dnes je 11.8.2022

Input:

Ukladanie a vymáhanie sankcií

16.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.8 Ukladanie a vymáhanie sankcií

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA

Rozpočtové pravidlá verejnej správy neupravujú kontrolnú pôsobnosť v prípade verejných prostriedkov. Kontrolnú pôsobnosť v nadväznosti na rozpočtové pravidlá verejnej správy upravuje zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahuje na celú verejnú správu, a preto rozpočtové pravidlá verejnej správy upravujú, kto sankcie ukladá, t. j., sankcie ukladá kontrolný orgán, audítor alebo orgán dozoru štátu (Ministerstvo financií, Úrad vládneho auditu).

Sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami môže ukladať a vymáhať príslušný kontrolný orgán alebo orgán dozoru štátu.

Ukladanie sankcií a prostriedky Európskej únie

Na postup pri úhrade odvodu, penále a pokuty