdavkového účtu do pokladnice:  
– účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu    211  261  
– účtovanie na základe výpisu z výdavkového účtu    261  225  
Úhrada záväzkov dodávateľom za nakúpený materiál – účtovanie na základe výpisu z výdavkového účtu   321  225  
Úhrada záväzkov dodávateľom za spotrebu elektrickej energie, vodné, stočné, údržbu a opravu a ostatné spotrebované výkony a služby, ktoré sú hradené ako bežné výdavky – účtovanie na základe výpisu z výdavkového účtu   321  225  
Úhrada platov zamestnancov zaúčtovaných ako záväzok voči zamestnancom – účtovanie na základe výpisu z výdavkového účtu   331  225  
Úhrada záväzkov zo zdravotného a sociálneho poistenia – účtovanie na základe výpisu z výdavkového účtu   336  225  
Úhrada zrazených preddavkov dane z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov – účtovanie na základe výpisu z výdavkového účtu   342  225  
Úhrada zrážok z platov v prospech iných fyzických a právnických osôb – účtovanie na základe výpisu z výdavkového účtu   379  225  
Úhrada ďalších krátkodobých záväzkov – účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu   3XX  225  

Peniaze na ceste

Účtovanie na účte 261 − Peniaze na ceste

Účet 261 slúži na účtovanie prevodov peňazí v hotovosti na bankový účet, na účtovanie prevodov medzi bankovými účtami navzájom a na účtovanie prevodov medzi bankovými úvermi a bankovými účtami. Prostredníctvom tohto účtu sa dosiahne samostatné zaznamenanie účtovného dokladu napríklad o pohybe v pokladnici a samostatné zaznamenanie dokladu vzťahujúceho sa na pohyb na príslušnom bankovom účte.


Popis účtovného prípadu  MD   
Výber peňažných prostriedkov z bankového účtu do pokladnice:  
– účtovanie na základe výpisu z bankového účtu    261  221  
– účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu    211  261  
Prevod peňažných prostriedkov z bežného účtu na osobitný bankový účet, napríklad účet peňažného fondu v obci alebo vyššom územnom celku:  
– účtovanie na základe výpisu z bankového účtu    261  221/A  
– účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu    221/A  261  

Účtovanie cenných papierov

Účtovanie majetkových, dlhových a ostatných cenných papierov

Na účte 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie sa účtujú predovšetkým akcie, ktoré sa obstarávajú za účelom obchodovania s nimi v krátkodobom horizonte.

Za dlhové cenné papiere účtovné na účte 253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie sa považujú najmä cenné papiere úverového charakteru ako napríklad kupónové alebo diskontované dlhopisy, ktoré obstaráva účtovná jednotka za účelom obchodovania s nimi v krátkodobom horizonte.


Popis účtovného prípadu  MD   
Obstaranie majetkových cenných papierov:  
– cena obstarania    259  379  
– náklady súvisiace s obstaraním    259  379  
– príjem dlhových cenných papierov v obstarávacej cene    251  259  
Obstaranie dlhových cenných papierov:  
– cena obstarania    259  379  

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: