Input:

Účtovanie do spotreby

20.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.29 Účtovanie do spotreby

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Naša príspevková organizácia pri obstaraní zásob používa spôsob A. Môžem obstaranie technického plynu vo fľaši /6kg/ zaúčtovať na účet 111a potom do spotreby? 

Príspevková organizácia účtuje obstaranie technického plynu ako spotreba materiálu s účtovaním na účet 111 súvzťažne s účtom 112 v zmysle ustanovení § 36 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Je treba uviesť, že na konci roka podlieha takýto majetok inventarizácii - v prípade nespotrebovania.

Pohľad autora na problematiku:

Technický plyn má charakter zásoby, ak bol obstaraný vo väčšom množstve v cieľom jeho uschovania.

Záver:

Účtovanie bude realizované do spotreby pri predošlom zaradení do zásob cez účet 112 so zápisom cez obstarávací účet 111.

Predkontácia: 111/112

Legislatívna úprava:

§ 36 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

§ 36 Účtovanie zásob

(1) V účtovej triede 1 – Zásoby sa účtuje materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá a tovar.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 11 – Materiál sa účtuje materiál, ktorý zahŕňa najmä suroviny, pomocné a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a drobný hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania, pričom ako

a) suroviny sa účtujú veci, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu,

b) pomocné látky sa účtujú veci, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu, napríklad lak na výrobky,

c) prevádzkové látky sa účtujú veci, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napríklad mazadlá, palivo, čistiace prostriedky,

d) náhradné dielce sa účtujú predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného stavu alebo prevádzkyschopného stavu, 35

e) obaly sa účtujú veci, ktoré slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov; ak sa nevratné obaly dodávajú zákazníkovi alebo odovzdávajú vo vnútri účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom, účtujú sa ako obaly.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby sa účtuje nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá, pričom

a) o nedokončenej výrobe sa účtuje pri produktoch, ktoré prešli jednou alebo viacerými výrobnými operáciami a nie sú už materiálom, ale nie sú ešte hotovými výrobkami,

b) o polotovaroch vlastnej výroby sa účtuje pri oddelene evidovaných produktoch, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a dokončia sa alebo skompletizujú do výrobkov v ďalšom výrobnom procese,

c) o výrobkoch sa účtuje pri predmetoch vlastnej výroby určených na predaj mimo účtovnej jednotky alebo na spotrebu vo vnútri účtovnej jednotky,

d) ako zásoby zvierat sa účtujú mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na výkrm, psy a podobne.

(4) Na účtoch účtovej skupiny 13 – Tovar sa účtuje o tom, čo účtovná jednotka nakupuje za účelom predaja, pričom nakúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby, ktoré sa aktivovali a odovzdali do vlastných predajní účtovnej jednotky.

(5) Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa môže vykonávať spôsobom A alebo spôsobom B účtovania zásob. Spôsob B účtovania zásob môžu uplatniť účtovné jednotky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu.

(6) Spôsobom A sa účtujú nákupy materiálu a tovaru od iných subjektov takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtu 111 – Obstaranie materiálu alebo 131 – Obstaranie tovaru so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch; vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob a vlastné náklady na spracovanie materiálu, sa aktivujú; aktivácia materiálu, služieb a tovaru sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 62 – Aktivácia a na ťarchu príslušných účtov zásob,

b) prevzatie materiálu a tovaru na sklad sa v účtovnej jednotke účtuje v obstarávacích cenách pri nákupoch a vo vlastných nákladoch pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou vlastnej výroby účtovným zápisom na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade alebo 132 – Tovar na sklade a v predajniach a v prospech účtu 111 – Obstaranie materiálu alebo 131 – Obstaranie tovaru,

c) spotreba materiálu sa účtuje na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu alebo pri predaji materiálu na ťarchu účtu 542 – Predaný materiál so súvzťažným zápisom na účte 112 – Materiál na sklade; hodnota predaného tovaru sa účtuje na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar so súvzťažným zápisom na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach,

d) pri uzavieraní účtovných kníh sa inventarizačné rozdiely materiálu a tovaru účtujú na ťarchu účtu 549 – Manká a škody alebo v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, ak ide o prebytky; ak možno preukázať, že prebytok materiálu vznikol nesprávnym účtovaním spotreby materiálu účtujú sa inventarizačné rozdiely v prospech účtu 501 – Spotreba materiálu; ak možno preukázať, že prebytok tovaru vznikol nesprávnym zaúčtovaním predaného tovaru účtujú sa inventarizačné rozdiely v prospech účtu 504 – Predaný tovar; úbytky materiálu do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu a úbytky tovaru do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar.

(7) Spôsobom A sa účtujú zásoby vlastnej výroby takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa prírastky zásob ocenené vlastnými nákladmi účtujú na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby so súvzťažným zápisom v prospech účtov účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob,

b) vyskladnenie zásob sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob a v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby,

c) pri uzavieraní účtovných kníh sa inventarizačné rozdiely zásob vlastnej výroby účtujú na ťarchu účtu 549 – Manká a škody, ak ide o manká a v prospech účtov účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob, ak ide o prebytky; úbytky zásob vlastnej výroby do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 6 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob.

(8) Spôsobom B sa účtujú nákupy materiálu a tovaru od iných subjektov takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch; vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok a vlastné náklady na spracovanie materiálu sa aktivujú; aktivácia materiálu, služieb a tovaru sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom v prospech účtov účtovej skupiny 62 – Aktivácia,

b) pri uzavretí účtovných kníh sa začiatočný stav účtu 112 – Materiál na sklade účtuje na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu a začiatočný stav účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach účtuje na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar; stav zásob zistený v skladovej evidencii sa účtuje pri materiály na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade súvzťažne v prospech účtu 501 – Spotreba materiálu a pri tovare na ťarchu účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach a v prospech účtu 504 – Predaný tovar; manká a škody sa účtujú na ťarchu účtu 549 – Manká a škody a v prospech príslušného účtu zásob; prebytok materiálu sa účtuje v prospech účtu 648 alebo v prospech účtu 501 – Spotreba materiálu a na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade; prebytok tovaru sa účtuje v prospech účtu 648 alebo v prospech účtu 504 – Predaný tovar a na ťarchu účtu

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: