Input:

Ukladanie a vymáhanie sankcií

16.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.8 Ukladanie a vymáhanie sankcií

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA

Rozpočtové pravidlá verejnej správy neupravujú kontrolnú pôsobnosť v prípade verejných prostriedkov. Kontrolnú pôsobnosť v nadväznosti na rozpočtové pravidlá verejnej správy upravuje zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahuje na celú verejnú správu, a preto rozpočtové pravidlá verejnej správy upravujú, kto sankcie ukladá, t. j., sankcie ukladá kontrolný orgán, audítor alebo orgán dozoru štátu (Ministerstvo financií, Úrad vládneho auditu).

Sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami môže ukladať a vymáhať príslušný kontrolný orgán alebo orgán dozoru štátu.

Ukladanie sankcií a prostriedky Európskej únie

Na postup pri úhrade odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie sa vzťahuje § 20 rozpočtových pravidiel verejnej správy, podľa ktorého právnická a fyzická osoba, ktorej bol uložený odvod a penále za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie poskytnutými podľa § 20 ods. 2, t. j. z výdavkov štátneho rozpočtu (na použitie účelovo určených prostriedkov Európskej únie zaradených do príjmov štátneho rozpočtu sa v

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: