dnes je 27.9.2022

Input:

528/2008 Z.z., Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, v znení účinnom k 1.7.2020

522/2008 Z.z.
ZÁKON
zo 6. novembra 2008
o vyznamenaniach Slovenskej republiky
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
115/2011 Z.z.
15. 4.2011
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Udelením štátnych vyznamenaní a iných vyznamenaní Slovenskej republiky (ďalej len „vyznamenanie”) oceňuje Slovenská republika mimoriadne zásluhy o Slovenskú republiku, jej vznik, o vznik a budovanie demokratickej spoločnosti, mimoriadne zásluhy alebo významné zásluhy o obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky, mimoriadne výsledky alebo významné výsledky práce, hrdinské činy a iné výnimočné činy.
§ 2
(1) Štátne vyznamenania sú:
a) Rad Bieleho dvojkríža,
b) Rad Andreja Hlinku,
c) Rad Ľudovíta Štúra,
d) Kríž Milana Rastislava Štefánika,
e) Pribinov kríž.
(2) Zriaďuje sa Medaila prezidenta Slovenskej republiky ako štátne vyznamenanie.
(3) Iné vyznamenania sú vyznamenania podľa osobitných predpisov.
§ 3
Rad Bieleho dvojkríža sa udeľuje občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o všestranný rozvoj vzťahov medzi štátom, ktorého sú občanmi a Slovenskou republikou, o posilnenie postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch, naplnenie zahraničnopolitických priorít Slovenskej republiky alebo mimoriadnym spôsobom sa inak zaslúžili o Slovenskú republiku alebo za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
§ 4
Rad Andreja Hlinku sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o vznik Slovenskej republiky.
§ 5
(1) Rad Ľudovíta Štúra sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky, za mimoriadne zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy štátu, o rozvoj v oblasti hospodárstva Slovenskej republiky, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
(2) Rad Ľudovíta Štúra sa výnimočne udeľuje aj vojenským útvarom a vojenským zväzkom, ktoré majú bojovú zástavu.
§ 6
Kríž Milana Rastislava Štefánika sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa s nasadením vlastného života zaslúžili o obranu Slovenskej republiky, o záchranu ľudského života alebo záchranu značných materiálnych hodnôt.
§ 7
Pribinov kríž sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj alebo kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.
§ 8
(1) Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa významne zaslúžili o riadenie a správu štátu, o rozvoj v oblasti obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky, hospodárstva Slovenskej republiky, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa udeľuje aj občanom Slovenskej republiky, ktorí sa s nasadením vlastného života zaslúžili o záchranu ľudského života alebo záchranu značných materiálnych hodnôt. Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa výnimočne