Input:

Vládny audit vykonávania vnútorného auditu

3.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3 Vládny audit vykonávania vnútorného auditu

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA

Vládnym auditom sa rozumie nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolné otázky v súvislosti s auditom musia byť formulované tak, aby bolo na ne možné odpovedať jednoznačne „áno” alebo „nie”.

Zoznamy kontrolných otázok k riadeniu rizík v subjekte verejnej správy

A. Organizačné zabezpečenie výkonu vnútorného auditu – kontrolné otázky s komentárom

 1. Zabezpečil vedúci ústredného orgánu vykonávanie vnútorného auditu vlastným zamestnancom?
 2. Zabezpečil vedúci ústredného orgánu vykonávanie vnútorného auditu nezávislou vnútornou organizačnou jednotkou zloženou z vnútorných audítorov?
 3. Rozhodol minister financií o výnimke z povinnosti vykonávania vnútorného auditu v ústrednom orgáne vlastným zamestnancom vzhľadom na zjavnú nehospodárnosť, neefektívnosť a neúčinnosť?
 4. Napomáhal vnútorný audit nezávislou, objektívnou, hodnotiacou a konzultačnou činnosťou zameranou na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov plneniu úloh, cieľov a zámerov auditovaného subjektu a prinášal systematický metodický prístup k zlepšovaniu efektívnosti riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti auditovaného subjektu?
 5. Vykonával sa v ústrednom orgáne a v jeho vnútorných organizačných útvaroch, v rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vnútorný audit?
 6. Vykonával sa vnútorný audit v štátnom účelovom fonde, ktorý ústredný orgán spravuje?
 7. Vykonával sa vnútorný audit v právnickej osobe v pôsobnosti ústredného orgánu, ktorej prostredníctvom sa poskytujú verejné prostriedky?
 8. Vykonával útvar vnútorného auditu ministerstva financií vnútorný audit v rámci kapitoly štátneho rozpočtu, ktorú spravuje?
 9. Vykonal na základe žiadosti vedúceho ústredného orgánu vnútorný audit útvar vnútorného auditu ministerstva financií, ak je to odôvodnené skutočnosťou podľa § 28 zákona č. 502/2001 Z. z.?
 10. Podával vedúci ústredného orgánu v prípade vzniku pochybností o nepredpojatosti vnútorného audítora pri vykonávaní vnútorného auditu na základe žiadosti útvarom vnútorného auditu ministerstva financií vnútornému audítorovi návrhy na vykonanie vnútorného auditu?
 11. Bol vnútorný audítor ministerstva financií vymenúvaný a odvolávaný ministrom financií?
 12. Bol vnútorný audítor iného ústredného orgánu vymenúvaný a odvolávaný vedúcim tohto ústredného orgánu po prerokovaní s ministrom financií?
 13. Bol vnútorný audítor pri výkone svojej činnosti viazaný len ústavou, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi?
 14. Zabezpečil vedúci auditovaného subjektu vylúčenie akýchkoľvek zásahov smerujúcich k ovplyvňovaniu vnútorného audítora pri vykonávaní vnútorného auditu?
 15. Bol útvar vnútorného auditu a vnútorný audítor poverovaný činnosťami, ktoré nesúviseli s vykonávaním vnútorného auditu alebo sú v rozpore s nezávislosťou plnenia úloh vnútorného auditu?
 16. Nevykonal vnútorný audítor vnútorný audit, ak so zreteľom na jeho vzťah k predmetu vnútorného auditu alebo k auditovanému subjektu bolo možné mať pochybnosti o jeho nepredpojatosti?
 17. Oznámil vnútorný audítor bez zbytočného odkladu vedúcemu ústredného orgánu skutočnosti, pre ktoré nesmel vykonať vnútorný audit?
 18. Riadil vedúceho útvaru vnútorného auditu pri vykonávaní činností vnútorného auditu v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. priamo vedúci ústredného orgánu, ktorý súčasne zodpovedá za efektívne a účinné využitie výsledkov činnosti vnútorných audítorov pri skvalitňovaní systému finančného riadenia so zameraním na hospodárne, efektívne a účinné plnenie úloh ústredného orgánu?
 19. Odvolal vedúci ústredného orgánu vnútorného audítora z funkcie pri zmene štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo pracovného pomeru s výnimkou, ak zmena štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo pracovného pomeru bude vykonaná v rámci útvaru vnútorného auditu alebo pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo pracovného pomeru podľa osobitného predpisu?
 20. Vykonal sa vnútorný audit v súlade so strednodobým plánom vnútorného auditu, s ročným plánom jednotlivých vnútorných auditov a podľa programu jednotlivého vnútorného auditu (audítorskej akcie)?
 21. Obsahoval strednodobý plán náležitosti podľa zákona?
 22. Obsahoval ročný plán náležitosti podľa zákona?
 23. Obsahoval program audítorskej akcie najmä zákonom určené náležitosti?
 24. Vypracúval útvar vnútorného auditu a samostatný vnútorný audítor strednodobý plán a ročný plán vnútorného auditu?
 25. Prerokoval vedúci útvaru vnútorného auditu alebo samostatný vnútorný audítor (a ak nie je útvar zriadený) prípravu plánov s príslušným vedúcim ústredného orgánu?
 26. Schvaľuje zmeny a doplnenie schváleného strednodobého plánu a ročného plánu vedúci ústredného orgánu?
 27. Vypracoval program audítorskej akcie vnútorný audítor, na každú audítorskú akciu a zasielal ho na schválenie vedúcemu ústredného orgánu?
 28. Bol program audítorskej akcie, ktorú vykonával vnútorný audítor ministerstva na základe žiadosti vedúceho iného ústredného orgánu podľa § 27 ods. 3, predložený na schválenie vedúcemu tohto ústredného orgánu?
 29. Oznamovalo sa vykonanie audítorskej akcie auditovanému subjektu pred jej začatím?
 30. Zaslal vedúci útvaru vnútorného auditu alebo samostatný vnútorný audítor ministerstvu financií a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky schválené plány vnútorného auditu podľa § 31 ods. 3 najneskôr do 31. januára plánovacieho obdobia?
 31. Vypracoval vedúci útvaru vnútorného auditu alebo samostatný vnútorný audítor ročnú správu o činnosti útvaru vnútorného auditu a samostatný vnútorný audítor ročnú správu o svojej činnosti?
 32. Obsahovala ročná správa o činnosti vnútorného audítora údaje o počte vykonaných audítorských akcií a ich zameraní, analýzu výskytu zistení, ktoré nepriaznivo ovplyvnili činnosť ústredného orgánu?
 33. Bola ročná správa zaslaná za predchádzajúci kalendárny rok vedúcemu orgánu verejnej správy a ministerstvu financií?
 34. Bolo vedúcim útvaru vnútorného auditu zabezpečené zhromažďovanie a vedenie príslušnej pracovnej dokumentácie ku každej audítorskej akcii?
 35. Vypracoval pri odvolaní vnútorného audítora podľa § 30 odvolaný vnútorný audítor ročnú správu o svojej činnosti najneskôr ku dňu zániku funkcie vnútorného audítora a zaslal ju vedúcemu ústredného orgánu a ministerstvu financií?
 36. Zaslal vedúci ústredného orgánu ministerstvu svoje stanovisko k ročnej správe o činnosti útvaru vnútorného auditu, prípadne k správe o činnosti samostatného vnútorného audítora?

Vedúci ústredných orgánov s výnimkou tých, kde by to bolo vzhľadom na počet zamestnancov, objem rozpočtu verejných prostriedkov a organizačnú štruktúru ústredného orgánu zjavne nehospodárne, neefektívne a neúčinne, sú povinní zabezpečiť vykonávanie vnútorného auditu vlastným zamestnancom (ďalej len „vnútorný audítor”). Vnútorný audítor musí byť funkčne a organizačne oddelený od riadiacich štruktúr.

Vedúci ústredného orgánu sa môže rozhodnúť, či vykonávanie vnútorného auditu zabezpečí vlastným zamestnancom (vnútorným audítorom) alebo nezávislou vnútornou organizačnou jednotkou zloženou z vnútorných audítorov (ďalej len „útvar vnútorného auditu”), podmienkou je funkčné a organizačné oddelenie útvaru vnútorného auditu od riadiacich štruktúr.

V prípade zjavnej nehospodárnosti, neefektívnosti a neúčinnosti vzhľadom na počet zamestnancov a objem rozpočtu sa môže rozhodnúť v prípade ústredného orgánu o výnimke z povinnosti zabezpečiť vykonávanie vnútorného auditu vnútorným audítorom alebo útvarom vnútorného auditu; o tejto výnimke je oprávnený rozhodnúť jedine minister financií.

Vnútorný audit sa nepovažuje za overovaciu činnosť, pretože jeho úlohou je preventívne predchádzať vzniku kontrolných nedostatkov, ktoré sa zisťujú, resp. overujú následnou finančnou alebo vládnym auditom, a tým zlepšovať efektívnosť riadenia rizík v ústrednom orgáne.

Uvedený vnútorný audit v rámci rozpočtovej kapitoly ústredného orgánu vykonáva vnútorný audítor, resp. Útvar vnútorného audítora ústredného orgánu.

Tento vnútorný audit vykonáva vnútorný audítor, resp. útvar vnútorného auditu ústredného orgánu.

Vnútorný audit aj v tomto prípade vykonáva vnútorný audítor alebo útvar vnútorného auditu ústredného orgánu.

Vzťahuje sa výlučne na pomery ministerstva financií.

Vnútorný audítor nesmie vykonať vnútorný audit, ak so zreteľom na jeho vzťah k predmetu vnútorného auditu alebo k auditovanému subjektu možno mať pochybnosti o jeho nepredpojatosti. Ak sa vnútorný audítor dozvie o skutočnostiach, pre ktoré nesmie vykonať vnútorný audit, oznámi ich bez zbytočného odkladu vedúcemu ústredného orgánu.

Uvedená kompetencia prináleží výlučne ministrovi financií.

Je zakázané poverovať útvar vnútorného auditu alebo vnútorného audítora inými činnosťami ako je výkon vnútorného auditu alebo ktoré ohrozujú nezávislosť plnenia úloh vnútorného auditu.

Vnútorný audítor nesmie vykonať vnútorný audit, ak so zreteľom na jeho vzťah k predmetu vnútorného auditu alebo k auditovanému subjektu možno mať pochybnosti o jeho nepredpojatosti. Ak sa vnútorný audítor dozvie o skutočnostiach, pre ktoré nesmie vykonať vnútorný audit, oznámi ich bez zbytočného odkladu vedúcemu ústredného orgánu.

Uvedené skutočnosti má vnútorný audítor oznámiť vedúcemu ústredného orgánu bez zbytočného odkladu.

V prípade, ak nebol útvar zriadený, sa uvedené (priame riadenie vedúcim ústredného orgánu) vzťahuje na samostatného vnútorného audítora.

Ide o prípady okrem tých, v ktorých funkcia vnútorného audítora zaniká súčasne so zánikom štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo pracovného pomeru podľa osobitného predpisu alebo prípadu, ak funkcia vnútorného audítora zanikla, ak bol odvolaný, a to dňom uvedeným v písomnom oznámení, najneskôr však dňom nasledujúcim po dni jeho doručenia.

Najrozsiahlejší a výhľadový je strednodobý plán vnútorného auditu, ktorý možno primerane aktualizovať v konkrétnych ročných plánoch vnútorného auditu, ročný plán vnútorného auditu je záväzný na príslušný rok s tým, že sa môžu vykonať aj mimoriadne vnútorné auditu???, a to na základe rozhodnutia vedúceho príslušného ústredného orgánu.

Má obsahovať najmä priority určené na audit, čas potrebný na vykonanie auditov a frekvenciu auditov, potreby ústredného orgánu z hľadiska doterajších výsledkov jeho činnosti a predpokladaných zámerov a cieľov na viacročné obdobie, spravidla na tri roky.

Ročný plán spresňuje na základe strednodobého plánu rozsah, vecné zameranie a predmet vnútorných auditov, ich ciele, časové rozvrhnutie, personálne zabezpečenie a ďalšie činnosti, ktoré súvisia so zabezpečením vykonávania vnútorného auditu.

Program audítorskej akcie obsahuje najmä:

 1. názov a sídlo ústredného orgánu, ktorého vnútorný audítor audítorskú akciu vykoná,
 2. názov a sídlo auditovaného subjektu,
 3. hodnotený úsek činnosti auditovaného subjektu,
 4. hlavné smery orientácie audítorskej akcie a jej ciele,
 5. obdobie, ktoré sa bude audítorskou akciou hodnotiť,
 6. začiatok a predpokladanú dobu vykonávania audítorskej akcie,
 7. ďalšie údaje, ktoré bližšie charakterizujú podmienky vykonania audítorskej akcie.

Útvar vnútorného auditu a samostatný vnútorný audítor má vypracúvať strednodobý plán a ročný plán vnútorného auditu na základe objektívneho hodnotenia rizík, s prihliadnutím na výsledky kontrol vykonaných v ústrednom orgáne a na zistenia vnútorného kontrolného systému.

Vedúci ústredného orgánu nielen že prerokúva prípravu plánov s vedúcim útvaru vnútorného auditu (so samostatným vnútorným audítorom), ale tieto plány aj schvaľuje; jeho návrhy a odporúčania sa zohľadňujú v uvedených plánoch.

Uvedené zmeny a doplnenia schvaľuje vedúci ústredného orgánu na základe aktuálneho prehodnotenia rizík.

Platí aj pre prípad, ak vnútorný audit vykonáva útvar vnútorného auditu – program vypracúva a zasiela na schválenie vedúcemu ústredného orgánu vedúci audítorskej skupiny určený vedúcim útvaru vnútorného auditu.

Tento program audítorskej akcie sa zasiela aj na vedomie ministrovi financií.

Ak nastane prípad, že vznikne podozrenie, že by sa tým zmarilo vykonanie audítorskej akcie, oznamuje sa vykonanie audítorskej akcie v deň jej začatia.

Obsahom ročnej správy majú byť aj nedostatky vnútorných kontrolných mechanizmov a odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov. Všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom financií ustanovuje podrobnosti o obsahových náležitostiach ročnej správy o činnosti útvaru vnútorného auditu a o obsahových náležitostiach ročnej správy o činnosti samostatného vnútorného audítora.

B. Postup pri vykonávaní vnútorného auditu – základný zoznam kontrolných otázok

 1. Použil vnútorný audítor pri vykonávaní vnútorného auditu podľa predmetu vnútorného auditu a druhu hodnotenej činnosti postupy pre finančný audit, audit zhody, audit výkonnosti, systémový audit, audit informačných systémov?
 2. Hodnotilo sa finančným auditom, či údaje v účtovnej závierke auditovaného subjektu zodpovedajú skutočnému stavu majetku a záväzkov, zdrojov financovania a hospodárenia s majetkom?
 3. Hodnotilo sa finančným auditom dodržiavanie rozpočtu auditovaným subjektom?
 4. Hodnotilo sa auditom zhody dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri finančnom riadení a iných činnostiach auditovaného subjektu a úroveň vykonávania finančného riadenia auditovaného subjektu?
 5. Hodnotila sa auditom výkonnosti miera hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri využívaní materiálnych, finančných a ľudských zdrojov v rámci plnenia úloh auditovaného subjektu?
 6. Hodnotilo sa systémovým auditom, či postupy finančného riadenia auditovaného subjektu sú efektívne a účinné pri odhaľovaní a náprave nedostatkov v jeho činnosti?
 7. Hodnotil sa systémovým auditom aj súlad finančných operácií so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými aktmi riadenia a dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri ich vykonávaní?
 8. Hodnotila sa auditom informačných systémov bezpečnosť informačných systémov auditovaného subjektu?
 9. Hodnotila sa
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: