dnes je 11.8.2022

Input:

Základné pravidlá vládneho auditu

3.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6.6 Základné pravidlá vládneho auditu

Ing. Iveta Harušťáková; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Oprávnenia auditujúceho orgánu

Osoby oprávnené na výkon vládneho auditu Ministerstvom financií SR (vládny audítor ministerstva financií, zamestnanec kontrolného orgánu, ktorým je Ministerstvo financií SR a vnútorný audítor Ministerstva financií SR), osoby oprávnené na výkon vládneho auditu Úradom vládneho audituosoby oprávnené na výkon vládneho auditu iným ministerstvom(vládny audítor ministerstva) a osoby oprávnené na výkon vládneho auditu vykonávaného inou právnickou osobou (vládny audítor tejto právnickej osoby a zamestnanec tejto právnickej osoby) sú okrem oprávnení aj oprávnené vyžadovať od auditovanej osoby písomné oznámenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku.

Vybrané dôležité oprávnenia

Osoby oprávnené na výkon