dnes je 27.9.2022

Input:

25/2006 Z.z., Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2016

25/2006 Z.z.
ZÁKON
zo 14. decembra 2005
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
282/2006 Z.z.
1. 6. 2006
dopĺňa § 1 ods. 2
102/2007 Z.z.
13. 3. 2007
mení § 25, § 91, § 99 a § 149
232/2008 Z.z.
1. 7. 2008
mení a dopĺňa 54 novelizačných bodov
232/2008 Z.z.
15.9.2008
mení a dopĺňa 3 novelizačných bodov
232/2008 Z.z.
1.1.2009
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
442/2008 Z.z.
1.9.2008
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
213/2009 Z.z.
1.7.2009
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
289/2009 Z.z.
30.6.2009
mení a dopĺňa 2 novelizačné body a poznámky pod čiarou
402/2009 Z.z.
1.12.2009
dopĺňa § 1
503/2009 Z.z.
1.1.2010
mení a dopĺňa 73 novelizačných bodov
73/2010 Z.z.
9.3.2010
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
73/2010 Z.z.
1.4.2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
129/2010 Z.z.
2. 4. 2010
mení a dopĺňa § 148a a § 155g
58/2011 Z.z.
1. 4.2011
mení a dopĺňa 50 novelizačných bodov
158/2011 Z.z.
15. 6. 2011
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
182/2011 Z.z.
20. 7. 2011
mení a dopĺňa § 34 a prílohu 7
223/2011 Z.z.
20. 7. 2011
mení a dopĺňa § 26 a prílohu 7
231/2011 Z.z.
1. 8. 2011
Dopĺňa § 7 a § 155h
348/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa § 26 a § 155
550/2011 Z.z.
1. 2. 2012
dopĺňa § 27 a § 28
91/2012 Z.z.
9. 3. 2012
mení a dopĺňa 88 novelizačných bodov
28/2013 Z.z.
18. 2. 2013
mení a dopĺňa 64 novelizačných bodov
95/2013 Z.z.
23. 4. 2013
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
95/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa 150 novelizačných bodov
95/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 43 a § 116
180/2013 Z.z.
30. 6. 2013
mení 14 novelizačných bodov
34/2014 Z.z.
27. 2. 2014
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
13/2015 Z.z.
1. 3. 2015
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
31/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa § 1 a poznámku pod čiarou
87/2015 Z.z.
29. 4. 2015
mení a dopĺňa § 26 a § 155p
252/2015 Z.z.
31. 10. 2015
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
252/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
343/2015 Z.z.
3. 12. 2015
mení § 51
343/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 1
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje
a) na zákazku, pri ktorej plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo pri ktorej je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,2)
b) na zákazku na účely spravodajských činností vykonávaných spravodajskými službami2a) a na zákazku, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru spravodajskej povahy,2b)
c) na zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu alebo pravidiel medzinárodnej organizácie,
d) na zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy vzťahujúcej sa na rozmiestnenie vojsk, ktorá sa týka aktivít na území členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát”) alebo tretej krajiny,
e) na zákazku zadávanú v tretej krajine, ktorá sa zadáva v čase nasadenia ozbrojených síl mimo územia Európskej únie, ak operačné potreby vyžadujú, aby sa zákazka zadala uchádzačovi nachádzajúcemu sa v oblasti operácie,
f) na rozhodcovské konanie5) a zmierovacie konanie,
g) na uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
h) na výskumné a vývojové služby iné ako tie, z ktorých má prospech výhradne verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pri ich využívaní na plnenie svojich vlastných úloh za podmienky, že poskytovaná služba je ním v plnom rozsahu financovaná,
i) na zákazku určenú na iné účely ako vykonávanie činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9, okrem zákazky zadávanej verejným obstarávateľom,
j) na zákazku určenú na vykonávanie činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9 v tretej krajine, ak sa pri vykonávaní týchto činností nevyužívajú siete alebo geografické územie v rámci Európskej únie,
k) na koncesiu na stavebné práce a koncesiu na služby (ďalej len „koncesia”), ktoré zadáva obstarávateľ na vykonávanie činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9, okrem koncesie, ktorú zadáva verejný obstarávateľ vykonávajúci niektorú z týchto činností,
l) na civilnú zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou republikou a tretími krajinami a zákazka sa týka dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytovania služieb určených na spoločné uskutočnenie alebo na využívanie projektu krajinami, ktoré sú účastníkmi tejto dohody, a táto medzinárodná zmluva bola oznámená Európskej komisii,
m) na nadobúdanie alebo nájom nehnuteľností a s tým súvisiacich práv okrem finančných služieb, ktoré s tým súvisia, ak ide o civilnú zákazku,
n) na civilnú zákazku, ktorej predmetom sú finančné služby súvisiace s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných